Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 4. évf. 11. sz. - 1996./ 11 sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

 • Lőrincz György: A munkaviszonnyal összefüggő versenytilalom

TÁRSASÁGI JOG ÉS PRIVATIZÁCIÓ

 • Péter Zsolt Csaba: A társas ügyvédi iroda és a gazdasági társaságok

BANK-, BIZTOSÍTÁSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRJOG

 • Szentiványi Iván: A bankfelügyelet aktuális kérdéseiről

ADÓ-, VÁM- ÉS DEVIZAJOG

 • Surányi Imréné: Egy új törvény megújulása (Ismét változik a személyi jövedelemadó törvény) II.

KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS VERSENYJOG

 • Szécsényi László: Fordulat az Európai Bíróságnak az áruforgalom szabadságával kapcsolatos ítélkezési gyakorlatában
 • Szabó Gábor: A jelzáloggal és az óvadékkal kapcsolatos egyes kérdésekről

MUNKAJOG

 • Radnay József - Orosz Balázs: A német joggyakorlat alakulása a kollaktív szerződések körében

SZÖVETKEZETI ÉS INGATLANJOG

 • Karner Ottó: A szövetkezetek és a vadászati jog
 • Tassy Irén: A mezőgazdasági szövetkezetekre vonatkozó termőföld tulajdonszerzési tilalom feloldásának gazdaságpolitikai indo- koltsága és alkotmányjogi megítélése

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT SZERVEZETT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBÓL

 • Vitás kérdések az import bizományi szerződések köréből
 • Az ÁSZF alapján kötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek átruházása
 • Kft.-üzletrész átruházási szerződés semmisége
 • Ujlaki László: A kft. által a törzsbetét befizetésére nyújtott kölcsön vissza nem fizetésének jogkövetkezményei

NEMZETKÖZI TALLÓZÓ

 • Ujlaki László: A fogyasztókkal szembeni fizetésképtelenségi eljárás új rendszere Ausztriában
 • A hitelintézetek befolyásának korlatozása

Összes lapszám