Ellentmondások a helyi rendeletekben, aránytalan teherviselés, nem egyértelmű díjszabás, sérülő jogbiztonság. Az ombudsman több panaszbeadvány nyomán vizsgálta a mindenkire kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás szabályozását.

Egyszer már szót emelt, most újra meg kellett állapítania, hogy sérti a jogbiztonság követelményét, ha az önkormányzat nem ad 120 literesnél kisebb gyűjtőedényt az azt igénylőknek. Szabó Máté ombudsman szerint ugyanis így a szemétszállításban, a díj megállapításában nem érvényesül a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága.

Több vizsgált önkormányzati rendelet sem szabályozza a közszolgáltatás szüneteltethetőségének lehetőségét, mert a törvényből hiányzik a szüneteltetés értelmezése, és a jogszabályok az üresen álló ingatlanokra sem tartalmaznak rendelkezéseket. Ezekre a hiányosságokra az ombudsman 2006 óta újra és újra felhívja a figyelmet. A korábbi állapothoz képest előrelépést jelentett az időközben – 2008-ban – hatályba lépett kormányrendelet, amely a díjmegállapítás részletszabályait pontosítva lehetőséget teremtett a szezonális díjfizetésre, ám a jogalkotás több hiányosságát ez sem volt képes orvosolni. Az egyes önkormányzatok gyakorlata például változatlanul nem egységes, továbbra is lehetőség van arra, hogy ne határozzák meg a közszolgáltatás szüneteltetésének szabályait.

Több panaszos sérelmezte, hogy a hulladékkezelést végző közszolgáltató cég a díjjal tartozóknak fizetési felszólítást küldött, majd a behajtást átadta egy követeléskezelő magánvállalkozásnak, az pedig kilátásba helyezte, hogy bírósági útra tereli az ügyet. Szabó Máté megállapította, hogy ez a gyakorlat sérti a jogbiztonságot, a jogállamiság elvét, a tisztességes eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való jogot. Ezekben az esetekben adók módjára behajtható köztartozásról van szó, aminek érvényesítése nem egy magáncég, hanem a jegyző hatáskörébe tartozna – azaz a közszolgáltató a díjhátralék beszedése során figyelmen kívül hagyta a törvényi feltételeket.

Szabó Máté mindezek miatt felhívta a környezetvédelmi és vízügyi minisztert, intézkedjen, hogy a közszolgáltatás igénybevételének, arányosságának, esetleges szüneteltetésének ma vitatott szabályozása egységesebb legyen. Az önkormányzati minisztert felkérte, hogy az államigazgatási hivatalok bevonásával tegyen lépéseket, amelyek nyomán – a helyes joggyakorlat érdekében – valamennyi önkormányzati rendeletben alkalmazzák a törvényi rendelkezéseket.

Az ombudsman felhívta a panaszokkal érintett önkormányzatokat, fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy a rendeleteik megalkotása és módosításai megfeleljenek a törvényi rendelkezéseknek.