Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


elállási jog szolgáltatás megrendelése után

kedv.laura # e-mail 2019.09.18. 13:50

Kedves Bermuda háromszög! Köszönöm a választ. A szerződést bent kötöttük a bútorüzletben.
A szolgáltatás teljesítése nem történt meg tudomásom szerint. Elérni őket nem tudom, emailre nem válaszolnak, de azt sejtem hogy még el sem indították a gyártást, viszont pontos információm nincs róla. Ha esetleg felvennék a telefont vagy válaszolnának emailre, gondolom azt mondanák már megkezdték a gyártást. a 29.§(1) c. pontja érvényes rám. Tehát a bútort az én kérésem szerint meghatározott szövettel (tehát személyemre szabva) gyártják. Jelenleg egy 60 fős károsultakból álló csoportot találtam, akik mind ettől a bolttól várják a bútort. Úgy gondolom bármelyik nap felszámolhatják a céget és akkor már a befizetett előleget se lesz lehetőségem visszakapni.Mi az amit a leggyorsabban és leghatékonyabban megtehet egy civil ember ilyen helyzetben? Én már csak a befizetett előlegemet szeretném visszakapni. Jeleztem a cégnek is, hogy nincs szükség a kötbérre, nem szeretnék tovább várni, csak elállni szeretnék és az előleg viszont látni,persze reakció erre sem érkezett. Köszönöm a választ!

bermuda háromszög # e-mail 2019.09.17. 16:12

A 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 20.§:

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.
...

Ha jól veszem ki nem így szerződtetek.

De 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. * - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

Megtörtént-e a szolgáltatás egészének teljesítése?
Ha nem, ez még nem érvényes rátok.

kedv.laura # e-mail 2019.09.17. 14:37

Tisztelt Szakemberek!
Segítségüket szeretném kérni az elállási jog kapcsán. 2019.06.15-én rendeltem egy bútort. Aláírtam a megrendelőt, a bútorboltban az ügyintéző szintén aláírta és lepecsételte a dokumentumot. A megrendelő szerinti gyártási idő 90. nap lejárt. Ez alatt egyszer sem keresett meg az üzlet azzal a hírrel, hogy elkészült volna a bútor. 80. napon megkérdeztem mikorra várható a bútor, erre sajnos nem tudtak választ adni, a gyártól az a visszajelzés érkezett hogy nem kapták meg a szövetet a bútorhoz. A megrendelő szerint 90. napot követő 5 munkanap elteltével elindul a kötbér papí szerint. Jeleztük a boltnak, hogy érvényesíteni szeretnénk a kötbért, amire azt válaszolták rendben. Ezt követően az interneten találkoztam egy csoporttal, ahol több ember várakozik bútorra ettől a bútorbolttól. Semmilyen kötbért érvényesíteni nem tudtak,és az előleget sem kapta vissza senki, már rendőrségi feljelentés is történt az ügyben. A megrendelés 6.pontja az alábbit rögzíti "Tekintettel arra, hogy Eladó a rendelt terméket Vevő kifejezett kérésére és utasításai alapján állítja elő, így Vevő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 20.§-ban foglalt elállási jogot nem gyakorolhatja a rendelet 29.§ (1) bekezdés c pontja értelmében". Természetesen levélre és telefonra a cég nem reagál, elérni őket lehetetlen. Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e valóban elállási jogtól eltiltani egy vevőt ilyen módon? Milyen jogi lépést tehet egy magánszemély, hogy kijöjjön ebből a megrendelésből? A megrendelés előlegeként 67 ezer forintot kellett otthagynunk, ahol a boltos hölgy természetesen azt mondta ha nem kerül legyártásra a rendelt bútor ezt a pénzt visszaadják. Ez sehova nincs leírva sajnos.

agnes65 # e-mail 2019.09.09. 17:33

Tisztelt Fórum!
2019. 05.31-én két lakásbiztosítási szerződést kötöttem a Groupamával. Az egyik lakásnál korábban is a Groupama volt a biztosító, csak változott a szerződés, a másik egy teljesen új szerződés, ennél a kockázatviselés kezdete 2019. 10. 01. Mindkét szerződésre 8 napon belüli határidővel be kellet fizetnem egyszeri negyedéves díjat, ellenkező esetben nem lépett volna hatályba a szerződés.
Sajnálatos módon az első szerződés kapcsán kiderült a biztosító végtelen inkorrektsége, ezért, a még el sem kezdett szolgáltatási szerződést írásban kértem megszüntetni, egyúttal kértem az előleg visszafizetését. A felmondásba nem írtam indoklást. A biztosító szóbeli tájékoztatása szerint a felmondást elfogadják, de az előleget nem fogom visszakapni. A szerződési feltételek ezt az esetet ugyan nem taglalják, de élő szerződés esetén a biztosítási évfordulóhoz - 10. 01. - igazítják a felmondási lehetőséget. Jogos lenne az, hogy a biztosító ne térítse vissza a kifizetett előleget?

ispan29 # e-mail 2018.08.29. 21:42

Tisztelt nonolet! A szerződés sajnos sos, kényszerűség volt. Persze nem gondolná az ember hogy a felmondás okát megalapozó nem teljesítés után még +3 hó nem teljesítés követné és azt fizetni is kellene....De remélhetőleg ezen eset is megtámadható.

nonolet # e-mail 2018.08.29. 20:00

Nyilván nincs örökös szerződés...

A PTK általános szabályai szerint felmondhatod.

Az idézett rész CSAK egy SPÉCI esetre ír elő spéci szabályt.

-

Bár aki aláír 90 napnyi nem teljesítést az se 100-as egészen.

Avagy utólag okosnak lenni, annyi mint előre hülyének.

ispan29 # e-mail 2018.08.29. 16:29

Tisztelt Fórum!

Kötöttünk egy határozatlan idejű karbantartási szolgáltatási szerződést 2018.03-hóban.

A felmondást szabályozó része az alábbi:
"Amennyiben Vállalkozó a szerződésének megfelelő vállalását nem teljesíti,úgy a szerződést a Megrendelő 90 napos felmondási idő betartásával írásban felmondhatja"

Ismeretes, hogy a
6:278. § [Felmondás]
(4) A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. Tartós megbízási jogviszony esetén a felek megállapodhatnak a felmondás jogának korlátozásában, és kiköthetik azt is, hogy meghatározott idő előtt a rendes felmondás joga nem gyakorolható.

azonban szerintünk az aláírt szerződés felmondásának olyanformán történő korlátozása, hogy csak az esetben mondható fel a szerződés, ha a vállalkozó nem teljesít, az már túlmegy ezen a jog által részére biztosított lehetőségén. Ez alapján sohasem válthatnánk, amíg Ő teljesít.

Kérném szíves állásfoglalásukat a témában, milyen lehetőségein vannak a felmondásra?

drbjozsef #   2018.08.19. 19:51

A(z írásos) szerződés nemcsak őket, Téged is védett volna. Anélkül nem lesz könnyű bizonyítani a tartalmát, tehát nemigen.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

AdEd # e-mail 2018.08.19. 19:33

Tisztelt szakemberek!
Vázolnám táborozás ügyben az én gondomat.
2018 júniusában jelentkeztünk egy sni fejlesztő táborba, aminek 2 gyermekre be is fizettem a díját.
Aug. 6-án az első nap végén szólt a pedagógus, hogy másnap 1-re jöjjünk a szabadtéri programra mert nem vállalják a fiúnkat másként a viselkedése miatt. A többes számot az egész családra értelmeztük és ismerve a további napok programját értelmetlennek láttuk a folytatást hiszen leginkább a délelőtti fejlesztések miatt jelentkeztünk az 5 napos táborba. Aug. 17-én derült ki, hogy ez félreértés volt, és a gyerekek mehettek volna a délelőtti fejlesztésekre, csupán a szülők segítségét kérték a szabadtéri programhoz.

Aug 7-én a tábor második napjának reggelén e-mailben lemondtam a gyerekek további részvételét és rákérdeztem, hogy a befizetett összeget legalább részben visszakaphatnánk-e. Választ nem kaptunk, csupán 10 nappal később, újabb megkeresésünk nyomán kaptunk választ, miszerint semmilyen előre megrendelt igénybe nem vett szolgáltatás után nem jár vissza a pénz.
Ha ezt a lemondáskor tudatták volna velünk, nem mondtam volna le.
Semmilyen szerződés nem született a tábort megelőzően, sem szóban, sem írásban nem szerepelt információ arra vonatkozóan, hogy lemondás esetén mi történik a tábor díjával.
Valójában azt sem tudjuk ki a szolgáltató, csak hogy az önkormányzat támogatta a tábort a helyszín rendelkezésre bocsátásával. A pénzt egy magánszemély számlájára fizettük be, akit sose láttunk, a tábor vezetője is csak annyit mondott, hogy egy gyerek nevén van a számla.
Kérdésem, hogy visszajár-e a tábor díjának bármilyen hányada.

Helén42 # e-mail 2017.09.03. 19:32

Megtévesztő volt a regisztrációkor kapott válaszlevél.
A tárgyban az szerepelt, hogy jelezzek vissza mindenképp, a levélben pedig hogy érvénytelen a jelentkezésem, ha a tábor kezdetéig nem fizetek.
Én egy laikus fogyasztó vagyok, aki elhitte, amit írnak neki.

nonolet # e-mail 2017.09.03. 17:57

Azonban a SAJÁT hibádból!! nem kaptál.

Pontosabban nem vetted igéynbe!
Pedig a rendelkezésedre állt.

Meg kéne értened és felfogni, hogy: elkötelezted magad.

A jog pedig azt mondaj, hogy:

1.
A szerződéseket be KELL tartani.

2.
Aki nem tarja be az pedig helytáll a szerződésszegésért.

Ennyi.

nonolet # e-mail 2017.09.03. 17:53

Elmaradt haszon bizony kimutatható hisz a tábordíj tartalmaz hasznot is.

Kár talán nem érte őket.

-

Illeték, ügyvédi munkadíj...
Hamar összejön a 24 ezer többszöröse.

Ha nem vitázol és a fizetési meghagyásra
rögtön fizetsz már akkor is.

Helén42 # e-mail 2017.09.03. 16:15

Köszönöm a válaszokat.
Nem szívesen fizetek egy igénybe nem vett szolgáltatás után. Nem kaptam szolgáltatást, kár, vagy elmaradt haszon sem mutatható ki.
Ha 24 ezer ft-ért pert indít ellenem, akkor lelke rajta.
Mennyibe kerül egy ilyen eljárás perköltséggel együtt?

nonolet # e-mail 2017.09.03. 11:58

Helén42

Hát akkor ezt buktad... fizess.

drbjozsef #   2017.09.02. 20:01

Helén,

Ha komolyan belemennek az FMH-ba, akkor én sajnos nem jósolnék nagy esélyt neked.

A szerződési feltételeket a megrendeléskor elfogadtad, köztetek az alapján jött létre a szerződés, jogosan követelhetik a teljes tábori díjat.

Ha arra hivatkoznál, amit az emailben írtak, arra nagy valószínűséggel azt válaszolnák, hogy egyrészt ez az elfogadott szerződést nem írja felül, másrészt az a mondat, hogy

Érvényes jelentkezéshez legkésőbb a tábor kezdése előtti vasárnap, a részvételi díj 100%-ának meg kell érkeznie hozzánk!

a magyar nyelv szabályai szerint nincs is ellentmondásban feltétlenül az ÁSZF szövegével. Én legalábbis erre hivatkoznák a helyükben : az ÁSZF-ben érvényes szó nincs, a szerződés létrejött, lemondás nem volt, akár érvényes, akár "érvénytelen" a jelentkezés, a díjat ki kell fizetni, ha ők nem törölték azt.

Nem teljesen korrekt feltétel, de szokásos, és nem hinném, hogy bármilyen okból semmisnek tekinthetnék.

Esetleg egy halvány esély, hogy ha a fentiekben tévedek, hivatkozhatsz arra, hogy a két mondat ellentétes egymással, és ilyenkor a fogyasztóra kedvezőbb értelmezést kell alkalmazni. Talán. De én nem bíznék benne. Túl egyértelmű az ÁSZF.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Helén42 # e-mail 2017.09.02. 16:40

Köszönöm a gyors választ! :)

Sajnos a helyzet kicsit bonyolultabb, ha elolvasom a szerződési feltételeket, amit az internetes jelentkezéssel elfogadtam. (és persze nem olvastam el akkor...)

Kérdés, hogy melyiket nézzem magamra nézve kötelezőnek: az általuk kötelezően kiküldendő válaszlevélben foglaltakat, mely szerint semmis a jelentkezés, ha nem fizetek, vagy a szerződési feltételeket, mely szerint ha nem történik fizetés foglalásomat törölHETik.

Egy esetleges per, vagy eljárás esetén elfogadható-e védelmemre, ha azt mondom, nem volt egyértelmű, (fogyasztók megtévesztése, vagy ilyesmi), hogy mikor él, vagy nem él a szerződés.

"feltételek
Legkésőbb a tábor kezdése előtti vasárnap, a részvételi díj 100%-ának meg kell érkeznie
hozzánk! Amennyiben ez nem történik meg, úgy foglalását törölhetjük!
A tábor első napja előtt 14 naptári nappal Önnek fizetési kötelezettsége van.

A tábor kezdése előtti naptól számított 7 naptári napon belül történő lemondás esetén fizetési kötelezettsége van.
Ebben az esetben a tábor díját nem áll módunkban visszatéríteni. Amennyiben eddig nem fizetett, akkor a tábor
díjának 100%-át kell kifizetnie."

Köszönöm!

nonolet # e-mail 2017.09.02. 15:16

"Érvényes jelentkezéshez legkésőbb a tábor kezdése előtti vasárnap, a részvételi díj 100%-ának meg kell érkeznie hozzánk! "

"A tábor előtti estén írtam egy mailt,"

Ha fentieknek megfelelelően nem fizettél időben.
Akkor minek is írtál ...
...hisz nem jött létre érvényes jelentkezésed.

Írd meg nekik is tértivevényes levélben,
hogy a honlapon közölt feltételek szerint,
nem jött létre érvényes foglalás-szerződés.

Ha mégis küldnek fizetési meghagyást
annak meg mondj ellent még határIDŐBEN!!!!

 • *-

Gondlom a honlap el van mentve nálad!
Nomeg a szerződési feltételek is...
Egy esetleges per esetére.

Helén42 # e-mail 2017.09.02. 14:38

Kedves Szakértők!

Szeretném a segítségüket kérni a következőben:
Nyári (színész)táborba jelentkeztem be az interneten keresztül, kisfiam részére. Jelentkezéskor szokás szerint megadtam az adatokat, elfogadtam az feltételeket, elküldtem, majd megkaptam a visszaigazoló mailt a jelentkezésről.
A levélben, melynek subjetjében ez állt: "Visszaigazolás - kérjük jelezzen vissza" többek között ez állt:

"Érvényes jelentkezéshez legkésőbb a tábor kezdése előtti vasárnap, a részvételi díj 100%-ának meg kell érkeznie hozzánk! Kérjük, hogy ezt feltétlenül vegye figyelembe!"

Őszintén szólva a tábor csak egy "B" terv volt arra az esetre, ha anyukám azon a héten mégsem tudna vigyázni a gyerekre, így nem jeleztem vissza, tudom, hogy nem volt szép dolog, és igen, kicsit nyitva hagytam a kaput, hogy ha minden kötél szakad, legyen ahol eltölthet felügyelet mellett 1 hetet.

A tábor előtti estén írtam egy mailt, melyben megírtam, hogy nem tudom a táborba való napi oda-vissza eljutást biztosítani (valóban nem tudtam, a város másik végében dolgozom), elnézést kértem és lemondtam a táborozást.

Másnap kaptam egy mailt, melyben figyelmeztettek, hogy gondoljam meg, mert érvényes jelentkezésem van, és lemondás esetén is meg kell fizetnem a tábor teljes díját, 23 900,- Ft-ot.
Nem reagáltam rá, mert többször is elolvastam a visszaigazoló mailt, amit most is úgy értelmezek, hogy ha nem jelzek vissza indulásig, akkor semmis a jelentkezésem.
Tegnap kaptam egy felszólítást, hogy amennyiben nem rendezem a tartozásom, úgy jogi képviselőjük fizetési meghagyási eljárást indít, melyet nem fizetés esetén szintén én állok a közjegyző, stb. költségekkel együtt.

Kérem szépen szíves tanácsukat, hogy mit tehetek, kinek van igaza ebben az ügyben.

A jelentkezéssel, amit később sem fizetéssel, sem visszajelzéssel nem erősítettem meg valóban kötelembe kerültem volna?

A tábor amúgy elindult, volt még szabad hely, így senki elől nem vettük el a helyet, költség szempontjából maximum a hétfőre megrendelt étkezés megfizetését tartanám elfogadhatónak.

Előre is nagyon köszönöm a válaszukat!

Deadhero # e-mail 2017.08.16. 08:20

Szóval gyakorlatilag marad a békéltető testület, ha nem sikerül együttműködésre bírni őket. Köszi a segítséget!

nonolet # e-mail 2017.08.15. 23:14

A törvény az törvény...

Régebben az elállásod elfogadása után
30 napjuk VOLT vissza utalni pénzed.

Újabban azonban már csak 14 napjuk van!

(2014. június 13.-tól, lásd az alábbi rendeletben,
az 1. sz. mellékletet)

http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

Deadhero # e-mail 2017.08.15. 21:57

Tisztelt Fórumozók!
A problémám a következő.:
Múlt hónap 10-én rendeltem egy terméket. A vételárat előre el is utaltam.
A webáruházban nem volt feltüntetve a várható kézbesítés dátuma.
17-én érdeklődtem e-mailben, mikorra várhatom a rendelt terméket.
A válasz az volt, hogy fogalmuk sincs a beérkezésről sem.
23-án írtam nekik, hogy köszönöm, de elállnék a vételtől, ha továbbra sincs semmi információjuk semmiről.
24-én kaptam a választ, hogy még a héten visszautalják a pénzem.
31-én felhívtam őket, hogy mi újság az utalással, ekkor azt a választ kaptam hogy 30 napjuk van a visszautalásra.
Mire van 30 napjuk? Az árucikk beérkezése előtt bőven szóltam a vásárlás elállásáról. Nem vettem át terméket, nem akarom visszaküldeni, mert még a mai napig sem érkezett be hozzájuk az áru (a honlapjuk szerint)
Ha kivárom a 30 napot, ami legyen e hónap 24-e, s nem utalnak, mit tehetek? Mert maga a hozzáállásuk, hát, hogy is mondjam, nem éppen bíztató...
Köszönöm a segítő válaszokat!

ObudaFan # e-mail 2017.08.11. 07:05

Látni kellene a szerződést, mert annak a rendelkezései szerint kell eljárni. Mindenesetre ha a fizetés után megkapod a bútort és az hibás, akkor mindenképp elállhatsz.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

nonolet # e-mail 2017.08.10. 23:51

Ha a szerződés nem megy teljesítésbe, akkora az előleg vissza jár (a foglaló nem) ez az alapeset.

Ugyanakkor az elállásod nem indokolt.

Az árut át kell venned és ha nem oké, akkor reklamálhatsz.

SZAVATOSSÁGI igény (nem azt kaptad, amire szerződtél) címszóval.

Alapelv, hogy a szerződést be kell tartani! Aki nem teszi, az az helytáll az okozott kárért, hátrányért...

Ebből indulj ki!

Eddig nem mért kár, gondolom.
Annak sincs alapos oka, hogy elállj.

Menet közben lemondhattad volna még
a szerződés és a jog kereti között eljárva.

De nem tetted, most meg már nem teheted...
Készen át kell venned.

AdamJozsef # e-mail 2017.08.10. 18:57

Tisztelt Jogi Fórum!

A kérdésem az lenne, hogy vásároltam egy bútorboltban katalógusból egy bútort amire előleget fizettem. A bolt maximum egy hónap határidőt mondott, hogy akkora meg lesz a bútor, eltelt másfél hónap többször is voltam bent érdeklődni, hogy lesz-e ebből valami de mindig csak a mentegetőzés volt. A mai napon (másfél hónap után) megérkezett a bútor a raktárjukba viszont azt ők nem engedik, hogy megnézzem majd csak fizetés után. Közöltem velük, hogy akkor el akarok állni a vásárlástól, amiből csak veszekedés lett. Azt mondták, hogy kiértesítés után nem áll módjukban vissza adni az előleget, és felejtsem is el azt, hogy vissza kapnám. És még meg is fenyegettek, hogy napi 500 Ft tárolási díjat fel fognak számolni amiről szó sem volt az elején és szerződésben sincs benne.
Milyen lehetőségeim vannak?

ObudaFan # e-mail 2017.06.09. 06:28

Ha biztos vagy benne, hogy helyes címet jelöltél meg, akkor békéltető testületi eljárás, vagy fizetési meghagyás.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/