Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 4. évf. 10. sz. - 1996./ 10 sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Varga János Tamás: Az Amerikai Egyesült Államok "takeover" szabályozása

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

  • Ujlaki László: A kft.-ből való kizárás elméleti mögöttesei és gyakorlati vadhajtásai

BANK-, BIZTOSÍTÁSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRJOG

  • Harsányi Gyöngyi: A bankkártyák, és az alapjukat képező szerződéses viszony sajátosságai

ADÓ-, VÁM- ÉS DEVIZAJOG

  • Surányi Imréné: Egy új törvény megújulása (Ismét változik a személyi jövedelemadó törvény) I.

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

  • Bíró György: Korszerűsödő kamatszabályainkról

MUNKAJOG

  • Radnay József: A nyugdíjjogosult, illetve nyugdíjas munkavállalóra vonatkozó szabályok változásai

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

  • Mikó Zoltán: A föld tulajdonjogához kötött haszonvételek - vadászati jog

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

  • Részvénytársasági igazgatósági határozat hatályvesztésének megállapítása
  • Kft. elhatározott törzstőke-felemelésének végre nem hajtása, mint kizárási ok

Összes lapszám