Az Európai Bizottság felhívja az érdekelteket, hogy tegyék meg észrevételeiket a szállítási és forgalmazási megállapodásokra (vertikális korlátozásokra) vonatkozó átdolgozott csoportmentességi rendelettel és iránymutatással kapcsolatban. A jelenlegi rendelet 2010 májusában hatályát veszti.

A szabályok alkalmazása során szerzett tapasztalatai és az érdekeltek észrevételei alapján a Bizottság úgy véli, hogy a szabályok általában véve jól működnek, alapvető változtatásra nincs szükség. A főbb módosítási javaslatok célja, hogy figyelembe vegyék a legújabb piaci fejleményeket, különösen a nagy viszonteladók megnövekedett vásárlóerejét és az online értékesítés fejlődését. Az érdekeltek 2009. szeptember 28-ig tehetik meg észrevételeiket.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos a következőket nyilatkozta: „A versenyképes és hatékony forgalmazás alapvető fontosságú a fogyasztói jólét és a gazdaság működése szempontjából. A ma elindított felülvizsgálat célja annak biztosítása, hogy a szállítási és forgalmazási megállapodások versenyjogi szabályok szerinti értékelése során figyelembevételre kerülnek a legújabb piaci fejlemények, nevezetesen a vevők piaci erejének növekedése, valamint a forgalmazás új formái, többek között az internet által kínált lehetőségek.”

A csoportmentességről szóló 2790/1999/EK bizottsági rendelet biztosítja, hogy azok a szállítási és forgalmazási megállapodások, amelyek megfelelnek a rendelet előírásainak, mentesüljenek az EK-Szerződés versenykorlátozó kereskedelmi magatartásokra vonatkozó tilalma (81. cikk (1) bekezdés) alól. A vertikális korlátozásokról szóló jelenlegi csoportmentességi rendelet 2010 májusában hatályát veszti. Az alkalmazásáról végzett, a tapasztalatokon és az érintettek visszajelzésein alapuló előzetes értékelés során a Bizottság úgy találta, hogy a jelenlegi szabályok jól működnek a gyakorlatban.

1999-es elfogadása idején a rendelet célja a vállalkozásokra nehezedő szabályozási terhek jelentős könnyítése volt, különös tekintettel azokra a vállalkozásokra, amelyek – mint például a kkv-k – nem rendelkeznek piaci erővel, azaz profitveszteség nélkül nem tudnak árat emelni. Emellett bevezette a vertikális korlátozások hatásszemléletű értékelését is. E célkitűzéseknek és aggodalmaknak napjainkba n is megvan a létjogosultságuk.

A jelenlegi szabályok bevezetése óta eltelt tízéves időszakot két főbb fejlemény jellemezte: a nagy forgalmazók piaci erejének további növekedése és az online értékesítés elterjedése.

Annak érdekében, hogy e változásokat figyelembe vegyék, a Bizottság javaslatában a csoportmentességet azokra a vertikális megállapodásokra kívánja korlátozni, ahol nem csak a szállító piaci részesedése marad 30% alatt (ez a jelenlegi helyzet), hanem a vevő piaci részesedése is.

Ami az online értékesítést illeti, egyrészről biztosítani kell a fogyasztóknak a lehetőséget, hogy határoktól függetlenül, a számukra legkedvezőbben tudjanak vásárolni – ezt az internet nagymértékben elősegíti. Másrészről viszont bizonyos értékesítési korlátozások, amelyeknek célja, hogy korlátozzák vagy megakadályozzák a forgalmazókat abban, hogy tisztességtelen előnyhöz jussanak a más vállalkozások által tett marketing- és márkapromóciós erőfeszítésekből (az ún. potyázás problémája), lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy jobb szolgáltatásokban részesüljenek. A Bizottság által javasolt megközelítés ezért az online értékesítések tekintetében finomítja az aktív marketing eredményeképpen, valamint a fogyasztói kezdeményezésre létrejött értékesítés (vagyis az aktív és a passzív értékesítés) közötti különbségtételt. A javaslat emellett arra is rávilágít, hogyan kezeli a módosított rendelet az online értékesítéssel kapcsolatos feltételeket, mint például a szállító által szabott azon követelményt, hogy a forgalmazó rendelkezzen hagyományos üzlethelyiséggel, mielőtt online értékesítésbe kezd.

A Bizottság felkér minden érdekeltet, hogy 2009. szeptember 28-ig tegyék meg észrevételeiket. A konzultáció a rendelet és az iránymutatás által lefedett valamennyi kérdést magában foglalja, de a Bizottság különösen a következő témákkal kapcsolatban várja az észrevételeket: a jelenlegi szabályok általános működése; milyen mértékig kell figyelembe vennie a rendeletnek a legújabb piaci fejleményeket; a Bizottság által az online értékesítések korlátozása és a vásárlók piaci ereje kapcsán javasolt megközelítés.

A módosított csoportmentességi rendelet tervezete és az iránymutatás az Europa honlapon, a következő címen érhető el:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_vertical_agreements/index.html