Szeptember 19-én, szerdán az európai energiapolitika új lendületet kapott. Az Európai Bizottság egy harmadik jogalkotói javaslatcsomagot fogadott el azzal a céllal, hogy biztosítsa minden egyes európai polgár számára az energiaszolgáltatók közötti valódi választási lehetőség előnyeit. A bizottsági javaslat középpontjában a nagyobb fogyasztói választékra, a tisztességesebb árakra, az energiafelhasználásból eredő környezetszennyezés csökkentésére és az ellátásbiztonságra irányuló törekvés áll.

A csomag az energiahatékonyság ösztönzése révén elősegíti a fenntarthatóságot, és garantálja, hogy még a kisebb, például a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó vállalkozások is hozzáférjenek az energiapiachoz. A versenyen alapuló piac nagyobb ellátásbiztonságot is fog teremteni, mert javítani fogja az erőművekre és az átviteli hálózatokra irányuló beruházások feltételeit, és ezáltal segít elkerülni a villamos energia- és a földgázszolgáltatás kimaradásait. A tisztességes verseny garanciái az Unión kívüli országok viszonylatában is erősödnek.

„Egy nyitott és a tisztességes versenyen alapuló belső energiapiac alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy az EU sikeresen szembenézzen az éghajlatváltozás, a növekvő importfüggőség és a globális versenyképesség kihívásaival. A célunk az, hogy jobb alkupozíciót biztosítsunk a fogyasztók és a vállalkozások számára, és gondoskodjunk arról, hogy az Unión kívüli országok vállalkozásai is tiszteletben tartsák szabályainkat” – fejtette ki José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke.

„Az elmúlt tíz évben hosszú utat tettünk meg az uniós belső energiapiachoz vezető úton. Most itt az idő, hogy befejezzük ezt a folyamatot annak biztosításával, hogy minden személy és vállalkozás részesül a piac valódi előnyeiből. Az EU-nak most meg kell tennie a szükséges lépéseket ahhoz, hogy minden polgára maga választhassa meg energiaszolgáltatóját abban a biztos tudatban, hogy a lehető legjobb alkut kötötte” – mondta Andris Piebalgs energiaügyi biztos.

„Elérkezett az idő arra, hogy a háztartások és a vállalkozások a versenyen alapuló piac minden olyan előnyéből részesüljenek, amelyet a szolgáltatók közötti választás lehetősége és a tisztességesebb árak nyújtanak. A mai javaslatcsomag éppen ezt célozza” – mondta Neelie Kroes versenypolitikai biztos.

Annak érdekében, hogy a belső piac működése minden kis- és nagyfogyasztó érdekét szolgálhassa, és hogy az EU-n belüli energiaellátás biztonságosabb, versengőbb és fenntarthatóbb lehessen, a Bizottság egy sor intézkedést javasol a meglévő szabályok kiegészítésére.

A termelés és az energiaszolgáltatás leválasztása a szállításról: A hálózati tulajdonjog és a hálózatüzemeltetés tekintetében el kell végezni a „szétválasztást”. Ez azt jelenti, hogy a villamosenergia- és a földgázhálózatok üzemeltetését el kell választani az energiaszolgáltatói és az energiatermelői tevékenységektől. A javaslat e tekintetben világosan érthetővé teszi, hogy a Bizottság előnyben részesíti a tulajdonjogi szétválasztást, azaz más szavakkal kifejezve, ugyanaz a vállalkozás a jövőben nem lehet az átviteli hálózat tulajdonosa, ha egyúttal energiatermelői vagy szolgáltatói tevékenységgel is foglalkozik.

Emellett a Bizottság második megoldási lehetőségként a „független átvitelirendszer-üzemeltető” elvének alkalmazását javasolja, amely lehetővé teszi a meglévő vertikálisan integrált vállalatoknak, hogy tulajdonosai maradjanak a hálózatnak, de azzal a feltétellel, hogy a hálózati vagyont egy tőlük valóban teljesen független vállalkozás, illetve testület működteti. Mindkét megoldás új ösztönzőket teremt a vállalkozások számára ahhoz, hogy új infrastruktúrába, rendszerösszekötő és termelői kapacitásba fektessenek, miáltal elkerülhetők az áramkimaradások és a szükségtelen és heves áringadozások.

A Bizottság elismeri az energiapolitika stratégiai jelentőségét. A javaslatcsomag ennek megfelelően biztosítékokat tartalmaz arra az esetre, ha EU-n kívüli vállalkozások jelentős érdekeltséget, sőt, meghatározó befolyást kívánnak szerezni egy uniós energiahálózat fölött: előírja, hogy e vállalatoknak bizonyíthatóan és egyértelműen ugyanazoknak a szétválasztási követelményeknek kell megfelelniük, mint az uniós vállalkozásoknak. A Bizottság jogosult fellépni, ha egy fölvásárló vállalkozás nem képes bizonyítani, hogy mind közvetlenül, mind közvetve független az energiaszolgáltatói és termelői tevékenységektől.

A határkeresztező energiakereskedelem elősegítése: A Bizottság javasolja egy, a tagállamok energiapiaci szabályozó hatóságainak együttműködését elősegítő ügynökség létrehozását, amelynek hatásköre kiterjedne jogilag kötelező erejű döntések meghozatalára, és amely kiegészítő szerepet játszana a tagállamok szabályozó hatóságai mellett. Ez biztosítani fogja a több tagállamot érintő ügyek megfelelő kezelését, és képessé teszi az EU-t arra, hogy valódi, egységes rendszerként működő európai hálózatot hozzon létre, és ezzel előmozdítsa az ellátás biztonságát és diverzifikációját.

Hatékonyabb tagállami szabályozó hatóságok: A Bizottság intézkedéseket javasol a tagállami nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségének megerősítésére és garantálására.
A határon átnyúló együttműködés és beruházások ösztönzése: A Bizottság javasolja, hogy az átviteli-, illetve szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatot hozzanak létre: Az EU-n belül működő átvitelirendszer-üzemeltetők ennek keretében együttműködhetnének közös kereskedelmi, műszaki és biztonsági előírások kidolgozásában, továbbá megtervezhetnék és összehangolhatnák az EU-szinten szükségessé váló beruházásokat. Ez megkönnyítené a határon átnyúló kereskedést, és egyenlőbb versenyfeltételeket teremtene a piaci szereplők számára.

Nagyobb átláthatóság: A piac átláthatóságának a hálózatüzemeltetés és az ellátás terén való javítása szavatolni fogja az információhoz való egyenlő hozzáférést, átláthatóbbá fogja tenni az árképzést, növelni fogja a piacba vetett bizalmat, és segíti a piacbefolyásolás megakadályozását.

A szolidaritás növelése: A nemzeti piacok egymáshoz való közelítésével a Bizottság gondoskodik arról, hogy a tagállamoknak több lehetősége legyen egymás megsegítésére az energiaellátást fenyegető veszélyekkel szemben.

A fogyasztók részesülnek majd az Energiafogyasztók Chartája nyújtotta előnyökből, amelynek gyakorlati alkalmazása 2008-ban fog elindulni. Ez a dokumentum intézkedéseket fog tartalmazni az energiaárakkal kapcsolatos szociális problémák, a szolgáltatók és szolgáltatói ajánlatok közötti választáshoz a fogyasztók részére nyújtandó információk, valamint az energiaszolgáltató megváltoztatásakor szükséges formalitások csökkentésére irányuló lépések tekintetében, továbbá annak érdekében, hogy a polgárokat megvédje a tisztességtelen értékesítési gyakorlatoktól. Egy külön tájékoztató kampány fogja a fogyasztókat jogaikról tájékoztatni.

A javasolt intézkedéscsomag elfogadását már az európai energiapolitikáról szóló bizottsági közlemény előrevetítette, amelyet az Európai Tanács 2007 márciusában biztosított támogatásáról. A közlemény kifejtette annak szükségességét, hogy az EU új utat találjon a biztonságosabb, fenntarthatóbb és kis szén-dioxid-kibocsátású energiafelhasználáson alapuló gazdaság felé, amelynek előnyeiből minden polgár részesül.

E célkitűzés elérésének alapvető előfeltétele a teljes mértékben működőképes versenypiacok megléte. 2007. július 1-jétől az EU polgárai már az unió egész területén rendelkeznek az energiaszolgáltató megválasztásának jogával.

Az új csomag biztosítani törekszik azt, hogy minden energiaszolgáltató megfeleljen a szolgáltatás, a fenntarthatóság és a biztonság magas elvárásokon alapuló szabályainak. A belső energiapiacra vonatkozó bizottsági javaslatok szervesen illeszkednek a lisszaboni stratégiába. A javaslatokat az állam- és kormányfők rendszeres csúcstalálkozóikon fogják megvitatni.