Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 7. évf. 2. sz. - 1999/ 2.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom
  • Miskolczi Bodnár Péter: A gazdasági erőfölény megváltozott fogalma és megítélése a versenyhivatali gyakorlatban

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Komáromi Gábor - Reményik Kálmán: Kötelező tőkemelés - adóteher nélkül
  • Koday Zsuzsanna: A kizárt tag üzletrészének értékesítése

PÉNZÜGYI ROVAT

  • Deák Dániel: Vagyonkezelés adójogi nézőpontból

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Tattay Levente: A földrajzi árujelzők szabályozása és bírósági gyakorlata az Európai Közösségben

MUNKAJOG

  • Fabók András: A vezető állású munkavállalók jogviszonyának egyes kérdései

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Karner Ottó: Néhány vitás kérdés a hegyközségek működésével kapcsolatban

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Ujlaki László: Megismételt kft.-taggyűlés megtartása és az azon hozott határozatok érvényességének felülvizsgálata
  • Tisztújítás a Magyar Jogász Egyletben

Összes lapszám