Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Összeférhetetlenség a közszolgálati jogban

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.06.10. 17:23

Nem lehetsz egyéni vállalkozó.

www.kbs-ugyved.hu

flo00 # e-mail 2016.06.10. 17:17

Kedves Szakértők!

A segítségüket szeretném kérni. Jelenleg GYed-en vagyok otthon a gyermekemmel, egyébként születése előtt kormánytisztviselőként dolgoztam, a jogviszonyom azóta is tart.

Az összeférhetetlenségi nyilatkozat szerint végezhetek művészeti, illetve oktatói tevékenységet a munkáltatóm megkérdezése nélkül. A kérdésem a következő: eme tevékenységeket viszont legálisan, egyéni vállalkozóként szeretném űzni, lehetséges-e ez a főállásom mellett végzett "félKATÁs" egyéni vállalkozóként? És ha igen, alkalmazottat felvehetek a vállalkozásomba?

Nagyon köszönöm a segítséget!

K.beatrix # e-mail 2016.02.03. 15:00

Kedves Szakértők!

Érdeklődnék, hogy kormánytisztviselő alapíthat e egyesületet? lehet e elnöke, elnökhelyettese?

Válaszukat köszönöm!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.10.12. 16:20

Szóval nem lehet egyéni vállalkozó.

www.kbs-ugyved.hu

monoszkop #   2015.10.12. 13:58

Az attól függ, hogy milyen tevékenységet végez.(Pl. oktathat...)

A Kttv. a további jogviszonyt az alábbiak szerint szabályozza:

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

6. § 32. további jogviszony: a fennálló kormányzati szolgálati jogviszony (közszolgálati jogviszony esetében a fennálló közszolgálati jogviszony) melletti másik kormányzati szolgálati jogviszony (közszolgálati jogviszony esetében másik közszolgálati jogviszony), valamint az egyéb jogviszony.

Együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség

84. § (1) Nem létesíthető kormányzati szolgálati jogviszony, ha a kormánytisztviselő ezáltal hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.

(2) A külpolitikáért felelős miniszter a külszolgálati hálózat tekintetében, illetve az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter az Állandó Képviselet tekintetében - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól különösen indokolt esetben felmentést adhat.

85. § (1) A kormánytisztviselő nem lehet helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati képviselő annál az önkormányzatnál, amely az őt alkalmazó államigazgatási szerv illetékességi területén működik.
(1a) A központi államigazgatási szerv és a fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztviselője nem lehet

 1. helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese,
 2. országos nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese, továbbá
 3. nemzetiségi önkormányzat képviselője.

(2) A kormánytisztviselő további jogviszonyt - tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység), továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével - csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével létesíthet.

A gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, annak létesítését megelőzően a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban be kell jelenteni, ha e jogviszony keretében végzett tevékenység a kormánytisztviselő munkaköri feladataival közvetlenül összefügg.

(3) A kormánytisztviselő a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gyakorolható tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélye alapján létesíthet, ha a munkavégzés időtartama részben azonos a kormánytisztviselő beosztás szerinti munkaidejével.

(4) A kormánytisztviselő

 1. nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné;
 2. pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében - az országgyűlési, az európai parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve - közszereplést nem vállalhat;
 3. nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha a gazdasági társaság önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, vagy a 87. § (2) bekezdés f) pontja szerinti szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonában, vagy tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva - legalább ötven százalék.

(5) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget az olyan állami befolyás gyakorlása következtében gazdasági társaságban vagy más szervezetben keletkező vezető tisztségviselői, illetve felügyelőbizottsági, audit bizottsági tagság, amelynek alapja az államháztartás, illetve a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítése érdekében hozott állami intézkedés, különös tekintettel az állami tőkeemelésre, kölcsönnyújtásra, kezesség-, illetve garanciavállalásra.

86. § (1) A kormánytisztviselő köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül. A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles haladéktalanul írásban felszólítani a kormánytisztviselőt az összeférhetetlenség megszüntetésére. Amennyiben a kormánytisztviselő az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg, kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik.

(2) Ha a 84. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt keletkezik, akkor az érintettek megegyezése hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlója dönti el, hogy melyik kormánytisztviselőnek szűnik meg a kormányzati szolgálati jogviszonya.

!!!

87. § (1) A vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő a gyakorolható tevékenység, valamint a 85. § (4) bekezdés c) pontja szerint kivételesen folytatható tevékenység végzésére irányuló jogviszony kivételével további jogviszonyt nem létesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő a munkáltatói jogkör gyakorlójának az előzetes engedélye alapján

 1. viselhet egyesületben, érdek-képviseleti szervezetben, valamint szövetkezetben tisztséget,
 2. folytathat közérdekű önkéntes tevékenységet,
 3. lehet alapítvány, közalapítvány kezelő szervezetének tagja, illetve elnöke,
 4. elláthat edzői, versenybírói játékvezetői tevékenységet,
 5. folytathat tanszékvezetői tevékenységet,
 6. lehet állami alapító vagy az általa létrehozott szervezet által önállóan, vagy más állami alapítóval, állami alapító által létrehozott szervezettel vagy államháztartáson kívüli szervezettel közösen alapított (köz)alapítványban felügyelő bizottsági tag,

g)188 lehet felsőoktatási intézmény oktatási feladatokat is ellátó belső szervezeti egységének vezetője.
(3) Vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő összeférhetetlenségére az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően egyebekben a kormánytisztviselőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(4) A 85. § (4) bekezdés c) pontját és (5) bekezdését a vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő esetében akkor is alkalmazni kell, ha a tisztségviselés, a tagság ellátása további jogviszony létesítésével jár.

Alasondro Alegré # e-mail 2015.10.07. 11:10

T. Fórumozók!

A munkahelyemen felmerült a kérdés, hogy egy vezetői beosztásban dolgozó kormánytisztviselő számlázhat-e egyéni vállalkozóként, egyáltalán, lehet-e egyéni vállalkozó.

A válaszokat előre is köszönöm.