Vasárnap az Egyesült Államokban hatályba lépett az elektronikus aláírásokról szóló törvény. A jogszabály általános tételként kimondja, hogy azokban az esetekben, amikor jogi hatás kiváltását célzó lépések szabályszerű megtételéhez írásbeliségre van szükség, ott az elektronikus eljárással készült irat, illetve az elektronikus módon történt aláírás hitelessége nem vitatható csupán azért, mert az írásba foglalás nem papír alapú, hanem elektronikus irat formájában történt. Az általános szabály alól természetesen sok részletkivétel lehetséges, különösen az Egyesült Államokban, ahol a kereskedelem jogi normáinak kialakítása jórészt az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. Az üzleti szférán kívül eső, illetve azzal csupán érintkező egyik olyan terület, amelynél a szövetségi törvény eleve kizárja az elektronikus aláíráshitelesítés lehetőségét, a családjog és az öröklési jog. Így tehát például érvényes örökbefogadási nyilatkozatot, vagy éppenséggel végrendeletet aláírni továbbra sem lehet elektronikus jelsor alkalmazásával. A törvény nem írja elő részletező jelleggel, hogy milyen technikai megoldású elektronikus aláíráshitelesítések fogadhatók el, hanem lényegében a technológiai fejlődésre, a piacra, jogilag pedig az érintett felek megállapodására bízza ennek eldöntését. Így tehát szabad teret enged a műszaki fejlődés újabb és újabb vívmányai kipróbálásának, alkalmazásának. Az elektronikus aláírás tág fogalmán belül a törvény megkülönböztetett súlyt ad a digitális aláírásnak. Ez olyan műszaki eljárás alkalmazását jelenti, ami fokozott mértékben biztosíthatja a hitelességet: digitális rejtjelkulcspárok segítségével lehetővé teszi az aláíró kilétének, valamint annak is a kétségen kívüli megállapítását, hogy az elektronikusan aláírt iraton az aláírást követően nem hajtottak végre módosítást. Nem tartozik tehát a digitális aláírás fogalmába például az olyan eljárás, amikor a tényleges aláírás optikai képét elektronikus úton teszik tárolhatóvá és – egyebek közt magáncélú elektronikus levél (e-mail) “aláírása” végett – másolhatóvá. Tekintettel a nagyon sokféle, egymással most még csak ritkán összeilleszthető technológiai eljárásra, az üzleti világ szakértői rövid távon nem számítanak a digitális úton aláírt iratok rohamos elterjedésével. Az ilyen eljárások alkalmazása azonban szórványosan már ma is jelen van a gyakorlatban, tehát a törvény csupán szentesíti és keretbe foglalja azt, amit az élet, az informatikai forradalom a jogtól függetlenül kialakított.