Folyóiratok » Önadózó

Önadózó

2008. február havi szám - 2008. február

Önadózó - az adózók lapja. Megjelenik minden hónap első napján.

Önadózó Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 267 5010.

Előfizetés: info@onadozo.hu

Az Önadozó online folyóirat honlapja →

 • ADÓPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Kovács László adó- és vámpolitikai biztos írásában a közösségi adópolitikáról ad áttekintést. A társasági nyereségadó alap számításának egységesítését a Bizottság fontos, versenyképességet növelő tényezőnek tekinti és ezért szorgalmazza, de nem kívánja egységesíteni, sőt még közelíteni sem a társasági nyereségadó kulcsait, annak meghatározása maradjon a tagállamok hatásköre. Az áfa esetében a fő cél a torzítástól mentes verseny és a minél egyszerűbb ügyintézés biztosítása. A jövedéki adók (energia, szeszesitalok, dohánytermékek) esetében a kötelező minimum meghatározása van közösségi hatáskörben, így arra a Bizottság tesz javaslatot, összhangban az uniós belső piac zavartalan, torzulásoktól mentes működésének követelményével, valamint az energiapolitikai, a környezetvédelmi és egészségpolitikai célokkal. Az Európai Bizottság hatásköre csak korlátozottan terjed ki a személyi jövedelemadóra, a Bizottság csak a megtakarítások adóztatását és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát követi figyelemmel!

 • AMIT A PÁLYÁZATOKRÓL TUDNI ÉRDEMES - A MIFINNÉL MÁR IGÉNYELHETŐ AZ UNIÓS MIKROHITEL

A kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése, gazdasági, vállalkozói ismeretek, tananyag kifejlesztése, oktatása, tanácsadás támogatása a célja a gazdasági tárca legújabb pályázatának. Kedvezően változnak az energiatakarékossági pályázatok feltételei. S végre már nem csak beszélnek az uniós mikrohitelről, de kapható is.

 • AZ ILLETÉKTÖRVÉNY 2008. ÉVI VÁLTOZÁSAI A VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKEK KÖRÉBEN

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény X. fejezete tartalmazza az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítását, melyek 2008. január 1-jén léptek hatályba azzal, hogy a megváltozott rendelkezéseket 2008. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint a kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni. A cikkben csak a vagyonszerzési (visszterhes, öröklési, ajándékozási) illetékeket érintő változások kerülnek taglalásra, az eljárási (államigazgatási-, bírósági eljárási) illetékeket érintő változások ismertetésétől jelen cikkben eltekintünk.

 • INGATLAN BÉRBEADÁS ÁFA SZABÁLYAI 2008

Az ingatlanok bérbeadásának általános forgalmi adó szabályai jelentősen változtak 2008. évben. Az ingatlannal kapcsolatos változások, valamint a teljes szabálymódosítás jelentős indulatokat generált pénzügyi szakmai körökben. A törvénytervezet beterjesztése óta több száz tanácsot adtam a Saldo Zrt.-nél a vállalkozóknak. Az első néhány héten még teljes magabiztossággal hirdettem a törvényt, majd a tanácsadás átcsapott egy óvatos véleménynyilvánításba. Mikor kollégáimmal az új törvény előírásait elkezdtük ütköztetni a gyakorlati élet apró mindennapi helyzeteivel, egyre nagyobb bizonytalanság lett úrrá a tanácsadói munkán. A bonyolult jogászi nyelven megírt szöveg nem ad minden élethelyzetre egyértelmű szabályozást, de a legnagyobb probléma, hogy a jelentős értékű, ebből adódóan igen nagy adóterhet viselő ingatlan értékesítés és hasznosítás körében tapasztalható a legnagyobb bizonytalanság. (Minden negatív hang ellenére a törvény némi módosítást, illetve pontosítást követően nagyszerűen használható lesz.) A következőkben az eddig felmerült, ingatlanbérbeadással kapcsolatos problémákra kívánok némi tanácsadással, pontosabban véleménnyel szolgálni a tisztelt olvasónak.

 • A MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁSRÓL

A munkáltatói adómegállapítás szabályai az előző adóévben megváltoztak. A változás többek között, választási lehetőséget biztosít a munkáltatónak arra nézve, hogy elvállalja a magánszemély adómegállapítását vagy sem. Ha az utóbbi mellett döntött, az Art. előírása alapján, akkor is lesznek további feladatai. Az adómegállapítás első feltétele, hogy a magánszemély nyilatkozatában kérje a munkáltatóját a magánszemély kötelezettségének megállapítására. A nyilatkozatában a magánszemély arról is nyilatkozik, hogy az adóévben csak olyan jövedelme volt, amelyre nézve kérheti a munkáltatóját az adómegállapításra és vállalja, hogy mindazon igazolásokat, nyilatkozatokat, melyekaz adó megállapításához szükségesek, 2008. március 20-áig átadja, a munkáltatója részére.

 • A 2008. ÉVI JÁRULÉKBEVALLÁSRÓL

Az adóbevallási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos elvárásnak megfelelően a 0808-as nyomtatvány kialakításakor érvényesült az az elv, hogy a törvényi előírások megtartása mellett újszerű megoldásokat alkalmazva csökkenjen a bevallás terjedelme.
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK SZJA BEVALLÁSA - 2007
Ismét eltelt egy adóév, így a számadások időszaka következik, ami az egyéni vállalkozó magánszemélyek esetében azt is jelenti, hogy számot kell adniuk az egyéni vállalkozásuk gazdasági adatairól, eredményéről a 0753-as bevallásban.

 • AZ ÚJ ÁFA TÖRVÉNY - I. RÉSZ

A 2008. január 1-jétől hatályba lépő 2007. évi CXXVII. törvény szerkezetében, fogalomhasználatában, és – legfontosabb, hogy – tartalmában is megváltozott a régi áfa törvényhez képest. Ezek a változások együttesen hatványozzák az új törvény alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket, mert a már jól megszokott szabály nemcsak megváltozik, hanem azt más szavakkal, más kifejezésekkel és máshol találjuk meg a törvényben. Jelen cikkünk az új szabályokra hívja fel a figyelmet, miközben nagy hangsúlyt helyezünk azon tájékoztatásra is, hogy mindez hol található az új törvényben.

 • BELFÖLDI DEVIZÁS SZÁMLÁK FORINTOSÍTÁSA A SZÁMVITELI ÉS AZ ÁFA TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT

A 2001. évi devizaliberalizáció következtében a belföldi partnerek között is igen gyakorivá vált, hogy devizában határozzák meg szerződéses összegük ellenértékét, és a számlát is ennek megfelelően devizában állítják ki. Az elmúlt 7 év alatt ugyan csak a számviteli törvény szabályozott változatlanul a forintösszeg megállapítása terén, de az áfa tekintetében – az alkalmazandó devizaárfolyam-változáson túlmenően – a számla alaki követelménye is módosult, nevezetesen az adó forint összege is szerepeltetendő a számlán. A számla befogadó fél számára ez azzal is jár, hogy csak a számlán szereplő forintösszeget helyezheti levonásba, függetlenül az általa – akár a számvitelben, akár a saját számlái kiállításánál az áfa terén - alkalmazandó árfolyamtól.

 • EVA ALANYOK 2007. ÉVI BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

Egyre népszerűbb az EVA. Amíg rengeteg adóalany a vállalkozása megszüntetését tervezte el, illetve sokan csak vegetálnak, és a jobb napokban reménykednek, addig az EVA-alanyok száma egyre nő, jelenleg közel százezren vannak. Mivel igen sokan azért választották az EVA-t, hogy ne legyen szükségük könyvelőre, nekik próbálunk meg a cikkünkkel segíteni, hogy az adóbevallási kötelezettségüket időben és szakszerűen meg tudják tenni.

 • A 0741 SZÁMÚ BEVALLÁSSAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

A 0741 számú bevallás a társasházak közös név alatt megszerzett adóköteles jövedelmének bevallására szolgál. Ha a társasház közgyűlésen dönt a tulajdoni hányad szerinti adózásról, akkor az a tulajdonosok saját név alatt megszerzett jövedelmének számít, és nem ebben a bevallásban, hanem a 0753 számú nyomtatványon tudják a magánszemélyek bevallani.

 • MIKOR MEHETÜNK ELŐREHOZOTT NYUGDÍJBA?

Alábbi táblázatunk segítségével megállapítható, hogy mikor élhetünk az előrehozott nyugdíj lehetőségével.
A ROKKANTSÁGI NYUGDÍJRENDSZER ÁTALAKÍTÁSA: ROKKANTSÁGI NYUGDÍJ, BALESETI ROKKANTSÁGI NYUGDÍJ
Az Országgyűlés megalkotta a 2007. évi LXXXIV. törvényt, ami lényegében a rokkantsági nyugdíj átalakításáról a rehabilitációs járadék bevezetéséről szól 2008. január 1-jétől. Az előző számban a rehabilitációs járadékról adtam tájékoztatást, a jelenlegi számban a rokkantsági valamint a baleseti rokkantsági nyugdíjról lesz szó.

 • SPECIÁLIS NYUGDÍJNÖVELÉS - NYUGDÍJAS ALKALMAZOTTAK ÉS VÁLLALKOZÓK ÚJ LEHETŐSÉGÉRŐL

Legkorábban 2008. január 1-jétől kezdődően élhetnek a saját jogú nyugdíjasként foglalkoztatottak, valamint a kiegészítő tevékenységű egyéni, illetve társas vállalkozók a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (a továbbiakban Tny.) 22/A. §-ába 2007. január 1-jei hatállyal beiktatott nyugdíjemelés lehetőségével. Rövid anyagunkban ezen – az igénylő lakóhelye szerinti regionális nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtandó - kérelemre induló nyugdíjemelési lehetőség sajátosságait ismertetjük.

 • A BECSLÉS EGYES JOGSZABÁLYHELYEINEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATNÁL

Az adózói bizonyítás szempontjából is lényeges e szabályok ismerete az adózó részéről vagyonosodási vizsgálatnál.

 • A HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKAVISZONYRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK

A munkaszerződést nem kötelező minden esetben határozatlan időre kötni. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban Mt.) lehetővé teszi, hogy a felek már a munkaviszony létesítésekor meghatározzák azt az időtartamot, amely lejárta a munkaviszony automatikus megszűnését eredményezi.

 • A JÖVŐ TERVEZÉSE - SZUBJEKTÍV KÖNYVAJÁNLÓ VÁLLALKOZÓKNAK

Aki megtervezi a jövőt az meg is rendeli azt az élettől. És ahogy leírtuk és pontosan elképzeltük a célt – már látszik is az út. És ilyenkor – hogy-hogy nem – a lehetőségek is ehhez illeszkedően egyszer csak megjelennek.

 • SZÍNEK AZ IRODÁBAN

Még mindig nagyon sokan tekintenek borzongással irodai környezetükre, hiszen azok vagy nagyon ridegek, vagy éppen az összevisszaság uralkodik bennük a felületek, formák vagy a színek tekintetében. Változtassunk környezetünkön egy tudatos tervezéssel.


Összes lapszám