Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 14. évf. 2. sz. - 2006./ 2.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Petrik Ferenc: A közjogi személyek polgári jogi jogalanyisága

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Palásti Gábor: Speciális jogválasztási modellek : Az önszabályozó szerződés

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Mikó Zoltán: A Közös Agrárpolitika végrehajtásának intézményi tapasztalatai

INFORMATIKAI, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Verebics János: Az elektronikus számla

MUNKAJOG

  • Radnay József: Egyes időszerű munkajogi kérdések

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Kiss Károly: A kft. tagjainak társaságban maradásának létezik olyan, a tag magatartásában gyökerező minimális feltétele, amelynek hiányában a tag kizárható
  • Kiss Károly: Az üzletvezető a megismételt taggyűlés időpontját megváltoztathatja

Összes lapszám