A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jstv.) értelmében 2004. április 1-jétől vehetik igénybe a rászoruló állampolgárok peren kívül a jogi segítségnyújtó rendszer szolgáltatásait.

Polgári peres és büntető ügyekben a jogi segítő pártfogó ügyvédi képviseletet e törvény szerint csak 2006. január 1-jétől láthat el. ezen időpontig első és másodfokú ügyekben a jogi segítő okiratot nem szerkeszthet, tanácsot nem adhat, lehetősége van viszont keresetlevél vagy nemperes eljárás kezdeményezése iránti kérelem készítésére, továbbá felülvizsgálati vagy perújítási kérelem megfogalmazására. 2006. január 1-je után azonban a jogi segítő tevékenysége kiterjed az általa válallt szakterület peres ügyeire is.

A törvénynek a jogi segítőről rendelkező VIII. fejezete 2004. január 1-jén lépett hatályba, melynek alapján lehetőség nyílt arra, hogy az alább felsorolt személyek, szervezetek felvételüket kérjék a jogi segítői névjegyzékbe:

  • jogvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezet, alpítvámy, kisebbségi önkormányzat, jogi oktatást végző egyetem
  • ügyvéd, ügyvédi iroda és a tevékenységét Magyarországon állandó jelleggel végző európai közösségi jogász
  • közjegyző.

A fenti személyek és szervezetek névjegyzékbe vételének vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003.(XII.19.) IM rendelet (a továbbiakban. R) állapítja meg.

A jogi segítő díját a rászoruló fél helyett az állam fizeti, illetve előlegezi meg. Ennek összege (a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 54. §-ának (2) bekezdése értelmében) 2004. évben óránként 2000 forint, melyhez hozzáadódik még költségtérítés címén – a jelenleg még közigazgatási egyeztetés alatt álló – igazságügy-miniszteri rendelet tervezete szerint a megállapított munkadíj 15%-a. Midezzel kapcsolatban a részletes szabályokat a jogi segítő díjazásról szóló – a későbbiekben megjelenő – igazságügy-miniszteri rendelet álapítja meg.

A jogi segítői névjegyzékbe jelentkezőknek kérelmüket a honlapról letölthető adatlappal – adatlap ügyvédeknek és közjegyzőknek, adatlap jogi segítő szervezeteknek: http://www.bpbar.hu/…_adatlap.pdf – és a mellékletekkel együtt az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatalához (1145 Budapest, Róna u. 135., telefon: 460-4700) kell postai úton vagy személyesen eljuttatni.

Amennyiben a jelentkező megfelel a törvényben írt feltételeknek, az országos hivatal 30 napon belül értesíti őt a kérelem elfogadásáról, és felhívja a szolgáltatási szerződés megkötésére. A szolgáltatási szerződést a világhálóról letölthető nyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni két példányban, és azt aláírva, 15 napon belül meg kell küldeni az Országos Hivatalhoz. A Hivatal főigazgatója vagy meghatalmazottja a szerződést aláírásával és a hivatal bélyegzőjének lenyomattal látja el, majd egyik példányát visszaküldi a jelentkezőnek, és intézkedik a névjegyzékbe vétel iránt, amelynek adatai ettől kezdve megjelennek a világhálón: http://www.im.hu/nepugyvedje.

A szolgáltatási szerződést az Országos Hivatal 3 évre köti a jogi segítővel.

A szolgáltatási szerződések megkötésére a Jstv. végrehajtási rendeleteinek kihirdetése után, az adatlapok beérkezési sorrendjében kerül sor.

Az adatlap a Budapesti Ügyvédi Kamara Titkárságán is igényelhető.