Az Alkotmánybíróság (Ab) április 26-án elfogadott határozatában alkotmányellenessé nyilvánította az új Polgári törvénykönyv (új Ptk.) hatálybaléptetéséről szóló törvény (Ptké.) egyes rendelkezéseit.

Az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványok mindegyike a felkészülési idő hiányára, a jogbiztonság sérelmére hivatkozással kérte a Ptké. vizsgálatát. Emiatt az Ab eljárása nem terjedt ki az új Ptk. első két könyvének tartalmi megvizsgálására.

Az új Ptk. első két könyve a Ptké. szerint május 1-jén lépett volna hatályba. Az Első Könyv nagyrészt alapelveket tartalmaz. A Második Könyv azonban – amely három részből áll – gyökeresen átalakítja a nagykorú személy cselekvőképességét érintő rendelkezéseket; a belátási képesség megváltozása esetére alapvetően módosulnak a döntéshozatalra, továbbá a jognyilatkozat tételére vonatkozó szabályok. Az új Ptk. nagymértékű módosítást eredményez a személyiségi jogok hazai rendszerében is. Az új Ptk. további, Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik és Hetedik Könyvei — a Ptké. szerint — 2011. január 1-jén léptek volna hatályba.

Az Ab az új Ptk. első két könyvének két lépcsőben történő hatálybaléptetését a jogbiztonság sérelme miatt alkotmányellenesnek minősítette. A kétlépcsős hatálybaléptetés ugyanis jogszabályok tömegének módosítását indokolta, és ez a hatályos, bizonyos rendelkezéseiben szintén módosított régi Ptk., valamint az új Ptk. első két könyvének az együttes alkalmazását követelte volna meg. Figyelemmel az új Ptk. további öt könyvének 2011. január 1-jei hatályba lépésére is, a jogkereső laikusoknak és a jogalkalmazóknak így néhány hónapon belül kétszer is igen terjedelmes jogszabály-változásra kellett volna felkészülniük.

Az Alkotmánybíróság határozata szerint az új Ptk. mint alapvető magánjogi kódex első két könyvének az alkalmazására való felkészüléshez a törvényhozó által biztosított hatvannapos időtartam kirívóan rövid. Kódex esetében – vagy más, a törvénykönyvekhez hasonló, átfogó változást tartalmazó törvénycsomagnál – általában több időt igényel mind a jogalkalmazó hatóságok, mind a jogi szabályozással érintett természetes és jogi személyek számára a jogszabály áttanulmányozása, a jogalkalmazásra és az önkéntes jogkövetésre való felkészülés. Az Ab megállapította, hogy a felkészülési idő a jogalanyok számára akkor nyílik meg, amikor az új szabályok nyilvánosan hozzáférhetővé válnak, és mindenki számára egyértelmű azok hatályba lépésének időpontja is. Amíg a jogalanyok nem ismerik kellőképpen az új szabályokat, fennáll a veszélye, hogy utóbb esetleg jogellenesnek minősülő döntéseket hozhatnak.

Az Ab döntése következtében a Ptké. és az új Ptk. Első és Második Könyve nem lép hatályba május 1-jén.

A határozathoz Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indokolást, Bragyova András alkotmánybíró különvéleményt csatolt.

Az új Polgári Törvénykönyvről →