Folyóiratok » Önadózó

Önadózó

2009/2. szám - 2009. február

Önadózó - az adózók lapja. Megjelenik minden hónap első napján.

Önadózó Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 267 5010.

Előfizetés: info@onadozo.hu

Az Önadozó online folyóirat honlapja →

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2009. ÉVI VÁLTOZÁSAI

A 2008. évi adótörvény-módosításokkal a Számviteli törvény is változott. A módosítások nem eget rengetőek, van szigorítás, van enyhítés is, ás pontosításokat is tartalmaz a törvény.

MUNKAADÓI, MUNKAVÁLLALÓI ÉS A VÁLLALKOZÓI JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG VÁLTOZÁSAI 2009

2009. január 1-jéig a szakképzési hozzájárulás és a munkaadói, munkavállalói járulék alapját is lényegében a statisztikai fogalmak szerinti kereset képezte. 2009. január 1-jétől mindkét közteher alapját a Tbj. rendelkezései szerint számított, a fizetésére kötelezettet terhelő társadalombiztosítási járulék alapja fogja képezni. Ezáltal a fizetési kötelezettség meghatározása egyértelműbb lesz.

FEBRUÁRI BEVALLÁSI AKTUALÍTÁSOK

Írásunkban áttekintjük az adóbevallások általános szabályait, az adóbevallási gyakoriságra vonatkozó rendelkezéseket és az aktualitás okán a kizárólag a február hónapban beadandó éves bevallásokat is részletezzük.

MINIMÁLBÉR ÉS GARANTÁLT BÉRMINIMUM 2009

Az Országos Érdekegyeztető Tanács hosszantartó, de sikeres tárgyalásait követő megállapodás alapján 2009. január 1-el havi 71 500 forintra nőtt a kötelező legkisebb munkabér, vagyis a minimálbér. Ez a 3,6 százalékos növekedés, havi 2500 forintos többletjövedelmet jelent a 2008-as minimálbérhez képest.

SZÁMLAMÓDOSÍTÁSOK, ENGEDMÉNYEK

Egy éven keresztül noszogatott az Önadózó főszerkesztője, hogy a számlamódosításról és az engedményekről írjak egy cikket, egy éven keresztül elhárítottam a megtisztelő felkérést mondván, hogy várjuk meg, míg az adóhatóság közzéteszi állásfoglalás keretében a véleményét a tárgykörben. Sajnálatosan ez a mai napig nem történt meg, igaz több az adóhatóságnál dolgozó szakértő előadásokon elmondta a véleményét (mondhatni szűk körben), de e vélemények néhány ponton nem fedték egymást teljes körűen, ráadásul a vélemények az idő múltával rugalmasan változtak. A keretjogszabálynak "meghirdettet" törvényt az idő előrehaladtával, egyre inkább nyelvi (szószerinti) alapon kezdi értelmezni a hatóság, ahol pedig nem felel meg a nyelvi értelmezés vagy pontatlanságot eredményezne, ott előveszik a "EU bíróság gyakorlata" kifejezést és szabadon értelmezik az előírást. A számla módosítások technikájának, és elszámolásának azért van kiemelt jelentősége az adóhatósági ellenőrzések során, mivel ezen alaki, elszámolás technikai szabályokból adódóan könnyűszerrel állapíthatnak meg adókülönbözetet és szankciót. A kialakult magyarországi szokások szerint a bérkönyvelő felelősség tekintetében egy kvázi második ügyvezető, így a hibásan kiállított, vagy elfogadott számlákból adódó megállapítást, pontosabban azok szankcióját a gazdálkodók igyekeznek a könyvelő irányában érvényesíteni.

TŐZSDEI ÜGYLETEK SZJA TÖRVÉNY SZERINTI ADÓZÁSA - AZ ADÓKIEGYENLÍTÉS

Az adókiegyenlítés egy különleges, adóval kapcsolatos kedvezmény, melyet legelőször a 2008. évről szóló adóbevallásban lehet majd érvényesíteni. Az adókiegyenlítés ugyanis arra szolgál, hogy a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja-törvény) szerinti tőzsdei ügyletből és a csereügyletből származó, az adott években elszenvedett veszteségek a más években elért jövedelmekkel szemben elszámolhatóak legyenek.

INGATLANÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓZÁSA

Az ingatlanértékesítésből származó jövedelem és adójának megállapításról a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) 59-63. §-ai rendelkeznek. Az említett paragrafusok 2008. január 1-jétől jelentős mértékben változtak. Ezen változások különösen érintik a lakás, lakóház értékesítésből származó adóköteles jövedelem meghatározásának szabályait. A következőkben az adózók gyakori kérdéseire tekintettel, példák segítségével kerül bemutatásra a jövedelem meghatározásának menete a jogszabályi változások tükrében.

CÉGALAPÍTÁS, MUNKAVÁLLALÁS, ADÓZÁS SZLOVÁKIÁBAN

Folytatjuk kitekintő sorozatunkat, melynek célja a szomszédos országok adórendszerének bemutatása. A médiából szinte naponta kapunk híreket Szlovákiáról, melyek néha bizony eléggé megtévesztően hangzanak, gyakran ellentmondást fedezhetnek fel bennük a szakértők. A magyar vállalkozók felkapnak egy-egy hírt, mely azután futótűzként terjed, de nem biztos, hogy az állítás teljes mértékében megfelel a valóságnak. Írásunkban szeretnénk tisztázni a félreértéseket, és ismertetni a tényeket. Bemutatjuk tehát Szlovákiát, sokat emlegetett, szomszédunkat - adózási, munkavállalási és cégalapítási megközelítésben. Itt olvasható másik írásunkban a részletesen tárgyaljuk a szlovák-magyar kettős adóztatási egyezményt is.

SZLOVÁK-MAGYAR KETTŐS ADÓZTATÁSI EGYEZMÉNY ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN

Szlovákia mind közelsége, mind az ott található magyar kisebbség, és nem utolsósorban a kedvező adórendszerére tekintettel oda települő harmadik országbeli és magyar vállalkozások miatt szoros kapcsolatban áll a magyar gazdasággal. Ráadásul 2004. május 1-je óta, amikor mindkét állam csatlakozott az Európai Unióhoz, mind a vállalkozások, mind a munkaerő számára csak kisebb akadályt jelent az államhatár. Így a két állam között ingázók száma megnőtt, és a határ közelében letelepedett vállalkozások is könnyebben és szívesebben nyújtanak szolgáltatásokat a másik államban. A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok azonban az adózási viszonyok bonyolultabbá válását is feltétlenül magukkal hozzák. Hiszen egyértelmű, hogy egy csak belföldi gazdasági kapcsolatokkal bíró vállalkozás vagy magánszemély számára elegendő a belföldi adózással kapcsolatos szabályok részleges ismerete, sőt például egy munkáltatói adómegállapítást választó munkavállaló számára az ismeretek teljes hiánya is. Ezzel szemben a határon átnyúló adóügyek esetében érdemes tisztában lenni mindkét állam általános és a külföldiekre vonatkozó speciális adózási szabályaival, továbbá a két állam között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezménnyel, és esetlegesen a kapcsolódó más nemzetközi, például Európai Uniós szabályokkal. Az alábbi cikk a magyar-szlovák kapcsolatokban érintett adózók számára próbál a fenti jogszabályok megértéséhez segítséget nyújtani, különös súlyt fektetve a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmény előírásaira.

A GOODWILL ELSZÁMOLÁSÁNAK KÉRDÉSEI

Konszolidált kimutatásokról szóló sorozatunkban eddig áttekintettük a konszolidáció alapelveit, a főbb idetartozó fogalmakat, a mérleg és eredménykimutatás elkészítését, illetve egymás közötti tranzakciók elszámolását. Mindezt a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján tettük. Az eddig tárgyalt témák az IAS 27, "Konszolidált pénzügyi kimutatások és a leányvállalatokban lévő befektetések elszámolása" standard főbb előírásait ismertették. Itt a goodwill elszámolásának gyakorlatát ismertetjük.

ÉRTÉKVESZTÉSEK ELSZÁMOLÁSA

Az év végi értékelés keretében az eszközök egyedi értékelése következtében értékvesztés elszámolására, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírására kerülhet sor. Mivel több olvasónkban felmerült az értékvesztések elszámolásával kapcsolatban számos kérdés, ezért az értékvesztés számviteli és társasági adóbeli elszámolását tekintjük át jelen írásunkban.

MI A TEENDŐ, HA NYERT A PÁLYÁZATUNK? - A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ÉS AZ ELŐLEG IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI, SZABÁLYOZÁSA, GYAKORLATI TUDNIVALÓK

Előző számunkban a pályázat és a költségvetés elkészítéséhez szükséges tudnivalókat foglaltuk össze. Most arról igyekszünk hasznos információkkal szolgálni, hogy milyen teendőink vannak a támogatási szerződés megkötéséig és hogyan igényeljünk előleget, majd hogyan is számoljunk el vele.

FOGLALKOZÁSA: HÁZTARTÁSI MENEDZSER

Zeneművésznek készült, mérnök lett, ma pedig az egyik legnagyobb - Európában több székhellyel rendelkező - családi irányítású cég társtulajdonosa. Tevékenysége azonban nem szorosan köthető a vállalathoz, mégis ezer szállal kapcsolódik hozzá.

BE NEM JELENTETT ALKALMAZOTT FOGLALKOZTATÁSA MIATTI BÍRSÁG

Alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás szabályait ismételhetjük át az itt közölt jogesetben. A helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvének alá nem írása nem jelentette az együttműködési kötelezettség sérelmét, és nem bírságolható.

TÉRMÓDOSÍTÓ ESZKÖZÖK AZ IRODAI TÉRBEN

Sokszor érezhetjük irodánkban tartózkodva, hogy valami zavar bennünket. Ezt gyakran az okozza, hogy rossz térarányú a helyiség. Építéssel természetesen mindez korrigálható, de apróbb fortélyokkal is látványos eredményt érhetünk el.

FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK ÉS KÖZTERHEIK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 2009

ADÓINFO 2009 FEBRUÁR


Összes lapszám