Az Európai Bizottság elfogadott ma két közleményt, melyekben elemzi az elmúlt évek uniós fellépéseit a bel- és igazságügy területén, és felvázolja jövőbeni prioritásait. Az európai polgár áll a jövőbeni „stockholmi program” középpontjában, amelyet az európai parlamenti vitát követően a Tanács ez év végéig fogad majd el, és amely az Unió polgársággal, jogérvényesüléssel, biztonsággal, menekültüggyel és bevándorlással kapcsolatos fellépéseit fogja össze a következő öt évben.

A következő években az Európai Unió fellépéseinek mindenekelőtt arra kell irányulniuk, hogy a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtsák a polgárok számára a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségében”, hangsúlyozta José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke. „Meg akarjuk erősíteni az állampolgárok jogait, megkönnyíteni mindennapi életüket és védelmet szeretnénk biztosítani számukra, ezért hatékony és felelősségteljes európai fellépésekre van szükség ezeken a területeken. Ennek fényében különös fontosságot tulajdonítok a bevándorláspolitikának. A Bizottság ezt az elképzelést kívánja vitára bocsátani a Tanácsban és az Európai Parlamentben azzal a céllal, hogy a 2009. decemberi Európai Tanács elfogadhassa az új stockholmi programot.

Jacques Barrot alelnök, a jogérvényesülésért, szabadságért és biztonságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés olyan alapvető értékek, amelyek az európai társadalmi modell fő építőköveinek számítanak. Az elmúlt évek folyamán jelentős haladás történt a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése térségének megvalósításában. Most arra kell koncentrálni, hogy az európai polgár kerüljön e projekt középpontjába, hogy az Európai Unió hozzáadott értéke nyilvánvalóvá váljon azokon a területeken, amelyek a legszorosabban kapcsolódnak az emberek mindennapi életéhez.

Az Európai Unió tíz éve célul tűzte ki, hogy létrehozza a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségét. Az ehhez szükséges politikai lendületet a tamperei 1 és hágai 2 programok adták meg, és jelentős eredményeket sikerült elérni.

A Bizottság prioritásai figyelembe veszik a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségével kapcsolatos legújabb fejleményeket. A hágai program értékeléséről szóló közlemény részletesen elemzi az elmúlt 5 év során elért eredményeket, és összegzi a tanulságokat. Az eddigi tapasztalatoknak segíteniük kell abban, hogy választ adjunk az Unió előtt álló legfontosabb kihívásokra.

Néhány példa az előttünk álló kihívások közül:

  • A polgárok virágzó és békés Európai Unióban akarnak élni, ahol tiszteletben tartják jogaikat és védik biztonságukat. Azt akarják, hogy szabadon utazhassanak, valamint ideiglenes vagy állandó jelleggel letelepedhessenek egy másik tagállamban, hogy ott tanuljanak, dolgozzanak, családot alapítsanak, vállalkozásba kezdjenek vagy nyugdíjas éveiket eltöltsék. Egyszerű hozzáférést szeretnének az igazságszolgáltatáshoz, végre kívánják hajtatni az egyik tagállamban hozott bírósági határozatokat egy másik tagállamban, valamint számos fenyegetéssel szemben védelmet szeretnének élvezni (szervezett bűnözés, terrorizmus). Ehhez arra van szükség, hogy a tagállamok rendőrségei és igazságszolgáltatási rendszerei jobban és hatékonyabban együttműködjenek.
  • Az Uniónak mozgósítania kell erőforrásait azzal a céllal is, hogy rövid távon a polgárok és a vállalkozások jobban tudják kezelni a gazdasági válság hatásait, hosszabb távon pedig megválaszolhassák a globalizált társadalom és az európai népesség öregedése jelentette kihívásokat. Az Uniónak olyan rugalmas migrációs politikát kell kialakítania, amely lehetővé teszi foglalkoztatási szükségleteinek kielégítését és azoknak a lehetőségeknek a kihasználását, amelyeket a külföldi munkaerő beáramlása kínál. Humanitárius hagyományait is meg kell erősítenie azáltal, hogy nagyvonalú védelmet kínál azoknak, akiknek szüksége van erre.

Melyek a legfontosabb politikai prioritások?

A négy nagy prioritás köré csoportosuló program konkrét javaslatokat tartalmaz majd arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá és a polgárok számára kézzelfoghatóbbá tenni a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése térségének előnyeit:

  • Az polgárok jogainak érvényesítése – a jogok Európája: a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése térségének mindenekelőtt az alapvető jogok védelmének egységes térségévé kell válnia, amelyben alapvető értéknek számít az egyén és az emberi méltóság, valamint az alapjogi chartában lefektetett többi jog tiszteletben tartása. Konkrétan a polgárok magánéletének nemzeti határokon túli védelméről van szó elsősorban a személyes adatok védelmén; a kiszolgáltatott személyek különleges szükségleteinek figyelembe vételén; valamint az olyan polgári jogok teljeskörű gyakorlásának biztosításán keresztül, mint például a választójog és a konzuli védelem.
  • A polgárok életének megkönnyítése – a jogérvényesülés Európája : folytatni kell a jogérvényesülés európai térségének megvalósítását. Elsősorban az olyan mechanizmusok beindításáról van szó, amelyek könnyebbé teszik a személyek igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését, hogy az Unión belül bárhol érvényesíthessék jogaikat. A kötelmi és a kereskedelmi jog terén ez megfelelő eszközt jelentene a gazdasági szereplők számára ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassák a belső piac kínálta lehetőségeket. Az igazságszolgáltatás területén dolgozó szakemberek közti együttműködést is javítani kell, és eszközöket kell mozgósítani a másik tagállamok jogi aktusainak elismerése előtti akadályok megszüntetése érdekében.
  • A polgárok védelme – a védelmet nyújtó Európa : belső biztonsági stratégiát kell kidolgozni az Unión belüli biztonság további javítása céljából, ezáltal is védelmezve az európai polgárok életét és integritását. Ez a cselekvési stratégia feltételezi a rendőrségi és büntetőügyekben folytatott együttműködés erősítését, valamint az Európa területére való belépések még biztonságosabbá tételét. Még konkrétabb és még jobban összehangolt fellépésre van szükség különösen a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben.
  • A polgárokat jobban befogadó társadalom ösztönzése – szolidáris Európa : a következő évek fontos prioritása lesz egy olyan bevándorlási és menekültügyi politika megszilárdítása és tényleges végrehajtása, amely biztosítja a tagállamok közti szolidaritást, és partnerséget teremt a harmadik országokkal. Világos és közös státuszt kell biztosítani a legális bevándorlók számára. Erősebb kapcsolatokat kell kialakítani a bevándorlás és az európai munkaerőpiac szükségletei között, valamint célzott integrációs és oktatási politikára van szükség. Javítani kell az illegális bevándorlás elleni küzdelemhez rendelkezésre álló eszközök hatékony megvalósítását. Az uniónak a közös menekültügyi rendszer felé vezető úton is előre kell haladnia, és biztosítania kell a tagállamok közötti felelősség-megosztást és szolidaritást ezen a területen.