A közúti baleset sértettje közvetlen keresetet indíthat lakóhelye bírósága előtt a balesetért felelős személy biztosítója ellen. A közösségi jog ezt a jogosultságot kizárólag ahhoz a
feltételhez köti, hogy a biztosító az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkezzék, és a nemzeti jogban az ilyen közvetlen keresetindítás megengedett legyen.

J. Odenbreit, németországi lakos, autóbalesetet szenvedett Hollandiában. A lakóhelye szerinti bíróság előtt közvetlen keresetet indított a balesetért felelős személy biztosítótársasága, az FBTO Schadeverzekeringen N.V. ellen. Ez a bíróság azonban saját joghatóságának hiányát állapította meg a hollandiai székhelyű biztosító ellen benyújtott a kereset elbírálására, következésképpen a keresetet mint elfogadhatatlant elutasította.

A baleset sértettje számára kedvező fellebbviteli határozat ellen a biztosító felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Bundesgerichtshofhoz. Ez utóbbi a Bíróság elé terjesztette azt a kérdést, hogy a joghatóságra vonatkozó közösségi rendelet1 lehetővé teszi-e, hogy a károsult abban a tagállamban, ahol lakóhellyel rendelkezik, lakóhelyének bírósága előtt közvetlenül keresetet indítson a biztosító ellen.

A Bíróság igenlő választ ad a kérdésre, úgy értelmezve a rendeletet, hogy az elismeri a jogot a közúti balesetek sértettjei számára, hogy a saját lakóhelyük szerinti bíróság előtt indítsanak keresetet a biztosítóval szemben.

A Bíróság megállapítja, hogy a rendelet rendelkezései által a biztosítási tárgyú jogviták gyengének tekintett feleinek nyújtott kedvezőbb védelmet ki kell terjeszteni valamely baleset sértettjére is. Egyébiránt, a rendelet e védelmet a polgári és kereskedelmi ügyekben irányadó bírósági joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról szóló, 1968. szeptember 27-i brüsszeli egyezmény alkalmazásából eredő védelemhez képest megerősítette.

Ezt az értelmezést alátámasztják a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló irányelv szövegében foglaltak, amely preambulumbekezdéseiben hivatkozik a károsult azon jogára, hogy a biztosítóval szemben a saját lakóhelye szerinti bíróság előtt indítson keresetet.

Következésképpen a Bíróság úgy ítéli meg, hogy a károsult abban a tagállamban, ahol lakóhellyel rendelkezik, lakóhelyének bírósága előtt közvetlenül keresetet indíthat a biztosító ellen, amennyiben az ilyen közvetlen keresetindítás megengedett és a biztosító valamely tagállamban székhellyel rendelkezik.