Folyóiratok » Önadózó

Önadózó

2008. március havi szám - 2008. március

Önadózó - az adózók lapja. Megjelenik minden hónap első napján.

Önadózó Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 267 5010.

Előfizetés: info@onadozo.hu

Az Önadozó online folyóirat honlapja →

 • AMIT A PÁLYÁZATOKRÓL TUDNI ÉRDEMES

HATÁRON ÁTNYÚLÓ RÉGI-ÚJ
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretében most kiírt pályázataiban a korábbi irreálisan magasan előírt kötelezettségvállalás enyhült. Így például a pályázónak átlagosan 3 százalék (nem hátrányos kistérségekben 5 százalék) reálnövekményt kell vállalnia a projekt befejezési évét követő 2 évre. GOP pályázatok 2008. április 4-től 2008. december 31-ig nyújthatóak be.

 • AZ ÚJ ÁFA TÖRVÉNY II. RÉSZ

Az áfa törvény változásával kapcsolatban mindenkinek a fordított adózás jut elsőként eszébe, de ezen kívül még számtalan apróbb, de annál sokkal lényegesebb változást találunk a törvényben. Így bőven okoz fejfáját például az is, hogy a régi tárgyi adómentes tevékenységet új szabályok közé beillesszük – már ha egyáltalán lehet.

 • PROBLÉMÁK A 2008. ÉVI ÁFA TÖRVÉNNYEL

A jelenlegi áfa törvény egyszerűen nem alkalmas arra, hogy bármilyen témakörben határozott álláspontot lehessen követni, közzétenni. Könyvelők rettegnek, hogy milyen számla kiállítását javasolják az ügyfelüknek, vagy az egyes tevékenységeket hogyan sorolják be a fordított adózás alá. Félnek attól, hogy a későbbi „megvilágosodásból” adódó „tévedésük” eredményeképpen az ügyfelük milyen jogi kártérítési igénnyel fog feléjük fellépni, félnek a pénzügyi területen dolgozók ugyanezen okból, hogy a vállalatvezetés milyen szankciókat alkalmaz velük szemben. A következőkben megpróbálom a jelenlegi legneuralgikusabb témaköröket kifejteni. Remélhetően hasznukra lesz, ha elolvassák, talán ezt követően nem érzik magukat egyedül a gondjaikkal. Másrészt, ha az írást megmutathatják megbízójuknak, főnökeiknek akkor azok vélhetően elhiszik, hogy nem az Önök szakmai hozzáértésével van a probléma.

 • SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁS

Elérkezett az idő, hogy a magánszemélyek is számot adjanak az elmúlt évben megszerzett jövedelmükről. Bár a média azt sugallja, hogy a bevallások folyamatosan egyszerűsödnek, és már szinte gyerekjáték az adócsomag kitöltése is, valahogy mégis egyre többen fordulnak a könyvelőkhöz segítségért.

 • KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2008.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 2008. január 1-jétől módosult. A módosításokról a Magyar Közlöny 2007. november 16-án megjelent, 2007/155. számában kihirdetett, „egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény” rendelkezik. 2007 decemberében a törvény változásaihoz igazodva megjelentek a termékdíjas végrehajtási rendeletek módosításai is. Cikkünk első részében áttekintjük a legfontosabb jogszabályi változásokat. A második rész összefoglalja a bevallási kötelezettséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és egy egyszerű példán keresztül segítséget nyújt a termékdíj-bevalláshoz szükséges, vámhatóság által rendszeresített nyomtatványcsomag (KT08) kitöltésében.

 • AKTUÁLIS TB. MÓDOSÍTÁSOK

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) szabályainak módosítását követte a Tbj. végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) kormányrendelet (R.) módosítása. A rendelet előírásainak módosítása sok esetben követte a korábbi évben kialakult gyakorlatot, illetve a rendeletben hatálytalanításra kerültek azok az előírások, amelyek törvényi szintű szabályozásra kerültek és a Tbj. törvény tartalmazza azokat.

 • MAGÁN-NYUGDÍJPÉNZTÁRI VÁLTOZÁSOK - 2008

Az Országgyűlés 2007. november 12-i ülésnapján fogadta el az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvényt, amely módosította – többek között – a magán-nyugdíjpénztári rendszert érintő törvényeket, így a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.), a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) rendelkezéseit is. A következőkben – röviden összefoglalva– a legfontosabb változásokat ismertetjük.

 • ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI VÁLTOZÁSOK 2008. JANUÁR 1-JÉTŐL I.

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakra vonatkozó szabályozás az eddigi gyakorlatnak megfelelően ebben az évben is változott. A 2007-es módosulásokhoz képest azonban az új szabályok jellemzően nem korlátozást, vagy szigorítást jelentenek, hanem a pénztári szektor fejlesztését jelentik. Az önkéntes nyugdíjpénztárnál megjelenik a jelenleginél korszerűbb elszámoló egységes nyilvántartási rendszer bevezetésének lehetősége, míg az egészség- és önsegélyező pénztári adózási szabályok kedvezőbbek lettek. Az alábbiakban a tagok, illetve a munkáltatók számára leglényegesebb, 2008. január 1-jétől hatályba lépett változásokat ismertetjük.

 • TAGI MUNKAVÉGZÉS, JÁRULÉKFIZETÉS BT. ÉS KFT. ESETÉBEN

Gazdasági társaság tagjának és a gazdasági társaság tagjával kapcsolatos járulékfizetési terheinek megállapításához elsődlegesen a tag és a társaság jogviszonyának megállapítására van szükség. Gazdasági társaság tagja többféle jogviszony alapján vehet részt a társaság tevékenységében. Egyrészt a társaság a vele tagi jogviszonyban álló személlyel munkavégzés céljából munkaszerződést köthet. Ez esetben a tag jogaira és kötelezettségeire a Gt. 8.§ (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni. A tag munkavégzéséért a munkaszerződésében meghatározott munkabért kap. Ha a tag munkavégzésére a társasággal kötött megbízási szerződés alapján kerül sor, akkor mögöttes szabályként a Ptk. megbízásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A tagot a munka elvégzéséért díjazás illeti, kivéve, ha a felek közötti viszonyból vagy az ügy természetéből arra lehet következtetni, hogy az ügy ellátását a tag ingyenesen vállalta. Végül a tag tagsági jogviszonya alapján, az adott társaság tevékenységi köréhez tartozó tevékenységet személyes közreműködés formájában is elláthatja. Személyes közreműködés módját, tartalmát és díjazását Kft. esetében a társasági szerződésben, Kkt. és Bt. esetében a társasági szerződésben vagy a tagok külön megállapodásában rögzíteni kell. A személyes közreműködéséért díjat mindhárom társasági formánál csak akkor kell fizetni, ha azt a felek előírták.

 • A BALESETI TÁPPÉNZ – I. RÉSZ

A biztosított rokkantsági nyugdíjasként 2006. október 2-től áll munkaviszonyban heti 30 órában. Üzemi balesetet szenvedett 2007. augusztus 3-án és ettől a naptól keresőképtelen. A foglalkoztatója 2007. július hónapban 78.000 Ft után fizette meg az egészségügyi szolgáltatási járulékot. (9 %) Mennyi a baleseti táppénz naptári napi összege? Ilyen és hasonló példákon mutatjuk be a baleseti táppénz szabályait és gyakorlatát.

 • CSALÁDI TÁMOGATÁS VÁLTOZÁSOK 2008-BAN

A családok támogatásáról szóló törvény jelentős változáson ment keresztül 2008. január 1-jétől azzal, hogy megszüntetésre kerülnek a családi pótlék kifizetőhelyek a foglalkoztatóknál. Ezzel egyidejűleg a törvény egyéb jogszabályi változásaival is megismertetjük az olvasókat.

 • ADÓBÍRSÁG ÉS KÉSEDELMI PÓTLÉK VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATNÁL

Az utólagos adómegállapító határozatban kiszabott adóbírság és a felszámított késedelmi pótlék együttes összege az adóhiány összegét is meghaladhatja, ezért a vonatkozó jogszabályhelyek ismerete vagyonosodási vizsgálat kapcsán is nagyon fontos. Az adóhiány jogszerűsége sem eredményezheti minden esetben a legnagyobb mértékű adóbírság kiszabását és az esedékesség napjától történő késedelmi pótlék felszámítását, ezért a fizetési kötelezettség tekintetében is lényeges a vonatkozó jogszabályhelyek ismerete vagyonosodási vizsgálatnál.

 • CÉGELJÁRÁSI VÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN

2007. szeptember 1-jével ismét „új időszámítás” kezdődött a cégeljárásban, tekintve, hogy a 2007. évi LXI. Tv.-nek a 2006. évi V. törvényt (Ctv.) átfogóan módosító rendelkezései többségükben ekkortól léptek hatályba. Az újabb lényeges változások számos, komoly jogértelmezési nehézséget okoztak, melyek közül az alábbiakban szeretném kiemelni az elmúlt közel fél év leggyakrabban előforduló problémáit. Teszem ezt azzal a szándékkal, hogy segítséget nyújthatok a cégeljárásban résztvevő jogi képviselőknek.

 • MUNKAVISZONY MUNKÁLTATÓ ÁLTALI FELMONDÁSA A NYUGDÍJKORHATÁR KÖZELÉBEN

Nem kis fejtörést okozhat a munkáltatónak, ha nyugdíjazás előtt álló munkavállalója munkaviszonyát valamilyen okból meg kívánja szűntetni. Egy régóta a cégnél dolgozó munkavállaló esetében mélyen a zsebébe kell nyúlnia a munkáltatónak a munkaviszony megszüntetéséből adódó, munkavállalónak járó kifizetések teljesítéséhez. Az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzésétől legfeljebb öt évre lévő munkavállaló munkaviszonyának rendes felmondására a Munka törvénykönyve az általánosnál szigorúbb szabályokat rendel alkalmazni.

 • SÜRGŐS ÉS FONTOS – NEM SÜRGŐS, DE FONTOS

SZUBJEKTÍV KÖNYVAJÁNLÓ VÁLLALKOZÓKNAK

Mindig van némi feszengés bennem, amikor olyat látok egy könyvön – mint ezen – „több mint 15 millió eladott példány!”. Óhatatlanul a régi vicc jut eszembe: „Egyél lócitromot, 15 millió veréb nem tévedhet!” Stephen R. Covey: „A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása (az önfejesztés kézikönyve)” azonban nem a könnyű olvasmány volta miatt lett ennyi példányban eladva. (Azt csak itt zárójelben jegyzem meg, hogy ezek az amerikai szerzők notóriusan hiányoztak arról a fogalmazás óráról, ahol azt tanították, hogy a jó cím rövid..) Ugyanis kifejezetten nehezen emészthető ez a könyv. 350 oldal, meg-megállni való szöveg - nem lehet csak úgy egy ültő helyünkben elolvasni.

 • EGY JOGERŐS BÍRÓGI DÖNTÉS VAGYONOS ÜGYBEN - HITELT ÉRDEMLŐ BIZONYÍTÁS A VAGYONBECSLÉSES ELJÁRÁSBAN

A felperes keresete alapján a bíróság döntött arról, hogy az adóhatóság a becslési eljárás során jogszerűen járt-e el és megfelelően alkalmazta-e az irányadó jogszabályokat.
A bíróság által megállapított tényállás:
A felperes 1994-től folytat egyéni vállalkozóként gazdasági tevékenységet, melynek keretében X községben élelmiszerboltot működtet. Adóbevallásainak adatai szerint a vállalkozásból eredő vesztesége 1997-2000. években összesen több mint 3.000.000,- Ft volt. 1998. augusztus 12. napján a felperes egy lakásingatlant adott el 3.000.000,- Ft-ért. 1999. március 12. napján az Y Bank Rt.-nél vezetett folyószámlájáról a felperes leemelt 4.000.000,- Ft-ot, mely még egy korábbi vállalkozásából származó, az 1980-as évek végére visszavezethető megtakarítása volt.

 • DEKORÁCIÓ AZ IRODÁBAN

Nézzünk körül munkahelyi környezetünkben! Milyen dekorációs eszközöket használunk? Egy-két színehagyott poszteren, falinaptáron és vázán kívül találunk mást is? Ha nem, akkor ideje változtatni ezen. Legtöbbször kézenfekvő dolgok is a rendelkezésünkre állnak, mégsem aknázzuk ki a bennük rejlő lehetőségeket. Épített környezetünk, annak elemei alapvetően befolyásolják a belső teret is. Gondoljunk csak arra, hogy a falak, ajtók, ablakok, oszlopok, pillérek, burkolatok stb. körülvesznek bennünket, érdemes egy kicsit nagyobb gondot fordítani rájuk.


Összes lapszám