Ismét pályázhatnak a tőzsdére igyekvők. A 100 millió forintos keretből a Tőzsdeképes Cégek Klubjába is belépni kész társaságok juthatnak pénzhez.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – a Budapesti Értéktőzsde Zrt. – köz­re­mű­kö­désével, a tavaly elindított program folytatásaként – olyan gazdasági társaságok ré­szé­re, melyek részvényeik BÉT-re való bevezetését tervezik, 2006-ban is meghirdeti az ezt segítő pályázatát. A támogatás célja a tőkepiacon keresztül történő forrásbevonás ösztönzése, mely egy­részt nagyobb rugalmasságot, transzparens cégértékelést, részvényeik te­kin­te­té­ben likviditást biztosít a cégeknek (tulajdonosaiknak), másrészt bővíti a tőzsdei be­fek­tetési lehetőségeket, így az egész tőkepiacra pozitív hatást gyakorol.

A pályázat meghirdetésekor a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium tőzsdei be­ve­ze­tésre készülő vállalkozások támogatása előirányzatán rendelkezésre álló ke­ret­összeg 100 millió forint, de amennyiben indokoltan szükséges ennek kiegészítése, a ke­retet más forrásból kiegészítik. A támogatásra az európai gazdasági térség valamely tagállamában székhellyel ren­del­kező gazdasági társaságok pályázhatnak, amelynek feltétele, hogy a pályázat be­nyúj­tását megelőzően a pályázó csatlakozzon a BÉT által létrehozott Tőzsdeképes Cé­gek Klubjához. A támogatás visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatást jelent, melynek mér­téke a bevezetés igazolt költségeinek 50%-a, de maximum 100 ezer euro (je­len­leg mintegy 27 millió forint). A támogatás feltétele, hogy a pályázó által kibocsátott részvények 2007. június 1. nap­jáig bevezetésre kerüljenek a Budapesti Értéktőzsdére, és a társaságok vállalják, hogy a bevezetést követően legalább 2 évig a tőzsdén maradnak. Pályázatot 2006. no­vember 17-ig folyamatosan lehet beadni, az elbírálás is folyamatos.