Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (1) bekezdése a) pontjának „személyi azonosítóját” szövegrészének alkotmányosságával.

Szó lesz a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 117/B. § (3) bekezdés b) pontjának alkotmányosságáról.

Napirendre kerül a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 69. § (1) és (2) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezet.

Folytatják a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi id beszámításáról szóló 4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat alkotmányossági vizsgálatát.

Napirendre kerül az Országos Választási Bizottság 19/2008. (I. 8.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB megtagadta a Túlélés 98 Egyesület képviseletében benyújtott kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja e, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által felállított Nemzetközi Büntet Törvényszék vizsgálja, vonja felelősségre a Magyarországon rendőrök által Polgári lakosság ellen elkövetett Emberiség elleni bűncselekmények elkövetőit, a bűncselekmények elkövetésére parancsot adó rendőrtiszteket / főtiszteket, ezen cselekmények elkövetését támogató, bűnpártoló Kormányzati tisztségviselő személyeket.”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 63/2008. (II. 26.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a Túlélés 98 Egyesület képviseletében benyújtott kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja e, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által felállított Nemzetközi Büntet Törvényszék vizsgálja, vonja felelősségre a Magyarországon rendőrök által Polgári lakosság ellen elkövetett Emberiség elleni bűncselekmények elkövetőit, a bűncselekmények elkövetésére parancsot adó rendőrtiszteket/főtiszteket, ezen cselekmények elkövetését támogató, bűnpártoló Kormányzati tisztségviselő személyeket.”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 352/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a dr. V. I. magánszemély által benyújtott kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2002. június 15-i állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti – családi gazdálkodót első helyen illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén?”

Megtárgyalják az Országos Választási Bizottság 352/2008. (XI. 14.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy törvény rendelkezzen arról, hogy az országos és a helyi népszavazás, valamint az országos és a helyi népi kezdeményezés során az alá írások gyűjtése ne az egymás személyes adatainak megismerésére is alkalmas aláírásgyűjtő íven, hanem a választópolgárok által az okmányirodáktól névre szólóan igényelhet és aláírás után – az aláírásgyűjtést végző személy részére – egyénileg leadott olyan formanyomtatvány alkalmazásával történjen, amely tartalmazza a népszavazásra bocsátandó kérdést, illetve a népi kezdeményezés tárgyát, a formanyomtatványt aláíró személy nevét, személyi azonosítóját, lakcímét és saját kezű aláírását.”

Megkérdőjelezték a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 6. § (2) bekezdésének és 41. § (1)-(2) bekezdéseinek, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

Határozattervezet készült a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, továbbá a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. tvr. egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Kedden negyedszer lesz napirenden a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításról szóló, az Országgyűlés 2008. június 2-i ülésnapján elfogadott törvény alkotmányossági vizsgálata. A parlament által elfogadott, még ki nem hirdetett törvény alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára irányuló indítvánnyal a köztársasági elnök június 24-én fordult az Alkotmánybírósághoz.

Megvitatják a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 14. § (1) bekezdésének „a sajtótermék tartalma a 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmakba ütközik” szövegrésze, illetve 15. § (1) bekezdése, valamint a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12./1986. (IV. 22.) MT rendelet 4/A. § (3) bekezdése alkotmányosságát.

Napirenden lesz az Országos Választási Bizottság 231/2008. (VII. 16.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB hitelesítette a Vona Gábor elnök által a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy a közoktatási törvény tegye lehetővé a súlyos fegyelmi vétséget elkövető tanköteles tanuló intézményből történő kizárását?”

Megtámadták az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (1) bekezdése „a magánszemély járuléktartozása kivételével” szövegrésze alkotmányosságát.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 148/2007. (V. 31.) OVB határozata ellen is. Az OVB hitelesítette a Somsák Á. László által a Magyar Nyugdíjasok Pártja képviseletében benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a 13. havi nyugdíj a rendes nyugdíjba kerüljön beépítésre?”

Egy indítványozó kifogással élt az Országos Választási Bizottság 339/2008. (XI. 14.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a B. Z. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országos Választási Bizottságnak minden népszavazási kezdeményezésre határozatot kell hoznia?”
Határozattervezet készült egyes rendeletek egészségügyben történ adatkezelésre vonatkozó rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet a három alkotmánybíró együttes javaslatára tárgyalja a teljes ülés.

A keddi teljes ülés végén kettő végzéstervezetről is tárgyalnak.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján