Az Alkotmánybíróság (Ab) 2009. március 2-i határozata szerint alkotmányellenes a 4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat, amely kimondta, hogy a fegyve­res szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámít.

A döntés következté­ben az alkotmányellenes jogegységi határozat a Magyar Közlönyben való közzététel napján hatályát veszti, vagyis ettől az időponttól kezdve nem lesz kötelező a bírósá­gok számára.

Az indítványozók – köztük magánszemélyek, bírák és állami szerv képviseletében eljáró ügyvéd – azért kezdeményezték az Alkotmánybíróság eljárását, mert állás­pontjuk szerint a támadott jogegységi határozat nem felel meg a jogbiztonság köve­telményének, ezen túlmenően ellentétes a Legfelsőbb Bíróságról szóló egyik alkot­mányi rendelkezéssel, sérti továbbá a diszkrimináció tilalmának elvét és a szociális biztonsághoz való jog garantálását.

Az Alkotmánybíróság határozatának indokolásában kifejtette, hogy a jogegységi döntés alapjául szolgáló, 1976-ban elfogadott minisztertanácsi határozat értelmezett rendelkezésének nincs normatartalma, azt a jogegységi határozat sem pótolhatja. Mi­vel a Legfelsőbb Bíróság jogegységesítő jogkörének nem része a jogalkotás, illetőleg a jogszabály-módosítás, a jogegységi tanács az Alkotmány 47. § (2) bekezdésébe ütkö­zően rendelkezett a szolgálati idő beszámításáról.

A döntést valamennyi alkotmánybíró támogatta, de a határozat indokolásához Bragyova András, Holló András, Paczolay Péter és Trócsányi László alkotmánybírák párhuzamos indokolást csatoltak.

A határozat megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján.