Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 5. évf. 10. sz. - 1997/ 10.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

 • Tattay Levente: Gondolatok a védjegyről és a földrajzi árujelzőkről szóló 1997.évi XI. törvényről

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

 • Szécsényi László: Papír nélküli értékpapírok és a társasági jog

PÉNZÜGYI ROVAT

 • Kurucz-Váradi Károly - Pecze Ibolya: Adókötelezettség társaságok átalakulása esetén

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

 • Bácher Vilmos: A szellemi alkotások jogvédelme a végrehajtási jogunk zátonyán

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

 • Prugberger Tamás: A szövetkezeti tagsági kölcsön meghirdetésének és alkalmazásának jogszerűsége a befektetési szövetkezetek és a szövetkezeti hitelintézetek esetében

MUNKAJOG

 • Karner Ottó: Átalakulási lehetőségek a szövetkezetek életében

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

 • Nem kft. tagi minőségben vállalt kötelezettség megszegése nem kizárási ok
 • Törzsbetét be nem fizetések következményei kft. felszámolásának esetében
 • Általános kártérítés szerződésszegés esetében
 • I. kft. taggyűlési határozat jogsértő voltának elbírálására hivatott fórum
 • II. Jogsértést előidéző jogcselekmények és mulasztások
 • A kft. taggyűlési meghívóba fel nem vett ügy megtárgyalása
 • Ujlaki László: A fél elvárható magatartása a választottbírósági eljárásban

Összes lapszám