A jogbiztonságot veszélyezteti, tehát módosítani kellene azt a rendeletet, amely a sokat mulasztó tanulók évismétlését írja elő – állapította meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosa egy szülői panasz alapján.

Szabó Máté az MTI-hez hétfőn eljuttatott állásfoglalásában azt írta: a hiányzás nem jelenti automatikusan azt, hogy a kisdiák nem teljesítette a tanulmányi kötelezettségeit.

Az ombudsmanhoz eljuttatott panaszában egy szülő azt kifogásolta, hogy gyermekét az iskolája a sok hiányzás miatt évfolyamismétlésre kívánta kötelezni. Az iskolaigazgató az ombudsman kérdésére azt válaszolta, hogy “a törvény világosan kimondja, hogy 250 óra hiányzás fölött évfolyamot kell ismételni”.

A rendelet szerint, ha a tanuló mulasztása egy tanítási évben meghaladja a 250 tanítási órát és emiatt a teljesítménye nem értékelhető érdemjeggyel, akkor a nevelőtestület még engedélyezheti az osztályozóvizsgát. Ez csak akkor tagadható meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazoltakét és az iskola év közben értesítette a szülőt a tanuló igazolatlan távolléteiről. Ha az elutasítás ilyen feltételei teljesültek, a tanulmányok csak évfolyamismétléssel folytathatók – fejtette ki Szabó Máté.

A biztos szerint a bonyodalmat az okozza, hogy négy éve módosították a közoktatási törvényt és azóta az általános iskola első három évében, valamint a negyedik évfolyamon félévkor nincs osztályzás. Szöveges minősítéssel kell értékelni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul, a kisdiák az első három évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket hiányzása miatt nem tudta teljesíteni. Az országgyűlési biztos szerint ennek eldöntése is osztályozóvizsgával volna lehetséges, függetlenül attól, hogy a tanuló még nem osztályozható.

Szabó Máté azt írta, hogy a jelenlegi szabályozás nem egyértelmű, összhangot kellene teremteni a szöveges értékelést tartalmazó törvény és a hiányzások következményeit taglaló rendelet között ahhoz, hogy érvényesülhessen a jogbiztonság követelménye.