Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettese a napokban megjelent jelentésében szigorúan elmarasztalta a fővárosi parkolási társaságokat, különösen a kerületek többségének közúti parkoló-rendszereit kezelő Kft-t.

Az ombudsman általános helyettese kezdeményezte az illetékes önkormányzati szerveknél, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket, különös tekintettel annak érdekében, hogy

  • a parkolási társaságok megfelelő módon tájékoztassák a fizetésre kötelezetteket pótdíjfizetési kötelezettségük beálltáról;
  • a parkolási társaságok az általuk kiküldött fizetési felszólításokban ne csak a nyilvántartásukban való szerepléssel, hanem egyéb, a magyar perjog. bizonyításra vonatkozó rendelkezéseinek is megfelelő módon bizonyítsák a követelésük alapjául szolgáló szabálytalan parkolási eseményeket;
  • a parkolási társaságok a panaszok kivizsgálása során a teljeskörű tájékoztatásra törekedjenek az autósok irányában;
  • az egyazon helyen és időben történő parkolás során történő ismételt pótdíjazás pontos szabályozásra kerüljön;
  • a parkolási szolgáltatást igénybe vevők tájékoztatása megfelelő legyen – jól látható, minden szükséges információt tartalmazzon -, a parkolóautomatákon található, illetve a közlekedési táblák jelzései ne legyenek félrevezetőek; és
  • az ombudsmani megkereséseket időben és teljeskörűen teljesítsék.

Az ombudsmani vizsgálatra az adott lehetőséget, hogy a parkolási társaság közszolgáltatás nyújt, melynek vonatkozásában az állampolgári jogok országgyűlési biztosa vizsgálati hatáskörrel rendelkezik. Az ombudsman vizsgálata a következő jogsértéseket és visszásságokat tárta fel.

Szolgáltatás?

A járműnek fizető várakozóhelyen való parkolása a helyi közszolgáltatás igénybevételét jelenti, amellyel a felek között polgári jogviszony keletkezik, az autós tudomásul veszi, hogy a parkolóhelyen díjfizetésre köteles. Elvárható viszont a parkolási társaságoktól, hogy a gépjármű tulajdonosok (üzembentartók) által fizetett parkolási díjak ellenértékeként azzal arányban álló szolgáltatást nyújtsanak.

A parkolási társaságok által nyújtott közszolgáltatás nem merülhet ki csak a parkolóhely biztosításában, magában kellene, hogy foglalja az automaták megfelelő működését, rendelkezésre állást; a parkolóhelyek rendben és tisztán tartását és az egyes parkolási társaságok által rendszeresített parkolójegyek kompatibilitását is. Ez azonban nem történik meg, mert az automaták nem működnek megfelelően, a parkolóhelyek nem felelnek meg a minimális tisztán – és rendben tartás feltételeinek és a parkolójegyek nem használhatóak egységesen az egyes parkolási társaságok üzemeltetési területén, így a társaság által nyújtott szolgáltatás nincs arányban az ellene követelt ellenértékkel.

Jogvesztő határidő

Ráadásul, ha a fizetési kötelezettségét elmulasztja, az autós pótdíjfizetéssel tartozik. 2006 december 22-ig a Ptk. szerinti általános elévülési időn (5 év) belül lehetett ezt követelni. Az ennek alapján felmerülő jogbizonytalanság kiküszöbölésének tesz eleget a 2006. decemberében életbe lépett 2006. évi CX. törvény, mely szerint meghatározott gazdálkodó szervezetek a jogosulatlan úthasználat időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül kötelesek postára adni a külön jogszabály szerinti pótdíjfizetési felszólítást. Ha az autós a helyszíni ellenőrzés alkalmával a pótdíjat nem fizette meg, e 60 napos jogvesztő határidő a helyszíni ellenőrzés időpontjától kezdődik. A pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. A hosszú évek múltán kiküldött fizetési felszólítások ügyét tehát megfelelően rendezte a jogalkotó.

Aggályos Mikulás-csomagok

A fizetési felszólítás gépjármű szélvédőjén történő elhelyezése az ombudsman szerint önmagában alkalmatlan a fizetési kötelezettség elmulasztásáról való felhívás megtörténtére, hiszen azt például a szél lefújhatja, eső eláztathatja vagy harmadik személy eltávolíthatja. Ebből pedig az is következik, hogy a parkolót igénybe vevő autóst ilyen nem megfelelő tájékoztatásra alapozva parkolási díj és pótdíj fizetésre kötelezni, sértheti a jogbiztonság elvét és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

A parkolás bizonyítása

Az ombudsman a parkolási esemény bizonyításának körülményeit is vizsgálta és megállapította, hogy a parkolási társaságok a jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság követelményével, valamint a tulajdonhoz való joggal összefüggő visszásság közvetlen veszélyét okozzák azzal, ha nem bizonyítják megfelelően a parkolási eseményt, hanem pusztán a nyilvántartásukban való szereplést bizonyító erejűnek tekintik.

Fontos volt a jelentésben azt is kiemelni, hogy amennyiben a fizetési felszólítás alapján, annak címzettje a parkolási esemény megtörténtének bizonyítására kéri a parkolási társaságot és azt érdemi válasz, valamint indokolás nélkül elutasítják, a parkolási társaság a jogállamiság elvéből levezethető tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz.

Többszöri bírság egyetlen parkolásért

Az egyazon helyen és időben történt parkolás során kiszabott, ismételt pótdíjazással kapcsolatban az ombudsman elmondta, hogy a parkolási társaságok eljárásuk során önkényesen értelmezik a közgyűlési rendeletek rendelkezéseit és ezzel a jogállamiság elvével, továbbá a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoznak. Sem a korábbi, sem pedig a hatályban lévő rendelet nem hatalmazza fel ugyanis a parkolásüzemeltetőt arra, hogy egy helyen, egy alkalommal történő parkolás esetén többször szabjon ki pótdíjat.

Parkolás szombati munkanapon

A szombati munkanapon (2005. október 31., illetve 2005. november 5.) történő parkolás ügyében a Hivatalhoz érkezett beadvány a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. eljárását sérelmezte. A panaszos szombati munkanapon történő parkolás miatt kapott fizetési felszólítást, pedig a fizető övezetet jelző közlekedési táblán és a parkolójegy automatán levő tájékoztatás szerint hétfőtől péntekig kell parkolójegyet váltani. A tájékoztató munkanapokról nem rendelkezik. Az ombudsman megállapította, hogy a tisztességes eljáráshoz való jogból levezethető megfelelő tájékoztatás követelménye sérül azzal, ha a parkoló automatákon lévő táblák nem tájékoztatnak teljeskörűen a fizetés rendjéről, vagyis nem utalnak a szokásos munkarendtől eltérő munkanapon való fizetési kötelezettségre.

Arrogancia

A fentieken túl az ombudsman kifogásolja, hogy megkereséseire a Centrum Parkoló Rendszer Kft. sok esetben nem válaszolt érdemben. Az egyedi, konkrét panaszokkal kapcsolatban feltett kérdésekre a legtöbb esetben a parkolási társaság válaszának lényege a következő volt: „Társaságunk a pótdíjazási események során jogszerűen jár el, így azok további bizonyítási eljárást nem igényelnek”, mellyel a társaság az ombudsman szerint a jogállamiság elvével összefüggő visszásságot okozott.

A jelentés végül kitér arra is, hogy a fenti problémák többségét vélhetően orvosolja a Kkt-t módosító 2006. évi CX. törvény. Ennek tapasztalatairól azonban csak egy későbbi vizsgálat tud beszámolni.