Folyóiratok » Önadózó

Önadózó

2009/6. szám - 2009. június

Önadózó - az adózók lapja. Megjelenik minden hónap első napján.

Önadózó Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 267 5010.

Előfizetés: info@onadozo.hu

Az Önadozó online folyóirat honlapja →

ÉVKÖZI ADÓTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSOK – 2009

A Magyar Közlöny 68. számában, 2009. május 14-én kihirdetésre került a 2009. évi XXXV. törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról – amely a 2009. évi adótörvényeket módosítja. A törvénymódosítás alapján a változásokat ismertetjük.

AZ ÁFA TÖRVÉNY 2009. JÚLIUS 1-TŐL HATÁLYOS MÓDOSÍTÁSAI

A 2009. évi XXXV. törvény módosítja az Áfa törvényt is. E rendelkezéseket ismertetjük. A leglényegesebb, hogy az áfa általános kulcsa 2009. július 1-től 25%-ra emelkedik, a visszafelé számított adókulcs 16,67%-ról, 20%-ra változik. Szűkebb körben lesz egy 18%-os kulcs. Érdemes figyelni az átmeneti rendelkezésekre is.

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS ADÓZÁSUK

A költségtérítések kérdése kiemelt helyet foglal el a személyi jövedelemadó törvényben, érinti a munkavállalók jövedelmét, a foglalkoztatók és vállalkozók adókötelezettségeit, és költségelszámolási lehetőségeti. Ismertetjük a vonatkozó adózási szabályokat és bemutatjuk a költségtérítések juttatásának, elszámolásának gyakorlatát.

TÁRSASHÁZAK ADÓZÁSA

A társasházak adózása elhanyagolt kérdés volt eddig – több olvasónk jelezése alapján is foglalkoznunk kell a kérdéssel. A társasházak adózásának főbb szabályait ismertetjük.

DIÁKOK NYÁRI MUNKÁJA – ADÓZÁS, JUTTATÁSOK, TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

A nyári vakáció idején a pihenés mellett sok diák életében kerül sor a kötelező szakmai gyakorlat letöltésére, vagy az mellett még további munkavégzésre. Ebből következően a diákok nyári munkavégzése többféle jogcímen is szóba jöhet.

EURÓPAI BÍRÓSÁGI ÍTÉLET A TÁMOGATÁS ÁFA-JÁRÓL

Az Európai Bíróság a 2009. április 23. napján kelt C-74/08.sz. ítéletével egyrészt megállapította, hogy az Irányelv 17. cikk (2) és (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az államháztartási támogatásban részesülő termékbeszerzés esetén a kapcsolódó hozzáadott érték-adó levonását csak az említett beszerzés nem támogatott része erejéig teszi lehetővé. Másrészt az Irányelv 17. cikkének (2) bekezdése olyan jogokat biztosít az adóalanyok számára, amelyekre a tagállami bíróság előtt az ezzel a rendelkezéssel összeegyeztethetetlen nemzeti szabályozással szemben hivatkozhatnak. Az alábbiakban ismertetjük az ítélet főbb elemeit.

A JÖVEDÉKI ADÓ ELEKTRONIKUS BEVALLÁSA

2008. január 1-jétől kötelező az adókötelezettség, adó-visszaigénylési jogosultság bevallásának elektronikus úton történő benyújtása a jövedéki adó esetében az adóraktár-engedélyesek, a bejegyzett kereskedők, a bejegyzett kereskedő adóképviselője, a csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője, valamint az egyéb adóalanyok és adó-visszaigénylők számára is, de utóbbiak esetében csak akkor, ha az APEH felé egyébként elektronikusan kötelesek bevallást tenni, továbbá az energiaadó-alanyok és az energiaadó-visszaigénylők teljes körének.

AZ ELEKTRONIKUS VÁMELJÁRÁS SZABÁLYAI I.

Magyarország az Európai Unióhoz történt csatlakozása mintegy öt éves múltra tekint vissza. A (nemcsak) laikus szemlélő számára a vámjogszabályok alkalmazása nem egyszerű feladat, ugyanis az a vámeljárások lefolytatását tekintve négy különböző szintű jogszabály alkalmazásából áll. A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (Vámkódex), valamint a végrehajtására vonatkozó 2454/93/EGK bizottsági rendelet (Vhr.), a végrehajtásukra vonatkozó 2003. évi CXXVI. törvénnyel (Vtv.) és 15/2004. (IV.15.) PM rendelettel (PMr.) egyetemben a négyszintű szabályozás egy olyan komplex szabályrendszert alkot, amely használhatóságát jelentősen lerontja a keresztbehivatkozások nagy száma, valamint a háromszoros, sőt négyszeres hivatkozások jelentős számban történő előfordulása. Jelen cikk az elektronikus vámeljárással foglalkozik, annak is csak a felületét karcolja a terjedelemre való tekintettel.

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁSOK 7.

Teljes vagy részleges goodwill. Felvásárlás és eladás – egyben és darabonként. Konszolidált beszámolóról szóló sorozatunk ezen részében az IFRS 3 legutóbbi módosítása egyik fontos eleméről, a goodwill elszámolásának bizonyos kérdéseiről lesz szó. Másik témánk a céges felvásárlások és eladások – mi a teendő, ha az egyik cég darabonként jut tulajdonrészéhez, vagy ha eladja tulajdoni hányada egy részét vagy egészét?

ADÓELLENŐRZÉSI TANÁCSADÓ 1.

Sorozatunk célja, hogy bemutassuk az ellenőrzés legfontosabb általános szabályait, az adózókat megillető jogokat, és az őket terhelő kötelezettségeket. Ismertetjük az adóhatóság jogait és kötelezettségeit is.

ADÓZÁS, CÉGALAPÍTÁS, MUNKAVÁLLALÁS KÜLFÖLDÖN V.: NAGY BRITANNIA

Napjainkban egyre többen vállalnak munkát Angliában. Ha nem is a gyors meggazdagodás végett, de egy jobb életminőség reményében egyre több hazánkfia telepedik le az Egyesült Királyság területén. Kitekintő sorozatunk következő állomásán igyekszem valós képet adni e terület életszínvonaláról, gazdasági és kulturális életéről, a külföldi munkavállalók lehetőségeiről.

A NÉMETORSZÁGGAL ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGGAL KÖTÖTT, A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNYEK I.

A Németországgal és az Egyesült Királysággal kötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmények a legrégebbi ilyen tárgyú, jelenleg is hatályos nemzetközi egyezmények közé tartoznak, melyeket még a 70-es években kötöttek és hirdettek ki. Mivel az Egyezmények viszonylag régebbiek, így néhány pontban eltérnek a nemzetközi gyakorlat jelenleg irányadó szabályaitól. A következőkben bemutatjuk az egyezmények értelmezési problémát felvető kérdéseit. koncentrálni.

NYUGDÍJNÖVELÉS 2009

A nyugellátás emelésének a nyugdíjas alkalmazottakat és vállalkozókat megillető lehetőségéről. A napi híradások megszorító intézkedéseihez szokott szem minden bizonnyal – még egy szigorúan szakmainak szánt cikk esetében is – felfigyel a fenti, meglehetősen hatásvadásznak tűnő címre. Pedig semmi ilyen újdonság – legfőképpen a nyugellátások általános érvényű emelése – nem tárgya írásunknak. Anyagunkban az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által – éppen a nyugdíjemeléstől való fogalmi megkülönböztetés szándékával - az elmúlt év derekán meghonosított szóhasználat szerinti 0,5% mértékű nyugdíjnövelésről lesz szó.

KÖNYVELŐIRODÁK MAGYARORSZÁGON

A könyvelő iroda neve: Fair Conto Zrt. Vezető tulajdonos: Ruszin Zsolt. Székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

UNIÓS PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA II.

Előző számunkban a kifizetési igények mellékleteként benyújtandó dokumentumok körével foglalkoztunk az eszközbeszerzést, szolgáltatás igénybevételét, személyi jellegű költségeket, általános (rezsi) költségeket és a bérleti díjat tartalmazó számlák tekintetében. Az alábbiakban folytatjuk az elszámolási dokumentum mátrixban szereplő számla típusok részletezését, vagyis az építéshez, lízing díjhoz, útiköltséghez, értékcsökkenéshez és saját teljesítéshez kapcsolódó számlákkal és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokkal ismerkedhetünk meg. Tíz tipikus esetet alapul véve pedig kitérünk a kifizetési igényekkel kapcsolatban tapasztalt leggyakoribb hibákra.

KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG- NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG – ÁTALAKULÁSI KÉRDÉSEK

A közhasznú társaságok átalakulására 2009. június 30-ig szabott határidőt a törvény. A kérdés társasági jogi, cégeljárási vetületeit vizsgáljuk.

IRODÁINK ÁRNYÉKOLÁSA

Amennyire örülünk minden évben a nyár beköszöntének, annyira zavar is bennünket a vele együtt járó kellemetlenség, amikor már elviselhetetlenül vakít és melegít az ablaküvegeken át beáramló napfény.


Összes lapszám