Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 11. évf. 12. sz. - 2003/ 12.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Verebics János: Eljárási fizetési kötelezettségek elektronikus úton való teljesíthetősége

TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOG

  • Komáromi Gábor: A korlátolt felelősségű társaságra és a zártkörűen működő részvénytársaságokra vonatkozó szabályozás összevetése de lege ferenda

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Juhász László: Az ítélőtáblák szerepe a felszámoló kijelölésében

MUNKAJOG

  • Radnay József: A munkaidő és pihenőidő elhatárolása
  • Radnay József: Munkaügyi jogvitában kibővült a keresetlevél tartalma

INFORMATIKAI, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Tattay Levente: A közszereplők jó hírnevének védelme

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Haitsch Gyula: A megbízási szerződés alapos okból való felmondásának megállapítása
  • Márai Mária: Ítélkezési gyakorlat franchise-ból eredő kártérítési ügyben

Összes lapszám