Folyóiratok » Önadózó

Önadózó

2008. január havi szám - 2008. január

Önadózó - az adózók lapja. Megjelenik minden hónap első napján.

Önadózó Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 267 5010.

Előfizetés: info@onadozo.hu

Az Önadozó online folyóirat honlapja →

 • SZÁMLÁZÁS 2008 ÉVBEN

Az új Áfa törvényről szakmai körökben népszerű dolog rosszat mondani,
nekem viszont meggyőződésem, hogy ha a kezdetben szokatlan
terminológiáján, szerkezetén, és kissé terjengős voltán túltesszük
magunkat, rá fogunk jönni, hogy sokkal adózóbarátabb, és sokkal inkább
szolgálja a költségvetés érdekeit is, mint a régi törvény. A törvény
jelentős érdeme, hogy a gazdasági események dokumentálását a kialakult
(régi szabályok alapján megtűrt, de jogszabályellenes) gyakorlathoz
igazítja. Jelentős egyszerűsítést vezet be a számlakiállítás
szabályaiban, illetve a számla kötelező tartalmi elemeinek
meghatározásában rugalmas életszerű szabályokat vezet be, gondolok
elsősorban a teljesítési időpont meghatározására. A következőkben
összefoglalom, bemutatom, és néhány gyakorlati példán keresztül
ismertetem az új törvény szabályait a számla kiállításának szemszögéből.

 • MÓDOSULÓ SZÁMVITELI SZABÁLYOK

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény
(Megjelent a Magyar Közlöny 155. számában) X. rész XX. fejezete
tartalmazza a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítását. A
számviteli törvényt érintő módosítások 2008. január 1-jén lépnek
hatályba azzal, hogy azokat első alkalommal a 2008. évben induló üzleti
évről készített beszámolóra kell alkalmazni. A törvény egyes módosított
rendelkezései a 2007. évi üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazhatók.

 • VÁLTOZÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEKBEN

2007. november 16-án került kihirdetésre az egyes adótörvények módosításáról
rendelkező 2007. évi CXXVI. törvény. A társadalombiztosítási
jogszabályokat érintő jelentős módosítás az egészségügyi szolgáltatási
járulék fizetők körét, valamint a fizetési kötelezettség alapját és
mértékét is érinti. A járulékbevallást benyújtó adózói kör
adminisztrációs terheinek mérséklését eredményezheti a
járulék-túlfizetések visszafizetésének bevallásban történő kezelésével
kapcsolatos szabály módosulása. E cikk keretében a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a
továbbiakban: Tbj.) fontosabb 2008. január 1-jétől hatályos módosított
rendelkezéseit tekintjük át.

 • VÁLTOZÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN

Az Országgyűlés a 2007. november 12-i ülésnapján fogadta el az egyes
adótörvények módosításáról szóló törvényt. (2007.évi CXXVI. tv.) Ennek
XIII. fejezete tartalmazza az adózás rendjéről kiadott 2003. évi XCII.
törvény (a továbbiakban: Art.) változására vonatkozó rendelkezéseket. A
módosítások fő szabály szerint 2008. január 1-jén lépnek hatályba. Négy
esetben 2008. március 1-jétől alkalmazandók, két jogszabályi helyet
érintően a kihirdetés napjától.

 • A ROKKANTSÁGI NYUGDÍJRENDSZER ÁTALAKÍTÁSA: A REHABILITÁCIÓS JÁRADÉK

Az Országgyűlés megalkotta a 2007. évi LXXXIV. törvényt, ami lényegében a
rokkantsági nyugdíj 2008. január 1-jétől történő átalakításáról, a
rehabilitációs járadék bevezetéséről szól.

 • A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

A társasági adót érintően a változások célja a versenyképesség
megtartása, javítása, illetve az adót fizetők körének bővítése és az
egyszerűsítés. Főbb változások 2008. január 01-jétől: pontosításra
kerül néhány fogalom, elemi kár módosítása a jövedelem-minimumra
vonatkozó előírások között, adóalap csökkentő tételek módosulnak,
illetve bővülnek, új elem a térítés nélkül nyújtott szolgáltatások
miatti bevétel, bejelentett részesedés, módosul a fejlesztési
tartalékra vonatkozó szabály, az engedmények néhány fajtája adóalapot
növelő, egyértelművé válik a veszteségelhatárolás szabályozása, a
10%-os társasági adó igénybevételének szabályozása, bizonyos esetekben
a szokásos piaci ár nyilvántartása alóli mentesség, a fejlesztési
adókedvezmény változi, a külföldi jövedelem és a külföldön megfizetett
adó beszámíthatóságára vonatkozó törvényrész módosult.

 • KÜLÖNADÓ VÁLTOZÁSOK

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló
törvényt érintő módosítások elsősorban jogalkalmazást kívánják
segíteni, illetve célja volt még a versenyképesség javítása. Főbb
változások 2008. január 01-jétől: feltöltési kötelezettség csak 50
millió felett, pénznem váltás miatti növelő-csökkentő tételek, kapcsolt
vállalkozások közötti árak, mint adóalap módosító tételek a különadóban
is, külföldi jövedelem és a külföldön megfizetett adó
beszámíthatóságára vonatkozó törvényrész módosult.

 • EVA VÁLTOZÁSOK

Az egyszerűsített vállalkozói adót illetően a változások célja a
jogalkalmazás segítése. Főbb változások 2008. január 01-jétől: elhunyt
egyéni vállalkozó örököseinek lehetőségei, Eva alanyiság megszüntetése
utáni bevétel, Utalvány, mint bevétel pontosítása, Az evások áfával
való kapcsolata.

 • SZJA VÁLTOZÁSOK – 2008

A személyi jövedelemadóról szóló törvény változásai pontosítanak néhány fogalmat,
újraszabályozzák az adójóváírás intézményét. Az egyéni vállalkozókat és
őstermelőket érintő módosításokat egy példán is bemutatjuk. A
módosítások érintik a külön adózó jövedelmeket is.

 • AZ INGATLANÉRTÉKESÍTÉS ADÓZÁSA 2008-BAN

Az ingatlanértékesítésből származó jövedelemmel kapcsolatos
adókötelezettség meghatározása a személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény módosítása miatt 2008. január 1-jétől bizonyos
esetekben megváltozott az előző évekhez képest.

 • A FOGLALKOZTATÓI NYUGDÍJSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Az öngondoskodás újabb pilléreként 2008. január 1-jétől létrejön a
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, amelyről a 2007. évi
CXVII. törvény rendelkezik. Az új intézmény lényege, hogy a
foglalkoztató havonta meghatározott összeget fizet munkavállalói
részére a nyugdíjszolgáltató intézménybe, amely összeget a munkavállaló
ki is egészítheti, és amikor a munkavállaló a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerint nyugdíjra
jogosulttá válik, akkor a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
nyugdíjszolgáltatási kötelezettsége megnyílik.

 • JANUÁRTÓL MEGSZŰNTEK A HELYI ADÓ KEDVEZMÉNYEK

Kötelezően megszűntek 2008. január elsejétől a 2003-ban még megmaradt helyi
adókedvezmények. A változásokat az Európai Unióhoz való csatlakozás
miatt kellett végrehajtani, mégpedig a pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2001. évi L. törvény (Ptt.) értelmében.

 • A KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI – GYÁS, GYED

A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő
időtartamra járó ellátás. A szülési szabadság időtartamát a Munka
Törvénykönyve 138. §-a szabályozza. Eszerint a terhes, illetve szülő
nőt huszonnégy hét szülési szabadság illeti meg, melynek időtartama a
szülést követő hat hétnél (negyvenkét napnál) kevesebb nem lehet. A
szülési szabadságot lehetőleg úgy kell kiadni, hogy négy hét
(huszonnyolc nap) lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen.

 • A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSA

A február hónap igen sok adóbevallási kötelezettséget hoz el a
vállalkozók életébe. A szakképzési hozzájárulást február 15-ig kell
bevallani a részletező táblák kitöltése mellett a 0705 vagy a 0703 sz.
nyomtatványon, az évközben már megfizetett előlegek
figyelembevételével. Az eva adóalanyok a szakképzési hozzájárulást
negyedévente állapítják és fizetik meg, valamint az egyes negyedévekre
megállapított adóelőleget az adóévre vonatkozó 0743 számú
eva-bevallásukban vallják be. Mivel az adójogszabályok év közben
megváltoztak, így különösen körültekintően kell eljárni a bevallás
során.

 • ÖNELLENŐRZÉS, ÖNREVÍZIÓ, ÖNKRITIKA

Januárban elkezdődik a nagy önellenőrzések időszaka, melynek során leegyeztetjük
a könyvelésünket a bevallásokkal, és a számlákkal. Mindenki tévedhet és
hibázhat, ezért nem árt a kellő önkritika sem.

 • A BÉRSZÁMFEJTŐ MÁMORA

Ugye, mikor az utolsó bejgli darabkát is sikerül a tálcáról megmentvén –
teával puhítva – felfalni, majdan a szilveszteri tombolásból megmentett
dugi kocsonyát is legyűrni biztos, hogy feljön szemünk látóhatárára a
januári teendők sora. Írásom ezen feladatok némelyikéről próbál
összesítő jelleggel leltárt készíteni. Az írásban nem foglalkozom a
2007. év bérügyeinek zárásával erről egyéb alkalommal kell szót váltani.

 • AMIT A PÁLYÁZATOKRÓL TUDNI ÉRDEMES

Mikrohitel azoknak, akiknek a bankok nem adnak kölcsönt.
Az európai uniós pénzből finanszírozott mikrohitel-program közvetítőinek
szóló pályázatok kiírása 2007. őszén lezajlott. Így lapunk
megjelenésekor már azt is lehet tudni, hogy kik azok a közvetítők –
vállalkozásfejlesztő alapítványok és pénzintézetek – amelyekhez maguk a
vállalkozások a hitelért fordulhatnak. Összeállításunkban bemutatjuk a
falvaknak és városoknak szóló aktuális pályázatokat. S találnak egy
tesztet is, aminek a segítségével a kisvállalkozások választ kapnak
arra, hogy érdemes-e a pályázást megpróbálniuk.

 • SZÜNET AZ IRODÁBAN

Munkanapunk során többször tartunk rövidebb-hosszabb ideig szünetet, hiszen
szervezetünknek időről-időre szüksége van regenerálódásra, pihenésre,
étkezésre. Vajon hol és milyen körülmények között töltjük szabad
perceinket?

 • ADÓINFO

Összes lapszám