A 2008-as kivételes év volt az Elsőfokú Bíróság számára, a befejezett ügyek száma a 2007. évhez képest 52%-kal nőtt, míg a beérkezett ügyek száma is jelentősen emelkedett.

A Bíróság

A 2008. év olyan fordulópontot jelent, amely a Bíróság ítélkezési tevékenységének mind hatékonyságában, mind pedig különösen kitartó munkatempójában megnyilvánul. A 2008. év igazságügyi statisztikáiban egyrészt az előzetes döntéshozatali eljárások időtartamának a korábbi évekhez képesti rendkívül jelentős csökkenése, másrészt pedig a közösségi bíróságok előtti jogviták száma emelkedésének folyamatos tendenciája jelenik meg.

Az eljárásoknak a 2008. évben tapasztalt időtartamával kapcsolatban a fejlődés figyelemre méltó. Így az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek esetében az eljárás átlagos időtartama 16,8 hónap lett, vagyis három hónappal kevesebb, mint 2006 ban. Az összehasonlító vizsgálat azt mutatja, hogy az előzetes döntéshozatali ügyek elbírálásának átlagos időtartama húsz év óta a legrövidebb. A közvetlen keresetek és a fellebbezések esetében az eljárás átlagos időtartama 16,9 hónap, illetőleg 18,4 hónap (2007 ben ez 18,2 hónap, illetőleg 17,8 hónap volt).

A Bíróság 2008 ban 567 ügyet fejezett be. A beérkezett ügyek száma 592 volt, felülmúlva még a 2007 ben beérkezett 580 ügy számát is, amely a Bíróság történetében a legmagasabb volt. A 2008. év végén folyamatban maradt ügyek száma hozzávetőleg megegyezik a korábbi évek hasonló adataival.

A Bíróság ítélkező tevékenysége hatékonyságának javulása a munkamódszereket illetően az elmúlt évek során elindított reformokon kívül azon különböző eljárási eszközök szélesebb körű alkalmazásával is magyarázható, amelyek bizonyos ügyek elbírálásának felgyorsítása érdekében állnak a Bíróság rendelkezésére, így különösen a sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás, a gyorsított eljárás, az egyszerűsített eljárás és az a lehetőség, hogy a Bíróság a főtanácsnok indítványa nélkül határozzon.

Az új sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás alkalmazásának első évében, 2008 ban hat ügyben indítványozták ezen eljárás lefolytatását, a kijelölt tanács pedig ezek közül három ügyben ítélte meg úgy, hogy az ehhez szükséges feltételek teljesültek. A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárásra vonatkozó ezen új rendelkezések 2008 ban lehetővé tették a Bíróság számára, hogy az említett ügyeket rendkívül rövid idő, hozzávetőleg két hónap alatt fejezze be.

Az Elsőfokú Bíróság

Az Elsőfokú Bíróság a 2008. év során 605 ügyet fejezett be, ami a 2007. évhez képest 52% os növekedést jelent, míg a 2008 ban tartott tárgyalások száma a kétszeresére emelkedett: a 2007 ben tartott 172 höz képest 341 re. Az eljárások átlagos időtartama is csökkent: a 2007. évi 27,7 hónapról 24,5 hónapra.

Az Elsőfokú Bíróság a jogviták száma, ebből eredően pedig az ügyhátralék állandó növekedésével szembesülve megújította munkamódszereit, szervezetét és működését, mégpedig az ügyiratok kezelésének valamennyi szakaszát illetően. Az Elsőfokú Bíróság ezzel kapcsolatos célkitűzése arra irányult, hogy növelje a hatékonyságot, ügyelve azonban arra, hogy mindez ne érintse hátrányosan a határozatok minőségét. Másfelől az eljárási szabályzat módosításra került annak érdekében, hogy az Elsőfokú Bíróság számára lehetővé tegye, hogy a szellemi tulajdon tárgyában benyújtott keresetekről az eljárás szóbeli szakaszának mellőzésével határozzon, kivéve, ha valamelyik fél a szóbeli szakasz lefolytatása iránt indokolt kérelmet terjeszt elő.

Az Elsőfokú Bíróság a 2009. év során ugyanezen irányban kívánja folytatni erőfeszítéseit, a bevezetett reformok kiteljesedéséből eredően pedig további előnyökre számít. Ugyanis, jóllehet a 2000 es évek a befejezett ügyek száma szempontjából kivételesek voltak, ugyanez állapítható meg a beérkezett ügyek száma szempontjából is: 2008 ban 629 ügy érkezett, szemben a 2007. évi 522 vel és a 2006. évi 432 vel. A folyamatban maradt ügyek száma enyhén nőtt: a 2007. évi 1154 ről 1178 ra emelkedett. Ez magában hordozza az eljárások elhúzódásának kockázatát. A jogviták számának kitartó növekedésére tekintettel szükségesnek bizonyul elmélyültebben vizsgálni azokat az elsősorban szerkezeti jellegű lehetőségeket és eszközöket, amelyek lehetővé teszik az Elsőfokú Bíróság számára, hogy a jogalanyok érdekeinek megfelelően továbbra is biztosítani tudja az ügyek magas minőségi színvonalú kezelését, csökkentve ugyanakkor az eljárás időtartamát.

A Közszolgálati Törvényszék

A benyújtott keresetek száma a 2008 ban érkezett 111 új keresetlevéllel tíz év óta először csökken. Emellett meg kell jegyezni, hogy ez a szám lényegesen alacsonyabb a 2007 ben benyújtott 157 keresethez képest.

A Közszolgálati Törvényszék 2008 ban 129 ügyet fejezett be. A befejezett és újonnan érkezett ügyek számának egyenlege tehát pozitív, amely azzal a következménnyel jár, hogy a folyamatban maradt ügyek száma a Közszolgálati Törvényszék létrehozatala óta először enyhén csökken: a 2007. évi 235 ről 2008 ban 217 re.

Az eljárás átlagos időtartama 17 hónap, amely a 2007. évhez képest az eljárás átlagos időtartamának enyhe növekedését jelenti.

A Közszolgálati Törvényszék a 2008. év során erőfeszítéseket tett annak érdekében is, hogy megfeleljen a jogalkotó azon elvárásának, hogy az eljárás valamennyi szakaszában elősegítse a jogviták egyezség útján történő rendezését.