Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén megtárgyalja az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonlap-másolat igazgatási szol­gáltatási díjáról szól 1996. évi LXXXV. törvény 31. § (1) bekezdés f) pontja, vala­mint e rendelkezésnek a Fővárosi Bíróság 1. K. 34160/2004/5. sz. határozata alkot­mányelle­nességé­nek vizsgálata tár­gyában készült határozattervezetet.

Egy indítványozó a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tör­vény 769/C. § (1) bekezdésének alkotmányosságát támadta meg.

Megvizsgálják „A felnőttképzés díjához kapcsolódó adókedvezmény, valamint a számítógép, számítástechnikai eszköz beszerzéséhez kapcsolódó adókedvezmény (Sulinet-kedvezmény) érvényesítésének egyes kérdéseiről” című APEH iránymutatás alkotmányosságát.

Napirenden lesz a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alkotmányellenességének vizsgálatáról készült tervezet.

Határozat készül a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 52. § (5) bekezdése al­kotmányosságával összefüggésben.

Kedden vitatják meg a közoktatásról szóló 1993. év LXXIX. törvény 1. melléklete Má­sodik részének „A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása” alcím 1. b) pontja alkotmányosságát tá­madó indítványt.

Napirendre tűzik az Országos Választási Bizottság 577/2006. (X. 22.) OVB határozata elleni kifogás vizsgálata tárgyában készült határo­zattervezetet. Az OVB az aláírás­gyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven a követ­kező kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy hazánk katonai semlegességének érdekében, a Magyar Köztársaság mondja fel NATO-tagságát?”

Szó lesz még a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6/A. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés hivatkozott részei alkotmányellenességének vizsgálata tár­gyában készült határozattervezetről is.