Az Alkotmánybíróság 2006. augusztus 28-án úgy döntött, hogy soron kívül tárgyalja a múlt nyáron elfogadott pénzügyi tárgyú törvény­csomag kapcsán benyújtott indít­ványokat. A testület az ügyek kiemelt társadalmi súlyára tekintettel biztosított el­sőbbséget annak a több mint félszáz indítványnak, amely az úgynevezett Gyurcsány-csomag egyes részeit támadta.

A testület az elmúlt négy hónapban tizenegy ilyen ügyben hozott döntést:

 • 1.) az november 7-én nem találták alkotmányellenesnek a nyugdíj és más jövede­lem összevonását egy adóalapba;
 • 2.) november 13-án megsemmisítették a házipénztár-adóról szóló törvényt;
 • 3.) november 21-én megsemmisítették a 2006. évi köz­ponti költség­vetés céltarta­lé­kának felhasználásá­ról szóló kormányren­delet egyik rendelkezését;
 • 4.) november 28-án elutasították azokat az indítványokat, amelyek­ben banki kü­lönadóval kapcsolatos szabályozást kifogásolták;
 • 5.) december 5-én alkotmányellenesnek találták a fegyveres szervek hivatásos ál­lomá­nyú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvénynek azt a rendelkezését, amely alapján vizsgá­lata nélkül fel­menthető volt az, aki szolgálati nyugellátásra jo­gosultsá­got szerzett;
 • 6.) december 5-én alkotmányellenesnek ítélték a közoktatási tör­vénynek azt a ren­delkezését, amely szerint a tanítási időkeretbe be kell számítani a tanítási héten a két órát meghaladó többlettanítási órát;
 • 7.) december 5-én elutasították azt a beadványt, amely az áfatörvény rendelkezé­seit kérdőjelezte meg;
 • 8.) december 12-én alkotmányosnak minősítették a cégtelefon ma­gáncélú adózta­tásának szabályozását;
 • 9.) január 22-én elutasították azt az indítványt, amely a biztosítási adókedvezmény igénybe­vétele feltételeinek az adóalanyok számára kedvezőtlen megváltoztatását kifogásolta;
 • 10.) január 22-én elutasították azt az indítványt is, amely a kamatadó megváltozott szabályait kifogásolta;
 • 11.) február 27-én megsemmisítették a társasági adóalap alapján „elvárt” jövedel­met (nyereséget) adóztató törvényi szabályozást, vala­mint az „elvárt adó” adóelőle­gének a megfizetéséről szóló rendelkezést.

Az Alkotmánybíróság előtt még további indítványok is vannak. Így többek között határozat készül az egyéni vállalkozók „elvárt” adójáról, a dupla tb-járulékalapról, a társasági szolidaritási adóról, az eva-törvény módosításáról, valamint a családi adó­kedvezménnyel és az egészségügyi hozzájárulással összefüggő szabályozást támadó indítványok ügyében is.