Ingyenes ügyvéd


rigoz # 2020.11.12. 03:27

A kormányablak a személyesen, szóban és hiánytalanul előterjesztett kérelem alapján - mely folytán egyébként sommás eljárásnak van helye - a kért máso(d)latot azonnal kell kiállítsa (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, illetve a járási és kerületi hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rend. (a továbbiakban: R.) 48. §-a alapján, a R. 5. mellékletének 36. pontja alapján)

A R. 3. § (1) bek.-e értelmében e jogkörét minden kormányablak az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervével páruzamosan, országos illetékességi területtel gyakorolja, azaz lényegében bármely kormányablakhoz lehet fordulni. :)

rigoz # 2020.11.12. 03:21

@negativ06: A kérelmet írásban is, a rendszeresített, a foldhivatal.hu formanyomtatványon (Kérelem tulajdoni lap-másolat kiadása iránti, a nyomtatványok menüpontban), teljes vagy részleges személyes költségmentesség engedélyezése iránti kérelem előterjesztése mellett előterjesztheti bármely kormányablakhoz - ahhoz a járási kormányhivatalhoz címezve, amely mellett az működik - vagy bármely megyei kormányhivatal Földhivatali Főosztályának címezve.

A leírtak feltételezem, hogy legalább a részleges személyes költségmentességre jogosult lehet.

A hatóság költségmentességet kérelemre annak engedélyez(het), aki:

 • fogyatékossági támogatásban, aktív korúak ellátásában, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, igazoltan hajléktalan, menekült, menedékes vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vagy aktív korúak ellátására jogosult személlyel él közös háztartásban, ezek bármelyike esetén vagyoni és jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül

VAGY abban az esetben, ha a kérelmező

 • háztartásában az együtt élő személyek egy főre eső jövedelme a 28.500Ft-ot, egyedülálló és élő kérelmező esetén a 42.750Ft-ot

nem haladja meg

és szokásos létszükségleti tárgyain és a lakhatásául szolgáló ingatlan tulajdoni jogán kívül nincs egyéb vagyona.

A részleges személyes költségmentesség valamely költségtípus (pl. igazgatási szolgáltatási díj, ami megfizetése egyébként a kérelem teljesítésének előfeltétele, annak elmaradása a kérelem visszautasítását vagy az eljárás megszüntetését, ha pedig tévesen igazgatási szolgáltatási díj beszedése nélkül adták ki az iratokat, akkor pedig az adóhatóság általi, ún. leletezés alapján való behajtását vonja maga után) vagy a költségek %-os mértékben meghatározott hányadának viselése alóli mentesítést eredményezhet.

Részleges személyes költségmentességet kérelemre a hatóság annak engedélyezhet, aki háztartásában

 • az egy főre eső jövedelem a 42.750Ft-ot az együtt élők közt nem haladja meg

és nincs a lakhatását szolgáló ingatlanén túl 10.000.000Ft-nál értékesebb forgalmi értékű ingatlana és a munkábajárás vagy más hasonló célból nélkülözhetetlen gépkocsiján túl - nyilván ehelyütt is a szokásos létszükségleti tárgyakat figyelmen kívül - vagyona.

Egyébként különös méltányálást érdemlő esetben

 • a részleges személyes költségmentességre jogosultnak teljes személyes költségmentesség
 • előbbi feltétel hiányában részleges személyes költségmentesség

engedélyezhető, ha körülményei alapján megállapítható, hogy az eljárási költségek viselése létfenntartását súlyosan veszélyeztetné.

A költségmentesség engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell:

 • a kvázi, de facto alanyi jogosultságot megalapozó ellátásra jogosító határozat másolatát
 • egyéb esetben 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonatot és munkáltatói igazolást, illetve valamennyi más bevételt igazoló okiratot, célszerű továbbá a rendszeres kiadások számlákkal való igazolása

Ha nincs semmilyen érdemi jövedelme, illetve munkabére, nyugellátása, a kérelemben - büntető- és anyagi (kártérítés) anyagi felelősség tudatában - ezt ki kell jelenteni.

A teljes hiteles tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díja 6.250Ft, míg a nem hitelesé 1.000Ft, darabonként (példányonként).

A tulajdoni lap másolat kiadása kérelem aláírással ellátva személyesen, szóban jegyzőkönyvbe mondva is vagy pedig beadva, illetve postai úton (ajánlott levélben), vagy az Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személy által az e-Papír szolgáltatás útján is benyújtható.

Az online rendszeren kívül történő igénylés esetén kívül hiteles vagy nem hiteles tulajdoni lap másolat kiadása kizárólag papír alapon, postai úton vagy személyesen, az ügyfél, illetve meghatalmazottja részére lehetséges.

Azonban hiteles vagy nem hiteles másolat kiadását bárki kérheti, a különös védelem oltalma alá eső adatokat tartalmazó adatoktól mentes tartalommal.

Egyébként - az Online rendszeren kívüli igénylés esetén - meghatalmazottként az Ön nevében bármely más, nagykorú, cselekvőképes személy meghatalmazás alapján eljárhat.

A meghatalmazásnak egyértelműen tartalmazni kell, hogy mire szól (mi célból adja és különösen annak eseti jellegének kell kitűnnie a tárgyi esetben) és kinek a javára és azt ún. teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás követelménye azt jelenti, hogy:

 • azt végig saját kezűleg TOLLAL kell írnia és aláírnia, majd az iraton az aláírását a sajátjának elismernie

VAGY

 • két tanú (bármely termsézetes, nagykorú személy, aki cselekvőképes) aláírásával hitelesítetten kell aláírnia, ahol a tanúk nevük és lakcímük feltüntetése mellett kijelentik, hogy az okiratot előttük saját kezűleg, TOLLAL írta alá vagy
 • vagy pedig közjegyzői aláírás-hitlesítési záradék csatolásával ellátott, általa aláírt okiratba foglalja vagy bírói, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva kell aláírnia

azt.

Elektronikus ügyintézés keretében az eredeti, elektronikus irat teljes bizonyító erejű magánokiratnak bizonyul, ha:

 • azt azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással (AVDH-bélyegző), a saját ügyfélkapu-regisztrációs adataival azonosítva magát a meghatalmazott (felül)hitelesíti

vagy

 • a meghatalmazott azt a rendelkezési jogában álló fokozott biztonságú ÉS minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírásával

látja el.

Elektronikus ügyintézés keretében továbbá az előzőeknek megfelelő (tehát két tanú által aláírt vagy végig saját kézzel írt és aláírt, ekként az iraton elismert) papír alapú meghatalmazás, hiteles másolata - a hiteles másolat azt jelenti, hogy a meghatalmazó a beszkennelt iratra rávezeti azt a szöveges, tartalma lényegét tekintve azzal a kijelentéssel bíró záradékot, hogy az iratmásolat eredetivel mindenben, tartalmával egyezik, majd az AVDH-bélyegzővel hitelesíti vagy elektronikusan aláírja).

Az ügyintézési határidő

 • sommás eljárásban - ha a költségmentességi kérelmének helyt tudnak adni a kérelem benyújtásakor csatolt iratok alapján és egyértelműen azonosítható a kérelme alapján az érintett ingatlan és a kérelme formailag is megfelelő, akkor van ennek helye - 8 nap
 • teljes eljárásban - ha sommás eljárásnak nincs helye - 60 nap, azzal, hogy az ügy előmozdítása érdekében szükséges első cselekményt, a kérelem beérkezését követő 8 napon belül a hatóság meg kell tegye, illetve e határidőben utasíthatja vissza a kérelmet, illetve kell kibocsássa a hiánypótlási felhívását
negativ06 # 2020.11.11. 23:35

Köszönöm a válaszokat. A Földhivatalba való bejutás nekem eléggé nehézkes, mivel krónikus betegségeim miatt felügyelet nélkül nem mehetek egyedül sehová és rokonaim csak nagyon ritkán érnek rá, hogy bevigyenek engem. Illetve az is nehezítő tényező, hogy a legközelebbi Kormányhivatal 20km-re van tőlem.

Mivel csak évi 2db kérhető le ingyenesen, így természetesen díj ellenében is igényt tartanék rá, amennyiben valaki lehozná nekem a kért iratokat. A részleteket megbeszélnénk úgy is.

rigoz # 2020.11.11. 18:32

Hát, ez szinte több, mint várható volt, Béla... Milyen jó, hogy nekem most semmilyen személyes kormányhivatali ügyintézést igénylő ügyem nincs (kopp-kopp)...

Kovács_Béla_Sándor # 2020.11.11. 18:16

És az időpontok két hétre előre már el is fogytak.

rigoz # 2020.11.11. 16:18

És Ügyfélkapus azonosítást követően a foldhivatal.hu honlapról elérhető online ügyintézési rendszerből bármely ingatlan, földterület tulajdoni lapjának hiteles és nem hiteles teljes másolatát vagy szemleleiratát, térképmásolatát lekérheti.

Évi két alkalommal ezen rendszeren keresztül díjmenetesen lehet lekérni nem hiteles tulajdoni lap másolatot.

Szeretném megjegyezni, hogy a mai naptól a kormányablakok, illetve a fővárosi és megyei, illetve a járási és kerületi hivatalok az ügyfeleket csak előzetes időpontegyeztetést, illetve időpontfoglalást követően fogadják, visszavonásig.

Szomorú örökös # 2020.11.11. 16:11

negativ06

Szükségem lenne 2db nem hiteles tulajdoni lap másolatára.

Földhivatal, ügyfélfogadási időben látogatható.

negativ06 # 2020.11.11. 13:12

Tisztelt Fórum!

Szükségem lenne 2db nem hiteles tulajdoni lap másolatára. Mivel Ügyfélkapu fiókkal nem rendelkezem egészségi állapotom miatt, ezért tudom egyedül elintézni ezt online sem. Segítségüket előre is köszönöm.

illike # 2020.11.09. 18:06

Tisztelt Szakértők !

Tavaly vásároltam egy gépjárművet, használt autókereskedőnél.Az idén volt időpont a műszaki vizsgára, jul.30. A KPM-hez kellett vinni, és ott derült ki, hogy a km órát visszatekerték a vásárlás előtt, ez miatt a gépjármű nem kapott érvényes műszaki vizsgát.Egy újabb időpontot adtak, szept. 30-ig. Eközben a rendőrséghez fordultam,mivel azt írták a műszaki vizsga papírra, hogy "csalás, bűncselekmény, a km óra manipulálása".A rendőrségen jegyzőkönyvet, és feljelentést készítettek szept.3-án.Az ügyet egy 15 km-el közelebb Rendőrőrshöz helyezték.Néhányszor felhívtam a nyomozót, és mindig azt mondta,elküldte a belügyminisztériumba, de még semmi nem jött, hívta őket, de nem vették fel a telefont.Bementem személyesen, akkor is ezt mondta.Tehát Ő nem tud semmit tenni, miközben a következő vizsga időpont: nov.16. A KPM vezetővel is beszélt a nyomozó kollégája, és a nyomozó is.A KPM vezető-nek egy határozat kell arról, hogy a rendőrség lezárta, vagy kinyomozta az ügyet.Persze a rendőrségen megértették a problémámat, és megpróbáltak segíteni, de semmit nem tettek annak érdekében, hogy nov.16.-a után is használhassam a gépjárművet. Elmondtam, hogy mindkét csipőmbe protézis van, ez miatt nem tudok annyit, és úgy gyalogolni, ahogy kellene, és akarok.Orvostól van papírom, hogy a gépjármű a mindennapi életvitelhez szükséges.Ezen túlmenően már nem tudom kihez forduljak, és mit lehetne tenni ? Laikusként a jogszabályokat nem ismerve érdeklődöm: mi lenne a teendő ? Köszönöm szépen a jó tanácsot !

rigoz # 2020.09.21. 10:06

Valóban nem tilos kigyorsítással biztosítani az elsőbbséget élvező jármű haladását, azonban akkor meg a kérdésre nem lenne ok, ha ez lenne a szitu. :)

gerbera317 # 2020.09.21. 09:50

Nem egyértelmű a kérdés, mert nem derül ki belőle, hogy a vitatott közlekedési magatartás segíti, vagy pedig akadályozza a megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű továbbhaladását.
KRESZ 42. § (1) A megkülönböztető jelzéseket (...) használó gépjármű részére minden járművel, minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását - félrehúzódással és a szükséghez képest megállással - lehetővé kell tenni. (3) Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművet előzni tilos.
Tehát nincs megfogalmazva tilalom arra vonatkozóan, hogy az ilyen jármú elől ne lehúzódással, hanem egyenes vonalban történő gyorsítással takarodj el. (Az egy másik kérdés, hogy ezt meg tudod-e tenni úgy, hogy közben nem léped át a megengedett legnagyobb sebességet.) Sőt, ha nyelvtanilag értelmezzük a jogszabályt, nem is szabad úgy lehúzódni - és főleg megállni! -, hogy azzal nem akadálytalan továbbhaladást biztosítasz a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárműnek. Elrettentő példaként sem olyan filmeket nyomnak a jutúbon, hogy valaki elhúz a tűzoltó elől, hanem sokkal inkább olyanokat, hogy szűk helyen pánikszerűen megállnak a előtte, és onnan a világért el nem akarnak mozdulni. Nos, ilyen esetben nemhogy nem tilos, hanem kifejezetten kívánatos az előre menekülés legalább olyan helyig, ahol már félrehúzódással segíted a megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű akadálytalan továbbhaladását. És ha jobban megnézed, úgy rendelkezik a jogalkotó, hogy „minden helyzetben” így kell cselekedni, tehát akár a forgalomirányító lámpa piros jelzését is figyelmen kívül hagyhatod, ha ezzel a forgalom biztonságát egyébként nem veszélyezteted (ez nyilván nem a kereszteződésen való áthajtást engedélyezi, hanem a védett útra történő kihúzódást). Ezt persze nem lehet visszaélés-szerűen gyakorolni.
Nyilván más a megítélése a dolognak, ha valaki – habár megtehetné - úgy nem takarodik el a megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű útjából, hogy azzal akadályozza annak a továbbhaladását.

rigoz # 2020.09.20. 20:33

@slatara: Alapesetben szabálysértés, pénzbüntetés és ntézkedésként akár vezetéstől határozott időre eltiltás járhat érte...

Ha viszont pl. ezért hal meg valaki, akkor már - véleményem szerint - gondatlan bűncselekmény (emberölés?) elkövetése is megvalósul...

slatara # 2020.09.20. 20:21

Tisztelt Ügyvédek!

Az lenne a kérdésem, szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, és pontosan milyennek minősül, ha valaki a mögötte lévő megkülönböztető jelzést használó jármű elől nem húzódik le.

Köszönöm a választ előre is!

rigoz # 2020.09.14. 13:06

Én meg utálatból fakadó kötekvés szagát véltem megérezni...

De nem kell a végsőkig rögtön elmenni, ebben egyetérthetünk Gerbera, de a beszélgetés már megvolt és haszontalan volt...

És itt a jogi és gyakorlati lehetőségek tárháza "kettéágazik"...

gerbera317 # 2020.09.14. 09:16

Viki leírásából azt olvasom ki, hogy jár autóval más is abban az utcában, hiszen szembe jönnek, meg még parkolnak is. A dögök. Rájuk mégsem panaszkodik a senki. Akkor meg?
Poros úton a 20 km/h is gyorsnak számít. Én, ha nagyon porzik, 1-es fokozat alapjáraton szoktam az ilyenen menni. Ha tényleg rövid az a zsákutca, a kérdezőnek is csak ezt tudom javasolni. Bizonyos esetekben nem szükséges a lehetőségeink határáig elmenni. Itt sem.

Viki32 # 2020.09.14. 09:13

Tisztelt Rigoz ès Wers!
Abszolùlt nem àll szándèkomban olyan eszközökhöz folyamodni melyben bàrkinek is anyagi vagy bármilyen màs jellegû kárt okoznék!

Csak tisztàban szerettem volna lenni azzal,hogy van-e törvényes mòdja annak, hogy ez valamilyen szinten megállîthatò legyen!

Ha màr csak arra fel tudom hívni a figyelmüket, hogy èn törvénybe ütközô dolgot nem teszek ellenben velük, már talán lecsitulnak a kedélyek !
Ha nem akkor viszont tudok tovább lépni, bàr remèlem ennyi és egy kis hatàrozottsàg èpp elég is lesz!

Köszönöm a segîtsègüket !
Szép napot !

rigoz # 2020.09.14. 08:14

@Ronnie13:

 1. Igen, szabálysértési eljárás, pénzbírság és ha sokat ficereg, haza is küldhetik, azt gondolnám.
 2. Igen, a nagykövetségen kérheti útlevél kiállítását, aminek ügyében a nagykövet közben jár. De ennek jóval magasabb költsége van, mint itthon megcsináltatni...
 3. Ld. 1. pont!
 4. Feljelentést senki nem köteles tenni, csak tehet. Ez alól bizonyos bűncselekmények képeznek kivételt, tipikusan az állam rendje elleni bűncselekmények ilyenek.

Jelen esetben azonban érvénytelen okmány felhasználásáról lehetne szó legfeljebb, illetve az okmánybeszerzési kötelezettség elmulasztásáról.

Előbbi közokirat-hamisítás sajátos esete, utóbbi meg egyszerű szabálysértés.

Feljelentést továbbá bizonyos személyi kör köteles még tenni, így különösen: közfeladatot ellátó vagy hivatalos személy, hatóság eljáró tagja, stb.

Feltételezem Ön nem tartozik ebbe a körbe.

Továbbá van egy olyan szabály, hogy önmagát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével senki sem köteles vádolni, az ilyen vallomás megtételét megtagadhatja.

Az adott személy életben létére, életvitelére vonatkozó,személyi körülményekre vonatkozó felelet azonban nem tagadható meg!

rigoz # 2020.09.14. 08:08

@wers: Ez tipikus "VOGA-sztori", ahogy olvastam, már próbált elbeszélgetni velük, de nem vezetett eredményre...

Ez tipikusan a "megette a penész" esete, hatóság nagyrészt nem akar vagy tud vele mit tenni, tettenérés stb. hiányában, valószínűleg a locsolást a tróger hozzáállásával rendőrség-ügyészség Be. 381. § (1) bek. a) vagy b) pontjával eltussolná, azt mehet pótmagánvádlóskodni a sértett...

Nem hiszem, hogy azt akarná.

Persze az öntörvényűsködést maximálisan ellenzem, de az arra motiválni akkor is, hogy provokálják azt, hogy egyszer belehajt az árokba a "locsolgatásukkal"...

wers # 2020.09.14. 07:57

már tulajdonában kért okozni = más tulajdonában kárt okozni

Ronnie13 # 2020.09.14. 07:57

Tisztelt Cím!

A következő kérdésben szertném a tanácsát kérni!

Egy ismerősöm párja amerikai állampolgár. Évekkel ezelőtt érkezett az országba, azóta ismerősömnél lakik. Mostanra lejárt az útlevele, és konkrétan semmilyen hivatalos papírral nem rendelkezik.

Kérdéseim a következők:

1/ Lehetnek-e következményei (és milyenek) annak, ha pl. egy utcán történő rendőri igazoltatás során - érvényes papírok híján - nem tudja igazolni magát?

2/ Készíttethet-e a maga részére útlevelet az amerikai nagykövetségen, vagy haza kell utaznia e miatt az Egyesült Államokba? (Persze előbb ehhez is kellene hivatalos papír).

3/ Lehetnek-e ismerősömre nézve negatív következményei ennek a helyzetnek, amennyiben fény derül rájuk?

4/ Jogilag én köteles vagyok-e jelenti egy ilyen helyzetet valamely hatósági szerv, pl. idegenrendészet vagy rendőrség felé?

Előre is köszönöm megtisztelő válaszát!

wers # 2020.09.14. 07:56

Nem jogi megoldás, de móresre lehet tanítani Őket hasonló, kisstílű bosszúállással, de ezt csak "fű alatt" mondom...

Ti.: kiszúrni a kocsijaik gumijait, elvágni a locsolócsövet stb., de ezek mind kiriminalizálhatóak, úgyhogy csak óvatosan, ha mégis... Viszont nehéz "utolérni a tettest", ha jól csinálja...

Karddal vész ki kard által él.

Utána meg lehet azon vitázgatni, hogy ki kezdte. Ráadásul nem tanácsos már tulajdonában kért okozni, bármi legyen is indíttatás. Nem lehet elég ok.

Én megkérném a szomszédokat mutassák meg, hogyan vélik megfelelőnek az úton való közlekedés gépjárművel. Gyanítom nekik sem menne jobban.

Viki32 # 2020.09.14. 07:40

Tisztelt Rigoz felhasználó!

A szomszédok egymás között panaszkodnak, azt pontosan nem tudom,hogy milyen módon teszik ezt, de már a szüleimet is megállították mikor látogatóba èrkeztek.

Nekem személy szerint nem szóltak, èn mentem át az egyik ilyen incidens után megoldani és megbeszélni a problèmát!

Persze támadólag vettèk az én opciómat figyelembe nem véve.

rigoz # 2020.09.14. 04:08

jav.: (...) Btk. 232. § közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, illetve a Btk. 234. § szerinti közúti veszélyeztetés bűntett címén szankcionálható.

rigoz # 2020.09.14. 04:06

1. Tilos a közúti forgalom akadályozása és veszélyeztetése. Minden ilyen irányú cselekmény - annak jellege szerint - vagy a Szabs. tv. 217. § szerinti közúti veszélyeztetés szabálysértése vagy a vétsége (bűncselekmény) címén szankcionálható.

Az eljárás mindkét cselekmény esetében rendőrségi hatáskörbe tartozik, tehát feljelentést a rendőrségen tehet.

2. Kifelé "élnek panasszal"? És pontosan milyen tartalommal és módo? Annak folytán lehet esetleg bármit is jogilag mondani...

3. Összességében továbbá felmerülhet a személyiségi jogi per megindítása, mely ügyvéd "kényszeres", törvényszéki hatáskörbe tartozó, illetékköteles eljárás.

*

Nem jogi megoldás, de móresre lehet tanítani Őket hasonló, kisstílű bosszúállással, de ezt csak "fű alatt" mondom...

Ti.: kiszúrni a kocsijaik gumijait, elvágni a locsolócsövet stb., de ezek mind kiriminalizálhatóak, úgyhogy csak óvatosan, ha mégis... Viszont nehéz "utolérni a tettest", ha jól csinálja...

Viki32 # 2020.09.13. 19:51

Tisztelt Illetèkes!

Problèmàm a következô:

Lakott területen ,egy rövid zsàkutca vègèben èlünk!
Mivel az utca nem aszfaltos , de nem règiben fel lett töltve ,így földùtnak minôsül.

Korlàtozàs ugyan nincs kitève így ha jòl tudom 50km/h sebessèggel is lehetne közlekedni , de az ùtviszonyok ezt nem engedik.

A maximális sebessèg amit hasznàlni tudok 20km/h , de sokszor ez is lehetetlen. ( szembe jövô forgalom, utcàn parkolô jármûvek ,ùt viszonyok)
Tehàt ritka eset amikor 20km/h sebessèggel tudok közlekedni.

Az utcában lakòk folyamatos panasszal èlnek , hogy ,, száguldozom az utcàban ès nagyon porzik az utca, veszèlyeztetem az itt lakòkat ès gyermekeiket!

Van egy 10 hònapos kisfiam akit egyedül nevelek ès így mindig velem van a jármûben így fokozottan ügyelek a biztonsàgra !

Viszont a lakòk közül akad olyan aki vàratlanul , ,, figyelmeztetès képpen , vagy bosszùbòl” lelocsolja a jármûvet miközben az otthonomba tartok a kisfiammal ezzel kockàztatva, esteleges balesetet elôidèzve.( Àrokba hajtás, oszlopnak, esetleg parkolò gèpjármûbe hajtàst) .

Pròbáltam megbeszèlni a dolgot, ès elmondani nekik, hogy valòban porzik az ùt utánnam , de nem szàguldozok ès legfôkkèppen nem kockàztatom sem a gyermekem sem sajàt magam ès persze mások èletèt sem! Ugyanakkor a gèpjármûvemet sem àll szándèkomban tönkre tenni.

A kèrdèsem, a következô, mit tehetek? Van erre valami jogi szabály amire esetleg ha felhívnàm a figyelmüket alàbb hagyhatna ez a fajta àskálòdás ès veszèlyeztetès?

Válaszát elôre is köszönöm!
Tisztelettel Kàllai Viktòria