A Vám- és Pénzügyőrség a nyári szabadságokra és utazásokra tekintettel az alábbiakról tájékoztatja az Európai Unióba, és azon kívülre, valamint onnan hazánkba érkező utazókat.

Az Unióból hazánkba érkező utasok által hozott dohánytermékek esetében 800 szál cigaretta, 200 db szivar, 400 db szivarka, 1000 gramm fogyasztási dohány, alkoholtermékek esetében 110 liter sör, 20 liter köztes alkoholtermék, (pl. likőrök), 10 liter alkoholtermék, (pl. pálinka, whisky, brandy), 90 liter bor (ebből pezsgő legfeljebb 60 liter lehet) minősül nem kereskedelmi jellegűnek. Egyes uniós országok korlátozhatják a Magyarországról bevihető cigaretta mennyiségét.

Amennyiben az uniós állampolgár házi kedvencével (kutya, macska, házigörény, stb.) kívánja átlépni a határt, ún. Állatútlevéllel (pet passport) kell rendelkeznie. Ezt a lakóhely szerint illetékes állatorvos adja ki, amennyiben az állat rendelkezik a szükséges védőoltásokkal, és azonosítása tetoválással vagy mikrochippel megoldott. A kisállat útlevél egy oltási időszakra érvényes (kutyáknál egy év), ezután újra ki kell váltani.

A kulturális javaknak egy másik államba (Unióba és harmadik országba egyaránt) történő kiviteléhez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által kiállított engedély szükséges. Az ilyen jellegű tárgyak csak meghatározott határátkelő-helyeken szállíthatók. Az utazás előtt mindenképpen célszerű tájékozódni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapján (http://www.koh.hu).

Uniós határozat értelmében 2007. január 1-jétől 2007. szeptember 30-ig TILOS Románia és Bulgária egész területéről élő sertés, friss sertéshús (hűtve, fagyasztva), sertésből származó előkészített hús és húskészítmény az Európai Unió más tagállamaiba történő szállítása.

Vámmentes 175 euró összeghatárig a „sze­mé­lyi pog­­gyász”, amely egyrészt pog­­gyá­szunk egé­szét jelenti, me­lyet a kö­zös­ségbe ­ér­ke­zés­kor a vám­ha­tó­ság­nak be tu­dunk mu­tat­ni, másrészt az elő­re vagy ma­gunk után kül­dött csomagokat, ha azt fel­adás­kor kí­sé­rő­pog­­gyász­ként re­giszt­rál­ták. Nem le­het igény­be ven­ni ezt a vámmentes keretet az olyan ter­mé­kek vám­ke­ze­lé­se so­rán, me­lyek egye­di ér­té­ke a 175 eurót meg­ha­lad­ja.

Az Európai Unión kívülről vámmentesen behozható dohánytermék-mennyiség 200 db ci­ga­ret­ta, vagy 100 db szi­var­ka (egyen­ként leg­fel­jebb 3 gramm sú­lyú szi­var), vagy 50 db szi­var, vagy 250 gramm ci­ga­ret­ta-, pi­pa­do­hány vagy a fen­ti ter­mé­kek­ből ve­gye­sen ös­­sze­ál­lí­tott ará­nyos men­­nyi­sé­gek.

Be­hoz­ha­tó vám­fi­ze­tés nél­kül 50 gramm par­füm, és 0,25 li­ter köl­ni­víz, va­la­mint az utas sze­mé­lyes szük­ség­le­te­i­nek ki­elé­gí­té­sé­hez szükséges – kezelőorvos által előírt mennyiségű – gyógyszer, azonban szinte minden ország tiltja a pszichotrop készítmények (nyugtatók, élénkítők, hallucinogének) bevitelét.