A Tanácsadó Testület előtt a 675/2005 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. július 21-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A t-pontok.hu domain név Csenteri József számára delegálandó.

Csenteri József 2005. május 25-én igényelte a t-pontok.hu domain nevet. Az igénylést a Deutsche Telekom AG németországi cég kifogása alapján a Compagnon Bt. regisztrátor küldte a TT elé.

A Deutsche Telekom AG kifogásait az alábbiakra alapozta. Nyilatkozatában előadta, hogy a domain névként igényelt kifejezések megtévesztően hasonlítanak a társaság részére bejegyzett 002539211 számú „T-Point” illetve 001843796 számú „T-Punkt” közösségi védjegyekre. A domain név igénylése véleménye szerint rosszhiszeműen történt, sérti a Deutsche Telekom AG védjegyjogait és üzleti érdekeit, amennyiben megtéveszti a magyar fogyasztókat a szolgáltatás nyújtójának személyét illetően. Az eltérő nyelvű szavak hasonlósága körében hivatkozott a Fővárosi Bíróság (részben) azonos tárgyú kedvező ítéleteire. Állításainak igazolására a hivatkozott közösségi védjegyek lenyomatát csatolta. A domain delegálását nem kérte.

Kérelmező nyilatkozatában arra hivatkozott, hogy a t-pontok megjelölés nem szerepel a Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett védjegylajstromban. Előadta, hogy a domain nevet térképészeti, tájékozódási-pontokkal kapcsolatos információkat tartalmazó honlap azonosítására kívánja felhasználni, így tervezett tevékenysége eltér a panaszos tevékenységétől. Kifejtette, hogy azért választotta a t-pontok megnevezést, mert a honlappal kapcsolatos ékezetes karaktereket tartalmazó nevek teljes hosszúságban történő regisztrációja több formátum levédését tenné szükségessé (kötőjeles, kötőjel nélküli változat). Hivatkozott továbbá a TT 05/2004 (V.19.), 10/2004 (VIII.27.) valamint 20/2004 (X.28.) számú állásfoglalásaira. Kérelmező a domain név delegálása iránti kérelmét változatlanul fenntartotta.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

  1. jogellenes, vagy
  2. megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
  3. megtévesztő.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a név nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, és ugyancsak nem tekinthető megtévesztőnek. Ennek megítélésében a Tanácsadó Testület az igénylő nyilatkozatára hagyatkozik, amely szerint a delegált nevet térképészeti, tájékozódási-pontokkal kapcsolatos információkat tartalmazó honlap azonosítására kívánja felhasználni. Megállapítható az is, hogy igénylő nem versenytársa panaszosnak.

A panaszos Deutsche Telekom AG érvényes közösségi védjegyekkel rendelkezik a vitatott domain egyes számú változatának német és angol nyelvű megfelelőire. A Tanácsadó Testület a jogellenességet elsősorban a Védjegytörvény szempontjából vizsgálta. A Tanácsadó Testület megvizsgálta, hogy a T-Point és a T-Punkt védjegyek Magyarországon jó hírnevűnek tekinthetők-e, illetve árujegyzékük összetéveszthető-e az igénylő tervezett szolgáltatásával. E vonatkozásban nem állapított meg a Tanácsadó Testület jogellenességet. Mint azt a Tanácsadó Testület 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalása 2.4. pontja és a WIPO Védjegyjogi Állandó Bizottságában kidolgozott egyezménytervezet (SCT/4/4) 6. cikke kifejti, annak megállapításához, hogy a domain használata védjegybitorlást valósít-e meg, azt kell figyelembe venni, hogy a domain használata kereskedelmi, üzleti hatással jár-e. Kérelmező nyilatkozata alapján nem várható, hogy a domain név használata gazdasági tevékenységgel összefüggésben történik, így a védjegyjog szabályai a jogellenesség valószínűsítésére nem alkalmazhatók.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület nem talált az elutasításra okot adó körülményt. Mindamellett, felhívja a regisztrátort, tájékoztassa igénylőt arról, hogy az igényelt domain gazdasági tevékenység körében való használata (a védjegyek árujegyzékét is figyelembe véve), beleértve a domain eladásra való felkínálását, védjegybitorlást valósíthat meg, és így a delegálás visszavonásával járhat.