A Magyarországi Szülők Országos Egyesületének álláspontja szerint a felsőoktatási intézményekben a hallgatók 3-6 éves rendkívüli szellem és fizikai erőfeszítéssel, anyagi és erkölcsi áldozatokkal megszerzett diploma kiadását nem lehet nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásához kötni, meggátolni a fiatalokat abban, hogy tanulmányaik befejezése után végzettségüknek megfelelő munkahelyen tudjanak elhelyezkedni.

Bár a törvény lehetővé teszi, a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete (MSZOE) mégis etikátlannak tartja, hogy a felsőoktatási intézményekben az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy alapképzésben egy középfokú, “C” típusú általános nyelvi nyelvvizsgát tett.

Az Egyesület állápontja szerint alapképzésben megszerzett végzettséget bizonyító oklevél kiadását nem lehet olyan diszkriminatív feltételhez kötni, amelynek semmi köze a felsőoktatási szolgáltatásokhoz, hiszen az intézmények nem készítik fel a hallgatókat a nyelvvizsgára.

Súlyosan sérti az egyenlő bánásmód elvét az olyan intézkedés, amely megkülönbözteti a hallgatókat vagyoni helyzetük, társadalmi származásuk, és az iskolai idegen nyelvoktatás minősége alapján.

Az MSZOE álláspontja szerint a sikeres nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű emeltszintű nyelvi érettségi pontszám elérése nagyban függ a családok anyagi helyzetétől, a szülők iskolázottságától, a tanuló lakóhelyén levő iskolai nyelvoktatás színvonalától és a gyermek (tanuló, hallgató) egyéb helyzetétől.

Az Egyesület a jogszabályi előírásokra vonatkozóan az alábbi javaslatokat teszi:

1. Javasolja, hogy a szülők pénztárcáját megterhelő állami nyelvvizsgák helyett a felsőoktatási intézmények minden korlátozás nélkül fogadják el az idegen nyelv tárgyból tett érettségi vizsga eredményét tartalmazó kétszintű érettségi bizonyítványt.

2. Az oklevél kiadásának feltételeként nyelvvizsga meglétét csak akkor lehet előírni, ha a felsőoktatási intézmény felkészíti a hallgatót a megfelelő nyelvvizsgára, de csak akkor, ha megfelelő időt is biztosít hozzá, félévenként min.2 creditet.

3. Az Egyesület javasolja, hogy a felsőoktatási intézmények az alaptevékenységükhöz igazodóan, biztosítsák idegen nyelven a szakterület műveléséhez szükséges szaknyelvi ismeretek oktatását, fejlesztését, és erről adjanak ki nyelvvizsga bizonyítványt.

4. Az MSZOE javasolja a nyelvvizsgáért adott – álláspontjuk szerint – diszkriminatív jellegű többletpontok eltörlését.

Szülői és hallgatói panaszok alapján az MSZOE kezdeményezi az Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsőoktatási Szakállamtitkárságán, vizsgálják felül elképzeléseiket, és az idegen nyelvből tett kétszintű érettségi vizsgát tekintsék olyan kizárólagos nyelvi felkészültségnek, amely elegendő a felsőoktatási tanulmányok sikeres befejezéséhez.

Bővebb információ a www.mszoe.hu weblapon.