Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 9. évf. 9. sz. - 2001/ 9.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Faludi Gábor: A felhasználási szerződés és a Ptk. viszonyának egyes kérdései

TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOG

  • Török Tamás: A gazdasági társaság és a felügyelő bizottság közötti jogviszony

BANK- ÉS TŐZSDEJOG

  • Popper Klára: A biztosítási szerződések joga közjogi szempontból

INGATLAN- ÉS SZÖVETKEZETI JOG

  • Alvincz József: A családi gazdaságok jelene és jövője

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Ujlaki László: Kft.-ből való kizárás retorzív alkalmazása társasági szerződésen kívüli jogviszonyból származó jogvita esetén
  • Ujlaki László: Jognyilatkozat ítélettel pótlásának (Ptk. 295§) előfeltételei
  • Ujlaki László: Hatáskör kft. szétválása kapcsán keletkező perben
  • Ujlaki László: Választottbírósági kikötésben foglalt részleges hatáskör-kizárás

Összes lapszám