Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 4. évf. 3. sz. - 1996./ 3. sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

 • Miskolczi Bodnár Péter: Speciális adásvételi szerződések II.

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

 • Wellmann György: Az 1989. évi XIII. törvény alapján történt átalakulások esetén az önkormányzatokat a belterületi föld értéke alapján megille- tő üzletrészekkel (részvényekkel) kapcsolatos perekben kialakult bírói gyakorlat (avagy: Egy privatizációs törvényhely utóélete)

BANK-, BIZTOSÍTÁSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRJOG

 • Szécsényi László: Az utalvány

ADÓ-, VÁM- ÉS DEVIZAJOG

 • Glatz Olivér: Az új devizatörvény és a gazdasági tevékenység

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

 • Harsányi Gyöngyi: A közraktári szerződés vegyes szerződés jellege

MUNKAJOG

 • Tálas Miklós: Változásra váró kollektív szerződések

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

 • Tassy Irén: Vajúdtak a hegyek, avagy a védett természeti területek szabályozásáról

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

 • Részvényesi minőség igazolása
 • A Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazásának kiköthetősége az egyezmény hatálya alá eső szerződés vonatkozásában
 • Kft.-tag által nyújtott mellékszolgáltatás díjazása
 • Választottbírósági megállapodás egyoldalú hatályon kívül helyezése
 • Választottbírósági kikötést tartalmazó szerződés módosítása
 • Ügynöki jutalékigényt színleltnek állított adásvételi szerződés kapcsán
 • Korlátolt felelősségű társaság törvényes képviselete választott- bírósági eljárásban
 • I. Szolgáltatások feltűnő aránytalansága II.Az árú fogyatékosságából eredő jogok érvényesítése a Bécsi Vételi Konvenció alapján

NEMZETKÖZI HÍREK

 • Radnay József: Német munkaügyi gyakorlat - magyar tanulságok

Összes lapszám