Az ombudsman jelentést tett közzé az újpesti polgármester eljárásáról.

Az állampolgári jogok biztosa nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a jogállamot csak jogállami eszközökkel lehet szolgálni, a jogsértésekre – legyenek bármilyen súlyosak és felháborítók – csak jogállami módon, a törvényi garanciák maradéktalan betartásával szabad válaszolni. A jogszabályok nyílt félretételével hozott intézkedés veszélyezteti az alapvető jogok érvényesülését, alkalmas arra, hogy kedvezőtlenül hasson az állampolgárok jogkövető magatartására és megingassa a jogbiztonságba vetett hitüket.

A jelentés szerint a polgármester utasítása ellentétes a tisztességes eljáráshoz való joggal. Nem volt lehetőség arra, hogy a jogsértést elkövető tanulót meghallgassák, bizonyítási eljárást folytassanak le, majd az arányosság elvének megfelelően – ha szükséges – megbüntessék őt. A tanulónak, illetve a tanuló szüleinek arra sem volt módja, hogy jogorvoslattal éljenek a döntéssel, illetve az annak alapját képező polgármesteri intézkedéssel szemben. A polgármester súlyosan aggályos eljárása azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a tanulónak mentesülnie kellene a magatartásának következményei alól – nyomatékosítja az ombudsman.

A jelentésben Dr. Szabó Máté emlékeztet rá, hogy a tankötelezettség intézményében az állam gyermekvédelmi kötelezettsége nyilvánul meg. A szülőnek jogszabály írja elő, hogy a tanköteles gyermeket megfelelő oktatási intézménybe járassa. A polgármester a “kitiltással” indokolatlanul és jelentős mértékben megnehezítette, hogy a szülők eleget tegyenek e kötelezettségüknek. Az intézkedés a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával, illetve az oktatáshoz való joggal kapcsolatban is visszásságot okozott – állapítja meg az ombudsman.

Az intézkedés alapjogsértő jellegén az a tény sem változtat, hogy a polgármester felajánlotta segítségét, és – a jegyző tájékoztatása szerint – segített is abban, hogy a diák helyet kapjon egy nem-önkormányzati iskolában. Az ombudsman ezzel kapcsolatban utal arra, hogy a segítségnyújtás a tájékoztatáson kívül mást nyilván nem jelenthetett. Amennyiben ugyanis a polgármester a tájékoztatásnál többet is tett volna, azzal törvénysértő módon beavatkozott volna az alapítványi iskola működésébe is.

A jogállami működés biztosítása érdekében az ombudsman felhívta Újpest polgármesterét, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló jellegű önkényes, alapjogsértő intézkedésektől, tartsa tiszteletben a fenntartói irányítása alatt álló intézmények függetlenségét. A biztos felkérte a kerület jegyzőjét, hogy kísérje fokozott figyelemmel a közoktatási törvény rendelkezéseinek betartását, és ha jogszabálysértő intézkedést észlel, haladéktalanul tájékoztassa az illetékeseket. A visszásság súlyosságára tekintettel a biztos kezdeményezte a legfőbb ügyésznél, hogy a törvényesség teljes helyreállítása érdekében az önkormányzatnál tegye meg az általa szükségesnek tartott intézkedéseket.