Az Európai Bíróság C-261/07. és C-299/07. számú egyesített ügyekben hozott ítélete szerint a közösségi joggal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a különleges körülmények figyelembe vétele nélkül tilt az eladó által a fogyasztónak tett mindenfajta kapcsolt ajánlatot.

A Bíróság C-261/07. és C-299/07. sz. egyesített ügyekben hozott ítélete VTV-VAB NV kontra Total Belgium NV és Galatea BVBA kontra Sanoma Magazines Belgium NV:

A tagállamok nem fogadhatnak el a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelvben foglaltaknál korlátozóbb rendelkezéseket, még a magasabb szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében sem.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló európai irányelvnek [1] az a célja, hogy hozzájáruljon a belső piac megfelelő működéséhez, valamint hogy magas szintű fogyasztóvédelmet valósítson meg. Az irányelv általános tilalmat ír elő az olyan tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozóan, amelyek torzíthatják a fogyasztók gazdasági magatartását. Az irányelv megállapítja a megtévesztő és az agresszív kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó szabályokat is. Ezenfelül az I. melléklet felsorolja azokat a kereskedelmi gyakorlatokat., amelyeket minden körülmények között tisztességtelennek kell tekinteni.

A Total Belgium, amely az elsősorban töltőállomásokon való üzemanyag‑értékesítéssel foglalkozó Total‑csoport leányvállalata, 2007. január 15‑e óta a Total Club kártyával rendelkező vásárlók részére gépjárművük legalább 25 liternyi vagy robogójuk legalább 10 liternyi üzemanyaggal való feltankolása esetén háromheti ingyenes segítségnyújtási szolgáltatást kínál. A VTB, amely a segítségnyújtás területén tevékenykedő társaság, azt kérte a nemzeti bíróságtól, hogy a Total Belgiumot tiltsa el e kereskedelmi gyakorlattól amiatt, hogy az többek közt a belga szabályozás [2] által tiltott kapcsolt ajánlatnak minősül.

Jogvita van folyamatban továbbá a belgiumi Schoten‑ben fehérneműüzletet üzemeltető, Galatea nevű társaság, valamint a finn Sanoma‑csoport leányvállalata, a több magazint – többek között a Flair című hetilapot – kiadó Sanoma között. A Flair 2007. március 13‑i számához kuponfüzetet mellékeltek, amely bizonyos fehérneműüzletekben árult termékek vásárlása esetén kedvezményre jogosít. A Galatea keresetet indított a kérdéses kereskedelmi gyakorlattól való eltiltás iránt, melynek tekintetében arra hivatkozott, hogy a Sanoma megsértette a belga szabályozást.

E körülmények között az antwerpeni kereskedelmi bíróság, amely előtt e két ügy folyamatban van, kérdéseket tesz fel a Bíróságnak. A nemzeti bíróság lényegében arra vár választ, hogy az irányelvet úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti jogi rendelkezés, mint a belga szabályozás, amely egyes kivételektől eltekintve az adott ügy különleges körülményeinek a figyelembe vétele nélkül tilt az eladó által a fogyasztónak tett mindenfajta kapcsolt ajánlatot.

A Bíróság először is megállapítja, hogy a kapcsolt ajánlatok olyan kereskedelmi tevékenységnek minősülnek, amelyek nyilvánvalóan a piaci szereplő kereskedelmi stratégiájába illeszkednek, és közvetlenül az eladásösztönzést és piaci szereplő eladásainak növelését célozzák. Ebből következően a kapcsolt ajánlatok az irányelv értelmében [3] kereskedelmi gyakorlatoknak minősülnek, és következésképpen az irányelv hatálya alá tartoznak.

Ezt követően a Bíróság emlékeztet arra, hogy az irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályokat közösségi szinten teljes mértékben harmonizálja. Következésképpen a tagállamok nem fogadhatnak el az irányelv által meghatározottaktól korlátozóbb intézkedéseket, még a magasabb szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében sem.

E tekintetben azonban meg kell állapítani, hogy a kapcsolt ajánlatok jogellenessége vélelmének a bevezetése tekintetében az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló nemzeti szabályozások nem felelnek meg az irányelv által előírt követelményeknek.

A belga szabályozás annak ellenére írja elő ugyanis a kapcsolt ajánlatok tilalmának az elvét, hogy az irányelv I. mellékletében ez nem szerepel. Márpedig ez a melléklet kimerítően sorolja fel azokat a minden körülmény között tiltott kereskedelmi gyakorlatokat, amelyeket következésképpen nem kell esetenként megvizsgálni.

Végezetül hozzá kell fűzni, hogy ezt az értelmezést nem vonja kétségbe az, hogy a belga törvény bizonyos kivételeket ír elő a kapcsolt ajánlatok említett tilalma alól.

Következésképpen az irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló, olyan nemzeti szabályozás, amely egyes kivételektől eltekintve az adott ügy különleges körülményeinek a figyelembe vétele nélkül tilt az eladó által a fogyasztónak tett mindenfajta kapcsolt ajánlatot.

***

[1] A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11‑i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 149., 22. o.).

[2] Az 1991. július 14‑i törvény (a Moniteur belge 1991. augusztus 29‑i száma) 54. cikke.

[3] Az irányelv 2. cikkének d) pontja.