“Vonalhasználati díjat, mindenki számára megfizethetőn” – áll a magyar internet-jogászok felhívásában.

2002 május 5-én dr. Mayer Erika és dr. Verebics János internet-jogászok az alábbi felhívást tették közzé a http://www.pju.hu/proklamacio.htm weboldalon.
Az aláírók minden egyetértő csatlakozására számítanak!

“Vonalhasználati díjat, mindenki számára megfizethetőn

Internet-jogászok állásfoglalása a telefonszolgáltatói kedvezmények visszavonásáról

Aggodalommal vesszük tudomásul, hogy a távközlési piac 2001-ben meghirdetett liberalizációja az alakuló tudásgazdaságban a felhasználók százezrei érdekeinek kellő figyelembe vétele nélkül zajlik. Olyan helyzet alakult ki, melyben lényegében egy, monopolhelyzetet élvező koncessziós szolgáltatótól függ a tudáshoz, információhoz való jutás legfontosabb előfeltételének, a távbeszélő hálózat Internetezési célokra való igénybevételéért fizetendő díjnak mértéke.

Ma a szolgáltató gazdasági érdekei – és nem a hírközlési törvény Preambulumában megfogalmazott magasztos célok – döntik el, hogy mennyiért juthatunk a telefon-hálózat használatának lehetőségéhez. Ha a szolgáltató engedményt ad, haszna csökken: most, erre való hivatkozással meg is kívánja szüntetni az olcsó Internetezést lehetővé tevő – sokak számára a hálózati hozzáférés egyetlen módját jelentő – kedvezményeket. E döntés gazdasági, üzletpolitikai indokoltságát nincs módunk vizsgálni: meggyőződésünk azonban, hogy a kedvezmények megvonása nem jelent automatikus profitnövekedést: a magyar Internetezők tízezrei számára szolgáltatás egyszerűen elérhetetlenné válik.

Bár a hatályos magyar jogban jelenleg nincs olyan jogszabály, mely őt e kedvezmények nyújtására kötelezné, lépése a jog tükrében is aggályos, mivel a piac aggódó közönsége által korábban felvetett, a kedvezmények megszüntetésére vonatkozó híresztelések többszöri határozott cáfolata a gazdasági erőfölényben lévő szolgáltató részéről alkalmas lehetett egyes fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására.

Magyarország számára a XXI. század hajnalán nincs másik út, mint az elektronikus Európa útja; nincs más modell, mint a tudás alapú, információs társadalom. Az információ társadalma sem létezhet a kor követelményeinek megfelelő a gazdaság és kereskedelem szereplői számára kiszámítható, biztonságos jogi kereteket adó, az egyén számára az információközlés szabadságát és a magánszféra védelmét biztosító, ám mindenek előtt a tudáshoz, információhoz való jog alapjogként való elismerését tükröző szabályozási rendszer nélkül. Az információs társadalommá alakulás elősegítése kiemelt állami feladat, melynek megvalósítása során indokolt körben a piacszabályozás normatív eszköztára sem nélkülözhető.

Álláspontunk szerint az Internet-használóknak biztosított telefon-díjszabás körében mindaddig, amíg a valós piaci verseny ezt szükségtelenné nem teszi, indokolt egy olyan, a felhasználók részére kedvező hatósági ármegállapítás, melynek révén – összhangban a területre vonatkozó Európai Uniós politikákkal és közösségi jogi szabályozással, ezek közül is különösen a 2002. március 7.-én elfogadott, az egyetemes szolgáltatásról és a felhasználói jogokról szóló 2002/22/EC irányelvnek a digitális szakadék felszámolását célzó rendelkezéseivel – a számítógépes világháló kulturális kincse, a kapcsolattartás és az információközlés lehetősége mindenki számára, megfizethetőn válik elérhetővé.”

Az aláírókhoz a pju@pju.hu címre küldött “egyetértek” szövegű levéllel lehet csatlakozni.