Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Zaklatás

rigoz # e-mail 2020.07.20. 18:44

Kedves Roger21!

Mindenekelőtt azt tanácsolnám, hogy eszébe se jusson beismerni semmit. Azzal árthat magának a legtöbbet, mert akkor a bíróság/ügyészség úgy el fogja meszelni a váddal/feljelentéssel egyező tartalmú cselekmény elkövetésében, mint a huzat és utána nincs kifogásra lehetőség, csak a büntetés/intézkedés neme és jellege ellen legfeljebb...

A leírtak alapján továbbá mind a bizonyíthatóság, mind az kétséges, hogy egyáltalán történt-e bármilyen bűncselekmény.

Büntetőeljárásban a vádlónak kell a vádban foglaltak valóságnak megfelelőségét, helytállóságát, a vádlott bűnösségét bizonyítania és nem fordítva.

Már alapból az, hogy a sértett 1 évig érdemi tiltakozás nélkül tűrte - állítása szerint - a bizonyos mértékű közeledését, kedvességeit, sőt azokat még el is fogadta kifejezetten, amikor tárgyi csekélységekről volt szó, így önmagában lehet oly sértetti közrehatás, mely - a bírósági gyakorlat tükrében - büntethetőséget kizáró ok.

A rejtett számos hívások esetében továbbá mi alapján tudja a sértett vagy az ügyészség bizonyítani, hogy azokat valóban Ön kezdeményezte a sértett felé? A sértett minden esetben felvette ezeket a hívásokat és rögzítette azokat?

A sértett állításai önmagában nem alapoznak meg bűnösséget megállapító ítéletet, egyéb bizonyíték hiányában.

Egyedül az lehet bűncselekményt megvalósító cselekmény és bizonyítható az ügyben a leírtak alapján, hogy csúnya dolgokat írt a sértettről, nyilvánosan... Ez tartalma szerint a becsületsértés vagy a rágalmazás vétség tényállását kimeríthetik, de azt sem biztos, ehhez a csúnya írások pontos tartalmát ismerni kellene. A sértett privát üzenetben való sértegetése bűncselekményt nem valósít meg rész-tényállási elemek hiányában. Az személyiségi jogot sérthet, illetve esetleg a becsületsértés szabálysértési alakzatát valósíthatja meg, ez utóbbi kizárólag pénzbüntetéssel vagy közérdekű munkával büntethető, ami nem teljesítés esetén átváltoztatható szabálysértési elzárásra.

Bűncselekmény elkövetésében való bűnössége megállapítása esetén a leírt tényállás alapján egyébként valószínűleg - ha súlyosabb cselekmény nem valósult meg, büntetlen előéletére is tekintettel - pénzbüntetésre, illetve megrovásra, avagy próbára bocsátásra számíthat büntetésként/intézkedésként, továbbá mellékbüntetésként, intézkedésként kitiltásra arról a településről, ahol a sértett dolgozik, lakik.

Büntetőeljárásban egyébként bűntett előélet tekintetében csak bűncselekmény elkövetésében történt marasztalás irányadó csak. A gyorshajtás egyébként közigazgatási bírsággal sújtható jogsértés, mely miatti korábbi marasztalás büntetőeljárásban büntetett előéletet nem alapoz meg. Arról a büntetőhatóságok adattal nem rendelkeznek és nem is rendelkezhetnek, ha az eljárás tárgyánál fogva az nem indokolt, ahogy a tárgyi esetben sem.

Felhívom a figyelmét, hogy a büntetőeljárásban a vádlott/gyanúsított kérelmére az eljáró hatóság védőt rendelhet ki, ha nincs meghatalmazott védője. A védő kérelemre való kirendelése kötelező a hatóságra nézve.

A szerény körülmények közt élő vádlott kérheti a büntetőeljárásban költségmentesség engedélyezését, amely kiterjed a kirendelt védő költségének viselésére is, indokolt esetben.

A költségmentességet a vádlott részére az illetékes megyei kormányhivatal Igazságügyi Osztálya rendeli ki, a védő kirendeléséről - hivatalból vagy vádlotti/gyanúsítotti kérelemre - az eljáró hatóság intézkedik akként, hogy a védő személyét a Magyar Ügyvédi Kamara által üzemeltetett automata rendszer jelöli ki és arról az eljáró hatóság részére visszaigazolást ad, mely a vádlottat/gyanúsítottat a kijelölt kirendelt védő személyéről és elérhetőségéről tájékoztatja.

A zaklatás vétsége egyébként magánindítvány - sértett által a bűncselekmény elkövetéséről való tudomásszerzést követő 30 napon belül előterjesztett, az elkövető felelősségre vonását kívánó nyilatkozata - alapján, de közvádra (ügyészség által) üldözendő bűncselekmény, míg a becsületsértés és a rágalmazás vétsége, utóbbiak tekintetében az eljárás kizárólag a sértett által tett feljelentés alapján indulhat meg, melynek a magánindítványt is tartalmaznia kell. Utóbbiak esetében a feljelentést a sértett az elkövető lakóhelye vagy az elkövetés helye szerint illetékes járásbíróságon kell megtegye, a bíróság az ügyben közvetlenül - főszabály szerint az ügyészség és a rendőrség mellőzésével - jár el, amennyiben indokolt, a bizonyítási eszközök beszerzése és az elkövető kilétének, tartózkodási helyének felderítése végett nyomozást rendelhet el, melyet a rendőrség közvetlen megkeresésével foganatosít. Ez esetben nyomozó hatóságként az elkövetés helye szerinti rendőrkapitányság jár el. Továbbá a feljelentést a vád képviseletének átvétele tekintetében megfontolás végett, illetve közvádra üldözendő bűncselekmény megvalósulásának lehetőségét észlelvén az ügyészségnek megküldi, kivéve, ha a feljelentést az iratok alapján a nyomozó hatóság vagy az ügyészség előtt már előterjesztették, különösen, ha azt a nyomozó hatóság vagy az ügyészség már elbírálta, avagy az ügyészség vagy a nyomozó hatóság küldte meg a tévesen nála tett feljelentést elbírálásra a bíróság részére.

A becsületsértés szabálysértése szintén csak magánindítványra üldözött, ami tárgyában szintén csak a sértett által tett, magánindítványt is tartalmazó

A becsületsértés szabálysértése miatti eljárás lefolytatása az elkövetés helye, illetve az elkövető lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság jár el.

Július 27-én nem hiszem, hogy lesz bírósági tárgyalás az ügyben, mert ítélkezési szünetben a bíróságok nem tartanak tárgyalást, legfeljebb ülést kényszerintézkedés elrendelése vagy fenntartása tárgyában való határozathozatal végett, illetve más, az ún. nyomozási bíró hatáskörébe utalt - az ügy érdemét rendszerint nem érintő - kérdésekben való határozathozatal és azzal kapcsolatos bizonyítás végett.

zaklatás tárgyában továbbá mindenekelőtt - még a bíróság előtt - a nyomozó hatóság jár el, tehát mielőtt a bíróságra kerülne az ügy, a nyomozó hatóság, az illetékes rendőrkapitányság gyanúsítást kell közöljön Önnel, mely céljából idézi kihallgatása végett. Ha a gyanúsítást közölték - mely ellen panasznak van helye az illetékes ügyészséghez, az ügyészség alapos panasz alapján a gyanúsítást megszünteti és Ön az eljárásból "kiesik" - azt követi az ún. vizsgálati szakasza a nyomozásnak, mely az eljárás megszüntetésével vagy vádemelési javaslattal történő illetékes ügyészségre való felterjesztéssel zárulhat. Az illetékes ügyészség mérlegeli, hogy az eljárás megszüntetésének van-e helye vagy megfontolandó-e más elterelő intézkedés (vádemelés elhalasztása, megrovásban részesítés, egyezség kötése, közvetítő eljárásra utalás stb.) foganatosítása. Ha ezeket az ügyészség nem látja indokoltnak, akkor vádat emel. Csak vádemelést követően idézheti zaklatási ügyben a bíróság vádlottként, de az előtt legalább egyszer az ügy folyamatban létéről tudomást kell szerezzen és találkoznia kell az üggyel, méghozzá akkor, amikor meggyanúsítják, mely céljából kihallgatásra a rendőrség személyes megjelenés terhével idézi.

A bíróság ezen időszakban továbbá a sértett, mint kérelmező által előterjesztett vagy a rendőrség előterjesztése alapján megelőző távoltartás elrendelése ügyében szokott még személyes meghallgatást tartani, melyre a kérelemzettet - Önt - idézi, azzal, hogy elmaradása határozathozatalt nem érinti és a kérelemre - melyet az idézéssel együtt, rendszerint rendőrség által küld meg a bíróság - írásban a személyes meghallgatás befejezéséig és a bíróság határozathozatal végetti visszavonulásának bejelentéséig írásban előterjeszthet.

Ez utóbbi elbírálása azonban a büntetőeljárástól függetlenül, polgári nemperes eljárásban történik a sértett, mint kérelmező kérelme vagy a rendőrség - ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére tett intézkedésével egyidejűleg tett előterjesztése alapján -

Megelőző távoltartás iránti eljárásnak azonban csak hozzátartozók közt van helye, a leírtak alapján Önök közt tényleges párkapcsolat nem alakult ki, ezért nem hozzátartozója a sértettnek, így megelőző távoltartás Önnel szemben nem foganatosítható a sértett esetében. A sértett, mint kérelmező ilyen irányú kérelmét a bíróságnak el kell vagy vissza kell utasítania.

Roger21 # e-mail 2020.07.20. 15:39

Jó napot! Elkövettem egy óriási hibát. Egy éven keresztül hordtam a kenyeret egy fehérvári boltba és szerelmes lettem az egyik lányba. Sajnos játszott velem, az érzéseimmel. Sosem mondott konkrét választ hogy nem akar tőlem semmit, és hogy csak munkakapcsolat legyen köztünk. Talán egy év alatt mondta 2-3-4x hogy ne hozzam kellemetlen helyzetbe. De egy éven keresztül viszont az ajándékokat minden lelkiismeret-furdalás nélkül elfogadta. Na most idén márciusban feljelentett mert elég csunyakat írtam róla SMS-ben, messengeren és facebookon. De fenyegetni sosem fenyegettem meg. 3-4 hónapon keresztül csorgettem rejtett számról a boltjukat, de nem napi rendszerességgel, hanem kb 20 alkalommal összesen. Idegesíteni akartam egy kicsit és semmi több. Tavaly októberben jöttem el onnan máshova dolgozni, azóta nem is jártam arrafele.Most zaklatás miatt büntetőeljárás indult ellenem. Büntetlen előéletű voltam és vagyok is sosem csináltam semmi rosszat az életben, még gyorshajtásom sem volt. Mire számíthatok ez ügyben? És hogyha július 27-én a kihallgatáson be ismerem az egészet, utána lesz még bírósági tárgyalás is? Köszönöm a válaszokat előre is!

rigoz # e-mail 2020.07.17. 06:12

De egyetértek a megkérdezett ügyvéddel, jó eséllyel túl van ez parázva. Ha feljelentette, abból sem következik még feltétlen közvetlenül semmi, a nyomozó hatóságok hozzáállásából kiindulva valószínűleg érdemben akkor sem lesz semmi, elutasítják, az ügyészség meg elutasítja a panaszt, oszt csó'. Sőt még ha pótmagánvádlóként fellép, jó eséllyel a csekély tárgyi súly miatt komolyabb dolgot ott úgy sem fog tudni kihozni belőle... Ott meg úgyis kap maga mellé kirendelt védőt.

rigoz # e-mail 2020.07.17. 06:09

Valószínűleg kitiltás onnan, ahol lakik a sértett és pénzbüntetés, próbára bocsátás vagy felfüggesztett börtön, ha súlyosabb cselekmény nem történt. Büntetlen előélet esetén megrovás sem kizárt. Végrehajtandóhoz ennél többet kellett volna produkálni...

rigoz # e-mail 2020.07.17. 06:06

@ Szomorú örökös: A kérdező aggodalmaskodása nem ilyen megfontoltságra utal...

Szomorú örökös #   2020.07.16. 19:28

rigoz

IP-címből igencsak jól meg lehet határozni, hogy hol volt az adott eszköz az elkövetés idejénm amiről írogatott

Pl. egy internet kávézó nyilvános wifi-kapcsolatán, amivel gyakorlatilag elmehet az illető a sóhivatalba.

MDmot # e-mail 2020.07.16. 18:17

Annyi még, hogy beszéltem egy ügyvéddel is telefonon, szerinte nem érdemes ezen ennyit agyalnom, már lassan kikészít idegileg, hogy mi lesz, ha feljelentett.
A kérdésem, hogy ha a legrosszabb eshetőséget nézzük, milyen büntetést kaphatok ezért?
Nem szeretnék emiatt börtönbe kerülni, elég durva lenne egy ilyen üzenet miatt...
"Nem lesz jó vége, ha heti rendszerességgel zaklatod, hidd el, megkereslek!"
A szócsata során gúnyosan kérdezte, hogy "Név? Arc?", erre azzal reagáltam, hogy "Az én arcom lenne az utolsó, amit látnál!"
Ezek voltak benne csak, ami olyan, emiatt ha tényleg feljelentett, mire számíthatok?

rigoz # e-mail 2020.07.11. 15:30

Én nem bánom, bár értelmét sem látom ugyan. Bizonyos oldalak egyébként külön intékzedés nélkül is kijelzik az IP-címet, Én úgy tapasztaltam.

MDmot # e-mail 2020.07.11. 15:07

Nyilván, de ő 5 perc alatt nem szerezheti meg az én IP címemet, esetleg privát üzenetben megtudom mutatni az egészet

rigoz # e-mail 2020.07.11. 15:06

Ez nem biztos, hogy blöffölésre utal, közel sem...

IP-címből igencsak jól meg lehet határozni, hogy hol volt az adott eszköz az elkövetés idejénm amiről írogatott...

MDmot # e-mail 2020.07.11. 14:57

Bízom benne, hogy csak blöffölt az illető, főleg abból gondolom, hogy "Írj csak, megvan az IP címed", "Köszi hogy olyan hülye vagy, hogy visszaírsz ????" és társai mondatokat írt

rigoz # e-mail 2020.07.11. 14:18

Az nem lényeges, hogy ismerte-e a levél címzettjét, de általában nem szoktak még súlyosabb jellegű ügyekkel sem érdemben foglalkozni. Mostanában meg pláne nem.

De amúgy lehet akként is értékelni, ahogy arra rávilgáítottam lentebb.

Azzal nincs baj, hogy leakarta vakarni a kiskorú húgáról, a gond az ilyen kétértelmű, illetve direkt célzásnak felfogható mondatokkal van.

MDmot # e-mail 2020.07.11. 13:59

Köszönöm a választ! Igazából "Hidd el, nem lesz jó vége, megkereslek" volt a mondat végén, de gyakorlatilag egy ismeretlem, névtelen embernek írtam ezt, akinek a neve "Helo Szia" ezen az oldalon, tehát ha komolyan gondoltam volna, hogy megkeresem, akkor se tudnám megtalálni, ez sem számít?

rigoz # e-mail 2020.07.11. 13:31

A megtalálom c. rész az igazán problémás, az ugyanis fizkai bántalmazás kilátásba helyezéseként értékelhető és mint olyan - nem zaklatásként, hanem akár súlyos testi sértés előkészületeként - büntetőjogilag lehet értékelhető.

Egyébként a leírtak zaklatás vétség tényállásának megvalósuláására nem utalnak.

Ennek eldöntése azonban a nyomozó hatóság feladata.

MDmot # e-mail 2020.07.11. 12:11

Tiszteletem!
A minap történt egy olyan eset, hogy "megfenyegettem" egy anonim személyt egy közösségi oldalon. Ez az illető a kiskorú húgomnak írogatott hetek óta, ami már félelmet keltett a lányban. Nem írt neki semmi olyat, de nem érte fel ésszel, hogy hugom nem szeretne vele beszélni. Én regisztráltam ezen az oldalon szintén anonim névvel és megírtam neki, hogy ne merészelje zaklatni mert nem lesz jó vége, megkeresem. Konkrétan ezt írtam, illetve az anyukáját szidtam, és őt. Eltelt 1 hét, válaszolt. Elkezdett kötekedni, majd megírta, hogy ő bejelentett engem a hatóságok felé, hogy kiskorút fenyegetek és zaklatok, 2 év börtönt fogok kapni, mert ilyet írtam neki. Nos.. Egyrészt megállapítani nem lehet ennek az embernek sem a nemét sem az életkorát, semmi adat, fénykép nincs róla, innentől fogva dobálózhat azzal, hogy ő kiskorú. Ment köztünk a szócsata, majd bedobta, hogy megvan az IP címem és kapott visszajelzést is, hogy ki lesz vizsgálva a dolog. Tudomásom szerint ez nem így megy, konkrétan provokált az illető, innentől kezdve úgy tudom, hogy részemről ez már nem zaklatás, hisz visszaírt, provokált.A végén úgy voltam vele, hogy inkább hagyom, bocsánatot kértem, arra már nem reagált. Ebből esetleg nekem lehet bajom?

gerbera317 # e-mail 2020.04.13. 21:52

Más stílusban ír, mint a dominás kérdező; habár kétségtelen, mindkettőnek kifogástalan a helyesírása - az írásképe is -, nem feléznek, és rövid időn belül ez már a második, akit befolyásos körök akadályoznak a - vélt - igazsága érvényesítésében. Viszont a dominást nem üldözi senki, őt csak szimplán elmeszelték. De ez... Hé, hát hová tűnt a nyitókérdés???

drbjozsef #   2020.04.13. 19:08

Kérdésem Önökhöz, hogy hova/kihez fordulhatok az ügyem rendezésének érdekében? (Az elmúlt években már két ügyvédnél is jártam az ügyemben, de nem tudtak segíteni.) Köszönöm!

Két ügyvéd IRL nem tudott segíteni, ezért egy netes jogi forumhoz fordultál. Tévedés. Akkor itt sem tudnak segíteni. A valós problémádtól függően orvosi forumhoz, vagy felbérelhető verőembereket kiközvetítő fórumhoz kellene fordulnod.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

alfateam # e-mail 2020.04.13. 17:57

mérnöktanár!

És te tényleg tanítasz?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.04.13. 11:27

Szerintem ez ugyanaz, akinek a fogatlan ám nagyon befolyásos hajléktalan dominája volt.

(Hosszú hétvégeken megesik, hogy valakinek sikerül besurrani a főorvos úr szobájába és netezni egy kicsit.)

www.kbs-ugyved.hu

gerbera317 # e-mail 2020.04.13. 11:16

Ha mérnöktanár vagy, ülj le és számold ki, mibe kerülhet a figyeltetésed négy autóval, 0-24 h váltott műszakban, tehát autónként három emberrel, mondjuk 250e nettó + műszakpótlék + költségtérítéssel. Sőt, ha a taxik bekapcsolt órával, normál tarifával dolgoznak, az mibe kerülhet. Aztán számold ki, hogy a barátnőd vajon megengedhet-e magának egy ilyen költséges hobbit! Majd írd meg, milyen eredményre jutottál!

shaloman # e-mail 2020.01.27. 02:39

Üdv!

A problémám a következő:
zaklatási ügyben vagyok gyanúsított, mint kiderült az öcsém jelentett fel zaklatásért, mivel emailen keresztül a közös tulajdonunkban lévő ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi kötelezettségei miatt kerestem (ezeknek értelemszerűen nem tett eleget).
Tudomásomra jutott, hogy napi szintű zaklatással vádolt, pl Facebookon kereszetül is, ahol igazolhatóan már több, mint egy éve nem beszéltünk.
Az ezekkel kapcsolatos bizonyítékokat át is adtam a rendőrségnek. Az ügy jelenlegi szakaszban van, nyilván előbb-utóbb tárgyalás lesz.
Öcsém volt már büntetve (felfüggesztett) garázdaság miatt. Ebben az ügyben (szintén garázdaság) én is kaptam egy felfüggesztettet. Egyfajta "egyezség" volt ez, öcsém előzetesben volt, ha fellebbezek, ő biztosan letöltendőt kap.
A részleteket mellőzve (öcsém nagyon problémás, szüleim nemkülönben) a lényeg az, hogy tudom hogyan működik az "igazságszolgáltatás".
Ha ügyészségi szakaszba jut az ügy, valakit biztosan megbüntetnek.
A kérdésem az, hogy öcsém mire számíthat? Illetve, hogy ugye a tárgyalás előtt én nem tehetek feljelentést hamis vádért, erre csak a felmentésem után van opcióm. Mennyi a az esély arra, hogy az ügyészség hivatalból hamis vád miatt eljárást indít öcsém ellen? Ugye az egészen egyértelmű, hogy ha engem felmentenek a vád hamis volt.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.12.28. 10:24

Akkor kell átkelni a folyón, ha odaértél.

www.kbs-ugyved.hu

Zsola83 # e-mail 2019.12.28. 00:31

Kedves Szakèrtők!

Az előbbi fórumhozzàszólàsban nem voltam teljesen pontos, a 20-25 üzenet az összes üzenetet jelentette a 10 nap alatt!

Köszönöm, ha figyelnek posztomra!
Ès tisztelettel megköszönöm, ha segítsègemre lesznek!

Zsola83 # e-mail 2019.12.28. 00:07

Tisztelt Szakértők!

A következő problèmàban szeretnèm a segítsègüket kèrni, ugyanis lassan magam “zaklatókènt” kezdem aposztrofálni.
Nagyon jó baráti viszonyt ápoltam kedves ismerősömmel, akivel napi szinten kontaktusban voltunk, interneten, szemèlyesen. Látszólag minden rendben volt, nem èszleltem problèmàt, majd egy idő után nem válaszolt a megkeresèimre. Aggódtam miatta, többször hívtam, írtam, nem válaszolt, majd egy idő után közölte, hogy nem hibáztam, nem kell bocsánatot kèrnem, Ő hibázott, csak most egyedül szeretne lenni. Magyarázatot nem kaptam tőle! Valahogy úgy èreztem megèrdemlem a magyaràzatot, ráadásul kölcsönadott dolgaim is voltak/vannak nála!
Kèrèsèt pàr napig tiszteletben tartottam, majd úgy döntöttem a dolgaim elkèrem tőle, ès írásban több üzenetet küldtem neki körülbelül 10 napon keresztül, sajnos napi több üzenet is elment, amelyben szerettem volna magyaràzatot kapni a tettère, többször hívtam is, hívásom nem fogadta, üzeneteim ignorálta. Ez lelkileg nagyon megvisel! Sèrtő, bántó, szemèlyisègèt korlátozó szavakat soha nem írtam, egyszerűen az üzenetek száma volt sok, vélemènyem szerint kb 20-25, amelyben magyaràzatot szerettem volna tőle kapni. Holmijaim egy rèszèt visszaadta, de akkor sem törtènt bántó ès sèrtő megjegyzès. Ma megfogalmaztam, hogy nem tudom ezt tovàbb folytatni, mert zaklatàsba mennek így át az üzeneteim, ha azokra választ nem kapok, így megírtam neki, hogy bèkèn hagyom, ràbízom a lèpèseket! Sajnos üzeneteim szomorúságomban visszatöröltem, így igazolni nem tudom, hogy valóban nem törtènt bántó, korlàtozó írás. Nem tudom, hogy Ő ezt mikènt éli meg, de félek Ő màskènt mint Èn.
Tisztelt Szakértők, a kèrdèsem az lenne, hogy ebben az esetben engem esetlegesen vàdolhat-e a zaklatókènt? Az ignorálás számomra fájdalmas lelki teher, frusztráció volt, ès ez generált üzenetsokasàgot, de hangsúlyozom magyaràzatra lett volna csak szükségem, hogy lezàrhassam a kapcsolatot.
Vàlaszukat előre is tisztelettel köszönöm!

Erdeivirág # e-mail 2019.12.13. 18:33

Üdvözlöm a Fórumozókat!Szeretném megosztani a hatalmas problémámat,abban a reményben hátha Jogban jártas "Szakember" tudna tanácsot vagy segítséget adni.Én már minden forrásomat kimerítettem és nincs több ötletem saját magamat megvédeni.Teljesen tanácstalan vagyok egy rendkívül mocskos,szövevényes és rafinált bűncselekmény ügyében ,ahol én vagyok az áldozat és hála a Magyar igazságszolgáltatásnak mégis engem hurcolnak meg.Éppen ma kaptam meg a büntetésemet ártatlanul,tárgyalás nélkül.Jelen pillanatban kértem az Ügyvédem hogy kérje a tárgyalás lefolytatását de ennyi felesleges beadványom ,feljelentésem után már ezt is reménytelennek tartom.Kérem ha van Önök között segítő szándékú Ügyvéd aki meghallgatná a történetet,akkor írjon és én megosztom itt a nagyközönséggel ezt az aljas ocsmányságot.