Az Állami Számvevőszék rendszeresen végez ellenőrzéseket a honvédelmi tárcánál. A most lezárt átfogó ellenőrzés a HM fejezet belső kontroll (szabályozási, irányítási, ellenőrzési, információs-informatikai, számviteli) rendszerére irányult.

Az átfogó ellenőrzés keretében teljesítmény-ellenőrzési szempontok szerint értékelte a Magyar Honvédség átalakítása folyamatában a tartósan finanszírozható haderő kialakítása érdekében hozott intézkedések (alapvetően a 2002-ben elrendelt, az MH védelmi képességeire irányuló felülvizsgálat) eredményességét.

A HM fejezet működésének értékelésénél figyelemmel volt az ellenőrzés arra, hogy az áttekintett időszakban a honvédelemről szóló törvényi szabályozás számos alkalommal módosításra került. A 2005. évtől hatályos új törvény megalkotásával az idő próbáját kiálló rendelkezések megőrzése mellett az önkéntes haderőre történő áttéréshez, valamint a haderőreform követelményeihez történő igazodást célozták meg.

Megállapítható volt, hogy az új törvényi szabályozással vált egyértelművé, a honvédség irányítása és vezetése a honvédelmi miniszter kezében összpontosul, a tárca hivatali szervezetének vezetője (közigazgatási államtitkára) gyakorolja a honvédség nem katonai működésére irányuló szakirányítási hatásköröket, míg a Honvéd Vezérkar főnöke látja el a honvédség katonai vezetését. A Magyar Honvédség felső szintű irányítási és vezetési rendszerének átalakítása keretében a Honvéd Vezérkar minisztériumi szervezetbe integrálásának jogi hátterét már 2001-ben megteremtették, az integráció formailag határidőre megtörtént, de az integrált minisztériumtól elvárt hatékonyabb működés 2004 végéig nem alakult ki.

A honvédelem intézményrendszere a rendszerváltoztatás óta szinte folyamatos változtatásokon megy keresztül, a honvédelmi tárca a minisztériumi szervezet intenzív racionalizálását kezdte meg a helyszíni ellenőrzés időszakában. Az átalakított minisztérium 2005 áprilisától kezdte meg az új szervezeti rend szerinti működését, így csak a jóváhagyott működési dokumentumok alapján volt megállapítható, hogy a funkcionális összevonásokkal a HM felépítése egyszerűsödött, a hivatali apparátus létszáma több mint negyedével – jellemzően a magas katonai rendfokozattal betöltendő beosztásokkal – csökkent, a jogszabályokkal összhangban álló minisztériumi SZMSZ került jóváhagyásra.

Az Országgyűlés több alkalommal is élt a honvédelem irányításában hatáskörébe adott lehetőségekkel: előírta a Magyar Honvédség felső szintű irányítási és vezetési rendszerének átalakítását, döntéseket hozott a Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának fő irányairól, valamint a NATO szervezetébe integrálható fegyveres erő létrehozásáról, időszakonként (legutóbb 2004-ben) rendelkezett a honvédség létszámáról stb.

Az ellenőrzés rámutatott, hogy a honvédség átalakításának koncepciója a NATO tagországgá válást követően sem volt stabil. A változó elvárások és elképzelések miatt több részletes, hosszú távú terv is készült a haderő átalakítására, fejlesztésére, de ezek egyike sem bizonyult időtállónak. A honvédelmi tárcánál közelmúltban végzett ellenőrzések és a most lezárt átfogó ellenőrzés tapasztalatai egyaránt jelezték a hosszabb távon finanszírozható haderő megvalósíthatóságának kockázatait.

A haderő-átalakítás folyamatában szinte állandó jelleggel napirenden volt a honvédség létszámcsökkentése, amit különösen az átalakítás kezdeti szakaszában generált a fejezet költségvetésében a működési és fejlesztési forráslehetőségek javítási szándéka. A hosszú távra szóló, megalapozott koncepció hiányában a létszámcsökkentések nem jártak az erre vonatkozó OGY határozatokban igényként megfogalmazott strukturális átalakulással. A forráslehetőségek mindössze ez úton történő bővítésére vonatkozó elképzelések megalapozatlanságát szemléltetették, hogy 2000-2004 között a létszámcsökkentések mellett (a hivatásos állományt érintő kedvezőbb törvényi szabályozás, a reálbérfejlesztés és a külföldi szerepvállalás illetménytöbblete következtében) folyamatosan nőttek a személyi jellegű kiadások és azok járulékai. (Az adott időszakban bekövetkezett kiadási előirányzat növekedésre is tekintettel a személyi kiadások aránya lényegesen nem változott, a 38,4 – 42,8% közötti sávban maradt.)

A számvevőszéki ellenőrzés felhívta a figyelmet a haderő-átalakítás tervezési és finanszírozási kockázataira. A haderő-átalakítási koncepciók megalapozásában kockázatot jelentett, hogy a szövetségi követelmények jelentős részének azonosítása, feldolgozása, alkalmazásba vétele, valamint a nemzeti doktrínák, szabványok kidolgozása elhúzódott, ami közvetve nem tette lehetővé a figyelembe vehető képességi követelmények költségeinek teljes körű kimutatását. A perspektivikus állománytáblák tartós és teljes körű kialakítása sem történt meg, hátráltatva az alakulat-fejlesztési projektek stabil, hosszú távon finanszírozható kimunkálását, bizonytalanságot keltve a tervidőszak beszerzési, fejlesztési programjainak megvalósításában.

Az ország nemzeti és NATO kötelezettségei teljesítésére alkalmas képességek kialakítása csak 2002-től, a védelmi felülvizsgálat elrendelésével került előtérbe. Ennek eredményeként meghatározott ambíció szint elérése érdekében kidolgozott 10 éves terv finanszírozhatóságában jelent kockázatot a fejezet költségvetési forrásának ez évi, közel 30%-os csökkentése, majd a védelmi kiadások GDP arányos támogatásának megszüntetése.

Mindezekre tekintettel a tárca alapvető fontosságú feladatának tartotta az ellenőrzés a tervezés megalapozásához szükséges feltételek teljes körűvé tételét és az elfogadható mértékű kockázattal bíró alternatív megoldások kidolgozását, továbbá a honvédség átalakításának, fejlesztésének finanszírozásával összefüggő kockázatok bemutatásában a Kormány szerepét emelte ki, hogy az Országgyűlés az érdemi döntéseihez megfelelő tájékoztatást kapjon. Ezek hangsúlyozása mellett a logisztikai ellátás racionalizálására vonatkozóan, az informatikai és számviteli szakterületek szabályozásával, a belső ellenőrzés személyi, tárgyi feltételeinek biztosításával összefüggésben, valamint a HM alapítású gazdasági társaságok működtetésének célszerűségével kapcsolatban fogalmazott meg javaslatokat az Állami Számvevőszék ellenőrzése, melyeket a tárca vezetése elfogadott.

Az elkészített jelentés az Interneten a http://www.asz.hu címen olvasható.