Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 15. évf. 5. sz. - 2007./ 5.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Gadó Gábor: Szempontok és javaslatok az állami jogérvényesítés korszerűsítésére

TÁRSASÁGI JOG

  • Balásházy Mária: Kisebbségi jogok a társasági törvényben

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Liber Ádám: A hazai versenyjog és jogharmonizáció - megjegyzések a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv átültetéséhez

MUNKAJOG

  • Radnay József: A korral összefüggő egyes munkajogi kérdések, különös tekintettel az egyenlő bánásmód követelményére

EGYÉB

  • Metzinger Péter: A bejegyzés elve és a Gt. hatálya, avagy a bilaterális és az unilaterális kollíziós szabályozás kollíziója

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Kiss Károly: Az engedményezési megállapodásban határozottan és pontosan meg kell jelölni azt a követelést, amelyre az engedményezés vonatkozik
  • A Választottbíróság perben nem álló személyre kötelezettséget nem róhat
  • A szakterületükön üzletet kötő kereskedők között az adott szerződés alapján elvárható tájékoztatás

Összes lapszám