Az Alkotmánybíróság (Ab) január 29-én hozott határozatában megállapította, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 132. § (5) bekezdése alkotmányellenes, ezért azt 2008. december 31. napjával megsemmisítette.

Az Ab-hoz két indítvány érkezett a köztársasági elnökről történ titkos szavazás szabályainak alkotmányosságával összefüggésben.

Az Ab a határozat indokolásában emlékeztetett: a Házszabály 132. § (5) bekezdése a (2) bekezdésben meghatározott vezet tisztségviselők eskütételének egyes szabályairól rendelkezik. A Házszabály az eskütétel tekintetében is kizárólag az Országgyűlés saját működési körében szabályozhat. Az Országgyűlés által választott, a Házszabály 132. §-ában felsorolt vezető tisztségviselők eskütételi kötelezettsége és e kötelezettség elmulasztásának következményei azonban nem érintik az Országgyűlés működését, ezért ezekre vonatkozóan a Házszabály nem szabályozhat. Ezért az Ab megállapította, hogy a Házszabály 132. § (5) bekezdése alkotmányellenes. A rendelkezés azonnali hatályú megsemmisítése azonban azzal a következménnyel járna, hogy az érintett vezet tisztségviselők eskütételére, valamint annak elmaradására vonatkozóan semmilyen szabályozás nem volna. A jogbiztonságra tekintettel az Ab a rendelkezést 2008. december 31. napjával semmisítette meg.

Az Ab egyebek közt megállapította, hogy nem tekinthet alkotmányellenesnek az, hogy a köztársasági elnök megválasztására vonatkozó eljárási szabályokat – konkrétan a titkos szavazás szabályait – a Házszabály rendezi. Az alkotmánybírák az indokolásban hangsúlyozzák: a jogorvoslati jog tartalma szerint azt biztosítja, hogy mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírói, államigazgatási vagy más hatósági döntéssel szemben, amely jogát vagy jogos érdekét érinti. A köztársasági elnök megválasztása, és az arról hozott egyedi határozat nem vet fel ilyen érintettséget, az jogokat, kötelezettségeket nem keletkeztet. Így nem alkotmányellenes a jogorvoslat hiánya e
döntéssel szemben.