Az Alkotmánybíróság hétfői ülé­sén kö­szöntek el kollégái Erdei Árpádtól, aki­nek március 10-én járt le al­kotmány­bírói mandátuma. Erdei Árpá­dot – jelölt­társával, Kiss Lászlóval együtt – 1998. március 10-én választotta meg az Ország­gyűlés az Al­kotmány­bíróság tagjának.

Erdei Árpád 1939. január 15-én született Béké­sen. 1962-ben szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtu­dományi Karán. 1962-ben az Or­szágos Kriminalisztikai Intézet mun­katársa lett, ahol bele­szeretett a szakértői bizonyítás témá­jába. 1970-ben Ki­rály Tibor professzor az ELTE büntető-eljárásjogi tanszékére csábította ad­junk­tus­nak. Az oktatás mellett 1977-től tizenhét éven át tolmácskodott. Kollégája ösztökélé­sére 1985-ben meg­írta kandidátusi disszertációját az igaz­ságügyi szakértők munkájáról, 1994-ben habilitált. Tíz évig ve­zette a tanszéket. Részt vett a büntetőeljárási törvény előké­szítésében. Fő kutatási területe a bizonyításel­mélet és az összehasonlító büntető eljárási jog. 1994-ben az Országos Vá­lasz­tási Bi­zott­ság, majd 1998-ban az Alkot­mány­bí­ró­ság tagjának választotta az Országgyűlés. 2003 augusztu­sában kollégái a testület he­lyettes elnökének választották. Távozása után, március 11-től Paczolay Péter a testület helyettes elnöke.

„Sokat jelentett számomra, hogy alapító tagokkal is együtt tudtam dolgozni. Az első hónapokban inkább csak figyeltem, aztán szépen fo­kozatosan kaptam a terhe­lést. Nagyon érdekes ügyeim voltak. Csak né­hányat említek: a szervezett bű­nözés elleni törvénycsomag, a lő­fegyver-határozat vagy a kábítószerrel kapcsola­tos döntés előkészí­tése” – nyilatkozta az Alkotmánybírák talár nélkül című könyvben.

Erdei Árpád fehér gallérja alatt megkötetlen csokornyakkendő lóg – olvasható a kötetben. – A jogászpro­fesszor laza eleganciával hordja a nyakravalót, mintha arra ké­szülne, hogy a kö­vet­kező pillanatban szakavatott mozdulatokkal meg­kösse azt. Elmondása szerint száz­húsz-százharminc darabból álló kol­lekciója van otthon, és egy-egy időszak­ban tíz-tizenötöt szokott hor­dani. Ha valamelyiket megunja, akkor újat választ.