Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 5. évf. 4. sz. - 1997/ 4.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

A TÁRSASÁGI TÖRVÉNY ELŐKÉSZíTÉSE

  • Sárközy Tamás: A volt szocialista országok "friss" társasági jogáról
  • Gabányi Józsefné: Gondolatok a cégbíróság törvényességi felügyeletéről
  • Vezekényi Ursula: A bírói gyakorlatban felmerült és jogalkalmazói szinten nehezen megoldható kérdések
  • Gál Judit: Javaslatok a Gt. és a Ctvr. módosítására
  • Berkesné Dancs Mária: A csődtörvény alkalmazásának a társasági törvénnyel, valamint a cégeljárással kapcsolatos bírói tapasztalatai

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Kamatos kamat
  • Egyoldalú jognyilatkozat joghatálya
  • Ujlaki László: Általános kártérítés teljesítési késedelemmel okozott kárért

Összes lapszám