Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 9. évf. 3. sz. - 2001/ 3.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Horváth Éva: A választottbíráskodás néhány gyakorlati kérdése

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Kelemen László: A Magyar Nemzeti Bank jogállása a szakmaiság, a függetlenség és a jogharmonizáció tükrében

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Benke Gábor: A nemzetközi választottbírósági klauzula kikötése szerződésekben

MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG

  • Prugberger Tamás: A munkavállalói kártérítési felelősség kérdéséhez

INGATLAN- ÉS SZÖVETKEZETI JOG

  • Zsohár András: Az új szövetkezetekről szóló törvény alkalmazásának néhány elvi és gyakorlati problémája

EURÓPAI UNIÓ JOGA

  • Problémák, döntést igénylő kérdések a társasági jog harmonizációja során

Összes lapszám