Az Alkotmánybíróság (Ab) másodszor tűzi napirendjére a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló jogszabály alkotmányossági vizsgálatát. Megkezdik az úgynevezett Robin Hood-adóval, valamint a családi pótlék adómentességével összefüggő indítványok tárgyalását is.

Az Ab hétfői teljes ülésén foglalkozik a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 16. § (2) és (3) bekezdései, valamint a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet alkotmányosságával.

Napirendre kerül az a határozattervezet, amely az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 22. § (2) bekezdése „határozott kérelmet” szövegrészének, továbbá a 48. § (1) bekezdése „akinek jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán következett be,” szövegrészének, valamint a 48. § (2) bekezdése „jogerős határozat kézbesítéséről számított hatvan napon belül” szövegrészének alkotmányosságát veszi górcső alá.

Megvitatják azt a határozattervezetet, amely a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossága kapcsán készült.

Megtárgyalják a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 72. § (4) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezetet.

Határozattervezet készült a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 14. § (2) bekezdésének alkotmányosságával összefüggésben.

Megvizsgálják a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 35. pontjának alkotmányosságát.

Szó lesz a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 261. § (1) bekezdésének alkotmányosságáról.

Kedden beszélik meg a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 40. § (1) bekezdés b) pontjának alkotmányosságát elemző határozattervezetet.

Másodszor kerül a testület elé a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Először veszik napirendre a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 4-10. pontja alkotmányellenességének vizsgálata („Robin Hood-adó”) tárgyában készült határozattervezetet.

Egy indítványozó az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 17. § (3) bekezdésének alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Megtámadták a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek a családi pótlék adómentességét szabályozó rendelkezéseit.

Szóba kerül a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 80. § (2) bekezdésének alkotmányosságát határozattervezet.

A napirend megtalálható az Ab honlapján (www.mkab.hu/hu/napir.htm)