Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 26. § (2) bekezdésének alkotmányosságával.

Határozat készül a köztisztviselők jogállásáról szóló törvénynek „a 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXX. törvény 96. § (6) bekezdése hatálybalépéséről rendelkező rendelkezések” alkotmányosságáról.

Ismét napirenden lesz a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2008. évi XXX. törvény 63. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. Az Országgyűlés 2008. június 9-én fogadta el a törvénymódosításokat, amelyek alapján június 19-től az egy éven túli parkolási díj meg nem fizetése iránti ügyeket a bíróságok nem tárgyalhatják, a folyamatban lévő pereket megszüntetik.

Megvitatják a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és az azzal összefüggő 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet, valamint az 1/2002. (I. 17.) IM rendelet alkotmányosságát.

Ismét napirendre kerül a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 92. § hivatkozott szövegrésze, valamint az (5) és (6) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Folytatják a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá az egyes közérdek közlemények magyar nyelv közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezet vitáját.

Megtámadták a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 36. § (6) bekezdésének, valamint a 78. § (8) bekezdésének alkotmányosságát.

Megkezdik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 65/A. § alkotmányossági vizsgálatát.

A testület elé kerül az Országos Választási Bizottság 32/2008. OVB határozata ellen benyújtott kifogás is. Az OVB megtagadta a dr. Ádám Attila által a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány képviseletében benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük a vonatkozó törvények olyan tartalmú módosítását, hogy a forgalomképtelennek, illetve korlátozottan forgalomképesnek minősített kizárólagos állami vagyonba tartozó vagyonelemek ilyen minősítésének megváltoztatásához, valamint azok hasznosításához, elidegenítéséhez és megterheléséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával meghozott előzetes jóváhagyó parlamenti döntés legyen szükséges.”

Kedden másodszor lesz napirenden a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításról szóló, az Országgyűlés 2008. június 2-i ülésnapján elfogadott törvény alkotmányossági vizsgálata. A parlament által elfogadott, még ki nem hirdetett törvény alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára irányuló indítvánnyal a köztársasági elnök június 24-én fordult az Alkotmánybírósághoz.

Szó lesz a földgáz díjának megállapításáról szóló – 2000. VII. 1. és 2000. XI. 2. között hatályos – 11/1999. (III. 19.) GM rendelet 1. számú melléklete alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetről.

Tanácskoznak az Országos Választási Bizottság 434/2007. (X. 24.) OVB határozata elleni kifogásról. Az OVB hitelesítette a Semjén Zsolt és Navracsics Tibor, valamint a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjainak további 151 országgyűlési képviselője által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok és az országgyűlési képviselők személyi jövedelemadó bevallásai a nyilvánosság számára hozzáférhetőek legyenek?”

Tárgyalnak az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 54. § (1) bekezdése első mondatának alkotmányosságáról.

Megkérdőjelezték a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésének alkotmányosságát is.

Határozat készül a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

A keddi teljes ülés végén négy végzéstervezetről is tárgyalnak.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján