Az APEH tájékoztatott a Magyarországon letelepedett áfaalany más tagállamban eszközölt termékbeszerzését, szolgáltatás-igénybevételét terhelő hozzáadottérték-adó visszatérítésének 2010. január 1-jétől alkalmazandó eljárás új szabályairól.

Magyarországon letelepedett áfa-alany amennyiben más tagállamban úgy szerez be terméket, vagy vesz igénybe szolgáltatást, hogy a termék/szolgáltatás árában a másik tagállambeli értékesítő/nyújtó a saját tagállamában alkalmazandó hozzáadottérték-adót jogszerűen hárított át, akkor ezt az adót az érintett tagállam hozzáadottérték-adó szabályainak megfelelően jogosult visszakérni az érintett tagállam adóhatóságától. 2010. január 1-jétől azonban a Magyarországon letelepedett áfa-alany ezt az adó-visszatéríttetési kérelmet már nem közvetlenül az érintett tagállam adóhatóságához nyújtja be, hanem az adó visszatéríttetését az alábbiakban foglaltak szerint kezdeményezheti. Mindez nem vonatkozik azonban a Magyarországon letelepedett adóalanyok által az elismert harmadik államban benyújtható kérelmekre, amelyekre változatlanul a korábbi eljárási szabályok az irányadóak. (Tehát a jogszerűen áthárított hozzáadottérték-adót ez esetben továbbra is az érintett állam adóhatóságától kérheti vissza.)

1. Adó-visszatéríttetési kérelem benyújtására a belföldön letelepedett adóalanyok jogosultak.

Belföldön letelepedett adóalany az a személy, aki (amely) abban az időszakban, amelyre az adó-visszatéríttetési kérelem vonatkozik, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) alkalmazásában

  • belföldön gazdasági céllal letelepedett vagy belföldön lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalany, aki (amely)
  • nem kizárólag olyan, az áfatörvény 85-86. §-ában és 87. § a) pontjában meghatározott tevékenységet végez, amely az általános forgalmi adó levonására nem jogosítja,
  • nem választott alanyi adómentességet, és
  • nem kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak minősül az áfatörvény XIV. fejezete szerint.

2. A visszatéríttetési időszak az a – visszatéríttetés tagállama által a 2008/9/EK tanácsi irányelv 16. cikkének megfelelően meghatározott – időszak, amelyre az adó-visszatéríttetési kérelem vonatkozik. (A visszatéríttetés tagállama alatt értjük a Közösség azon másik tagállamát, amelynek szabályai szerinti hozzáadottérték-adó felszámításra került.)

A belföldi adózók a visszatéríttetés tagállamában felszámított hozzáadottérték-adó visszatéríttetése iránti kérelmüket a visszatéríttetési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által magyar és angol nyelven rendszeresített elektronikus űrlapon terjeszthetik elő.

A kérelemben közölt információkat az adózó az Európai Közösség bármely hivatalos nyelvén megjelölheti. Ha a visszatéríttetés tagállama meghatározza, hogy a kérelemben foglalt információt milyen nyelven (nyelveken) kell megjelölni, a kérelmet az e tagállam rendelkezésének megfelelő nyelven (nyelveken) kell kitölteni.

A kérelemnek az adóhatósághoz történt benyújtását követően a benyújtottnak minősülő kérelem érkeztetésének tényéről és időpontjáról az állami adóhatóság az adózót elektronikus úton, haladéktalanul értesíti.

3. Az adóhatóság – a kérelem befogadását követő – eljárása

A kérelmet az állami adóhatóság az érkeztetésének napjától számított 15 napon belül elutasítja, ha az adózó nem felel meg a jelen tájékoztató 1. pont a)-d) alpontjaiban felsorolt valamennyi feltételnek. Ha a kérelmet a magyar adóhatóság elutasítja, az erről szóló határozatot elektronikus úton közli az adózóval.

Ha a magyar adózó megfelel a jelen tájékoztató 1. pont a)-d) alpontjaiban felsorolt valamennyi feltételnek, akkor az adóhatóság az adózó kérelmét az érkeztetéstől számított 15 napon belül továbbítja a visszatéríttetés tagállama illetékes hatóságának.

4. Az adózó a más tagállamból visszatéríteni kért hozzáadottérték-adó kapcsán is csak olyan mértékben gyakorolhatja visszatéríttetési jogát, amilyen mértékben az adott beszerzés adóköteles tevékenységéhez történt. Ha a visszatéríttetési kérelem befogadását visszaigazoló adóhatósági értesítést követően az adó-visszatéríttetési kérelemben megjelölt levonható arányról kiderül, hogy annak kiigazítása – figyelembe véve az áfatörvény 123. §-ának és 5. számú mellékletének szabályát – szükségessé válik, akkor az adózónak módosítani kell a kérelemmel érvényesített összeget.

A módosítást az adózó a kiigazítással érintett adó-visszatéríttetési időszakot követő naptári évben előterjesztett adó-visszatéríttetési kérelemben, ilyen kérelem hiányában az állami adóhatósághoz elektronikus úton előterjesztett nyilatkozatban (kiigazítási nyilatkozat) érvényesítheti. A kiigazítási nyilatkozat előterjesztésére szolgáló elektronikus űrlapra, a nyilatkozatban közölt információ nyelvi követelményeire a jelen tájékoztató 2. pontjának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. (A benyújtottnak minősülő kiigazítási nyilatkozatot az állami adóhatóság érdemi vizsgálat nélkül, elektronikus úton haladéktalanul továbbítja a kérelemben megjelölt visszatéríttetés tagállama illetékes hatóságának és ezzel egyidejűleg elektronikus úton értesíti az adózót a nyilatkozat érkeztetésének tényéről, időpontjáról.)

5. A csoportos áfa-alanyra vonatkozó speciális rendelkezések

A csoportos adóalanyiság időszaka alatt, illetve a csoportos adóalanyiság időszakára vonatkozóan előterjesztett visszatéríttetési kérelem (kiigazítási nyilatkozat) esetén nem a csoport, hanem a tag minősül belföldön letelepedett adóalanynak.