Az Alkotmánybíróság hétfőn foglalkozik a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 76/C, § (4) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatával.

Megtárgyalják a Legfelsőbb Bíróság Mfv. I. 11.056/2001/3. sz. ítéletének alkotmányossági kérdéseit.

Napirenden lesz a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Szó lesz az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 63. § (2) bekezdése hivatkozott szövegrésze alkotmányosságáról.

Folytatják az alkotmánybírák a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvénynek a médiakuratóriumi elnökségek tagjainak választására vonatkozó szabályainak alkotmányossági vizsgálatát.

Megvitatják a Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (II. 26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 59/2007. (12. 15.) önkormányzati rendelet alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetet. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet az Alkotmánybíróság elnökének döntése alapján tárgyalja a teljes ülés.

Határozattervezet készült az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 11. § a) pontjának alkotmányosságával összefüggésben.

Egy indítványozó megkérd jelezte az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. (4) bekezdése alkotmányosságát.

Kedden kerül napirendre az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 49. § (3) és (5) bekezdéseinek, valamint 52. § (1) bekezdése „a változás tulajdoni lapon történ átvezetése után” szövegrészének alkotmányosságát elemző határozattervezet.

A testület megkezdi a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló, az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésnapján elfogadott törvény alkotmányossági felülvizsgálatát. A köztársasági elnök 2009. január 5-én küldte meg véleményezésre a jogszabályt az Alkotmánybíróságnak.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt veszi górcső alá, hogy az Országgyűlés a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó személyek katonai vétségét elbíráló fegyelmi eljárásban nem teremtett lehetőséget a tanú személyi adatainak zártan kezelésére.

Megtámadták a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény 19. § (11) és (12) bekezdéseinek, valamint a Nemzeti Akkreditáló Terület eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Határozat készül a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Napirendre kerül a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség szervek feladat- és hatáskörér l szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) – (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet is.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján