Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén ismét tárgyalja a köztársasági elnöknek azt az indítványát, amely a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításá­ról szóló, az Országgyű­lés 2006. július 24-i ülésnapján elfogadott törvény 2. § (1) be­kezdésének alkotmányos­ságát támadja.

Az alkotmánybírák megvitatják azt a kifogást, amely az Országos Választási Bizott­ság 64/2006. (II. 23.) OVB határozata ellen érkezett.

A testület elé kerül a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tör­vény 23. § (1) bekezdése a) pontja alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Egy indítványozó szerint alkotmányellenes a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. § (6) bekezdés utolsó mondata, a 20/A. § (1) bekezdés utolsó előtti mondata, a (4) bekezdés utolsó mondata, valamint az (5) bekezdés b) pontja.

Kedden tárgyalják az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 95. §-ának (1)-(3) bekezdése és 96. §-ának (2) bekezdése, továbbá a távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény módosításáról szóló 1999. évi LXVI. 11. § (1) bekezdés c) pontja al­kotmányosságával kapcsolatos határozat­tervezetet.

Határozat készül a szociális igazgatásról és a szociális ellátásáról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 44. § (1) bekezdése alkot­mányellenes­ségének vizsgá­lata tárgyában.

Az Alkotmánybíróság megtárgyalja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § alkotmányellenességé­nek vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Megtámadták a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 221. §, 222. § és 223. § al­kotmányosságát is.